Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με Χημεία και Οικονομία κλείνει η «αυλαία» των Πανελλαδικών για τα ΓΕΛ

Σε Χημεία και Οικο­νο­μία θα εξε­τα­στούν σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ, ρίχνο­ντας έτσι την «αυλαία» των Εξε­τά­σε­ων με τα βασι­κά μαθή­μα­τα (Γενι­κής Παι­δεί­ας και Προ­σα­να­το­λι­σμού). Στη συνέ­χεια, από την 1η έως και τις 13 Ιου­λί­ου, τη «σκυ­τά­λη» θα πάρουν οι εξε­τά­σεις των ειδι­κών μαθη­μά­των, αρχής γενο­μέ­νης με τα Αγγλικά.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, σήμε­ρα Παρα­σκευή, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ που έχουν επι­λέ­ξει το νέο σύστη­μα Πανελ­λα­δι­κών, θα εξε­τα­στούν στο μάθη­μα της Χημεί­ας (Ομά­δες Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Υγεί­ας) και στο μάθη­μα της Οικο­νο­μί­ας (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πληροφορικής).

Οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ που έχουν επι­λέ­ξει το παλαιό σύστη­μα Πανελ­λα­δι­κών, θα εξε­τα­στούν επί­σης στη Χημεία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών) και στις Αρχές Οικο­νο­μι­κής Θεω­ρί­ας (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πληροφορικής).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο