Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με όλες μας τις δυνάμεις για την ενιαία οργάνωση και πάλη όλων των εργαζομένων του κλάδου ΟΤΑ

Βασικές πλευρές από την αντιπαράθεση στο 47ο ενδιάμεσο Συνέδριο της ΠΟΕ ΟΤΑ

Στις 9 και 10 Δεκέμ­βρη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το 47ο ενδιά­με­σο Συνέ­δριο της ΠΟΕ ΟΤΑ.

Οι δυνά­μεις της ΔΑΣ ΟΤΑ, από την περί­ο­δο που απο­φα­σί­στη­κε το Συνέ­δριο, πρό­τει­ναν εκτός από τον προ­γραμ­μα­τι­σμό δρά­σης να έχει και κατα­στα­τι­κό χαρα­κτή­ρα, προ­κει­μέ­νου να εγγρα­φούν όλοι οι συνά­δελ­φοι συμ­βα­σιού­χοι στην Ομο­σπον­δία.

Το ζήτη­μα της ισό­τι­μης έντα­ξης όλων των εργα­ζο­μέ­νων στην Ομο­σπον­δία, ανε­ξαρ­τή­τως σχέ­σης εργα­σί­ας, έχει να κάνει με την ενό­τη­τα της εργα­τι­κής τάξης, δηλα­δή με την πιο βασι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των αγώ­νων της, για την επί­τευ­ξη του ιστο­ρι­κού της ρόλου.

Η πλειο­ψη­φία της ηγε­σί­ας της ΠΟΕ ΟΤΑ («Συν­δι­κα­λι­στι­κή Ανα­τρο­πή» και ΔΑΚΕ) αρνή­θη­κε το Συνέ­δριο να έχει κατα­στα­τι­κό χαρα­κτή­ρα, με… την υπο­ση­μεί­ω­ση «σε δέκα μέρες να μαζευ­τούν οι παρα­τά­ξεις και να δια­μορ­φώ­σουν κοι­νή πρόταση»!

Τις δέκα μέρες όμως τις έκα­ναν δυό­μι­σι μήνες και, μόλις μία μέρα πριν από την έναρ­ξη του Συνε­δρί­ου, μας ζήτη­σαν να συζη­τή­σου­με για τυχόν κατα­στα­τι­κές αλλα­γές, απο­δει­κνύ­ο­ντας για μια ακό­μα φορά το προ­σχη­μα­τι­κό τους ενδια­φέ­ρον για την εγγρα­φή των συμβασιούχων.

Τόσο στη συνά­ντη­ση των παρα­τά­ξε­ων όσο και στο Γενι­κό Συμ­βού­λιο που ακο­λού­θη­σε την ίδια μέρα (8/12/2019), ως ΔΑΣ ΟΤΑ κατα­θέ­σα­με την άπο­ψή μας να ανοί­ξει το κατα­στα­τι­κό, δηλα­δή επα­να­λά­βα­με την πάγια θέση του συν­δυα­σμού μας να εγγρά­φο­νται όλοι στα σωμα­τεία και την Ομο­σπον­δία μετά τους δύο μήνες εργα­σί­ας (ν. 1264). Την ίδια στιγ­μή, ξεκα­θα­ρί­σα­με ότι θα ψηφί­σου­με κάθε πρό­τα­ση που θα εγγρά­φει στα σωμα­τεία και την Ομο­σπον­δία οποια­δή­πο­τε κατη­γο­ρία συμβασιούχων.

Πάλι, όμως, οι δυνά­μεις «Συν­δι­κα­λι­στι­κή Ανα­τρο­πή» και ΔΑΚΕ επι­νό­η­σαν νέα προ­σχή­μα­τα, ζητώ­ντας αυτήν τη φορά η πρό­τα­ση του Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου, που θα πάει στο Συνέ­δριο, να είναι ομό­φω­νη και να μη δια­τυ­πώ­σει καμιά παρά­τα­ξη τη θέση της στο Συνέ­δριο, παρά μόνο να δια­βα­στεί η κοι­νή πρό­τα­ση από τον πρό­ε­δρο του Συνε­δρί­ου και να ψηφι­στεί από το σώμα. Η πρό­τα­ση αυτή αυτο­δί­καια αφαι­ρού­σε το δικαί­ω­μα στην κάθε παρά­τα­ξη να θέσει στην κρί­ση και την έγκρι­ση των συνέ­δρων την οποια­δή­πο­τε πρό­τα­σή της και ως εκ τού­του δεν μπο­ρού­σε να γίνει αποδεκτή.

Να σημάνει απεργιακός συναγερμός για την Κοινωνική Ασφάλιση

Η συζή­τη­ση που εξε­λί­χθη­κε στο Συνέ­δριο αφο­ρού­σε στο πρό­γραμ­μα δρά­σης. Αρκε­τοί ομι­λη­τές που εκπρο­σω­πού­σαν τα σωμα­τεία τους επε­σή­μα­ναν τη συνέ­χι­ση της αντι­λαϊ­κής επί­θε­σης που δέχο­νται οι εργα­ζό­με­νοι και τα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα, ξεχω­ρί­ζο­ντας την ανα­τρο­πή του αιώ­να, την κατάρ­γη­ση της Κοι­νω­νι­κής Ασφάλισης.

Επι­σή­μα­ναν ότι η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με προί­κα το νόμο — λαι­μη­τό­μο του Κατρού­γκα­λου και με τον νέο αντια­σφα­λι­στι­κό νόμο που έχει στα σκα­ριά, δυνα­μώ­νει την αντια­σφα­λι­στι­κή επίθεση.

Το περι­βό­η­το «νέο Ασφα­λι­στι­κό» της ΝΔ είναι παμπά­λαιο και δοκι­μα­σμέ­νο. Στην κυριο­λε­ξία κάνει νόμο την έκθε­ση Σπρά­ου του ΠΑΣΟΚ, η οποία απο­τέ­λε­σε και τη βάση για το νόμο Κατρού­γκα­λου. Το σύστη­μα των «τριών πυλώ­νων», η μετα­τρο­πή της Ασφά­λι­σης σε ατο­μι­κή υπό­θε­ση, είναι κάτι που ζουν εκα­τομ­μύ­ρια ανα­σφά­λι­στοι στις ΗΠΑ και άλλες χώρες με δρα­μα­τι­κές συνέπειες.

Εκπρό­σω­ποι σωμα­τεί­ων, που έχουν εκπο­νή­σει έναν αγω­νι­στι­κό σχε­δια­σμό για το επό­με­νο διά­στη­μα, τόνι­σαν την ανά­γκη να σημά­νει συνα­γερ­μός για το συγκε­κρι­μέ­νο θέμα και ότι φεύ­γο­ντας από το Συνέ­δριο θα πρέ­πει μέσα από μαζι­κές δια­δι­κα­σί­ες, Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις, περιο­δεί­ες, ενη­με­ρώ­σεις, απο­φά­σεις Διοι­κη­τι­κών Συμ­βου­λί­ων, να ενη­με­ρω­θούν όλοι οι συνά­δελ­φοι και να απο­φα­σι­στεί από τώρα ότι θα υπάρ­ξει δυνα­μι­κή απερ­για­κή αντί­δρα­ση όταν και όπο­τε η κυβέρ­νη­ση επι­χει­ρή­σει να νομο­θε­τή­σει το θάψι­μο του κοι­νω­νι­κού και υπο­χρε­ω­τι­κού χαρα­κτή­ρα της Κοι­νω­νι­κής Ασφάλισης.

Ακό­μα και στο συγκε­κρι­μέ­νο θέμα, ωστό­σο, η «Συν­δι­κα­λι­στι­κή Ανα­τρο­πή» δεν πήρε θέση και αρκέ­στη­κε σε κού­φιες αντι­δε­ξιές κορό­νες, η δε ΔΑΚΕ προ­σπά­θη­σε να υπο­βαθ­μί­σει το θέμα, λέγο­ντας πως η κυβέρ­νη­ση δεν έχει δώσει ακό­μα κανέ­να σχέ­διο νόμου στη δημο­σιό­τη­τα και άρα ό,τι λέμε είναι τάχα στον αέρα.

Απέναντι στην επίθεση στα ΒΑΕ και τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών

Ανα­δεί­χθη­κε επί­σης το θέμα του αντι­λαϊ­κού κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού που φέρ­νει προς ψήφι­ση η κυβέρ­νη­ση και περι­λαμ­βά­νει συμπυ­κνω­μέ­να όλη την επι­θε­τι­κό­τη­τα στα δικαιώ­μα­τά μας. Απευ­θύ­να­με κάλε­σμα σε όλους τους συνέ­δρους να στη­ρί­ξουν και να συμ­με­τά­σχουν μαζι­κά στα συλ­λα­λη­τή­ρια που διορ­γα­νώ­νει το ΠΑΜΕ στις 18/12 σε όλη τη χώρα.

Αρκε­τοί συν­δι­κα­λι­στές που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ τοπο­θε­τή­θη­καν επί­σης για το θέμα της υπο­νό­μευ­σης των ΒΑΕ και του πιθα­νού πετσο­κόμ­μα­τος του ανθυ­γιει­νού επι­δό­μα­τος, αφού ήδη το Ελεγ­κτι­κό Συνέ­δριο λει­τουρ­γώ­ντας ως «λαγός» έχει ξεκι­νή­σει να εκδί­δει μια σει­ρά απο­φά­σεις περι­κο­πής σε κατη­γο­ρί­ες όπως οι κηπου­ροί, οι υδραυ­λι­κοί, οι διοι­κη­τι­κοί υπάλ­λη­λοι σε σταθ­μούς μεταφόρτωσης.

Επί­σης, τα θέμα­τα των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, που εμφα­νί­ζο­νται σε μια σει­ρά από δήμους με βάση τον νέο «ανα­πτυ­ξια­κό» νόμο της ΝΔ, που ιδιω­τι­κο­ποιεί τις υπη­ρε­σί­ες καθα­ριό­τη­τας, τον ηλε­κτρο­φω­τι­σμό, το πρά­σι­νο κ.ά., προ­βλή­θη­καν ως ζητή­μα­τα αιχ­μής για την πάλη της επό­με­νης περιό­δου. Υπάρ­χει θετι­κή πεί­ρα από συγκε­κρι­μέ­νες παρεμ­βά­σεις και προ­σπά­θειες σωμα­τεί­ων, όπως π.χ. η απο­τρο­πή των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων στο δήμο Ιωαννιτών.

Απέ­να­ντι στη λογι­κή τού «ο γέγο­νε γέγο­νε» σε σχέ­ση με τους μισθούς και τις περι­κο­πές που επέ­φε­ραν τόσο το μισθο­λό­γιο των ΠΑΣΟΚ — ΝΔ όσο και το νέο μισθο­λό­γιο του ΣΥΡΙΖΑ, επι­σή­μα­ναν ότι θα πρέ­πει να μπει στην προ­με­τω­πί­δα πάλης των συν­δι­κά­των το θέμα της αύξη­σης των μισθών και της ανά­κτη­σης των απω­λειών της προη­γού­με­νης περιόδου.

Προσχηματικό το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας για τους συμβασιούχους

Στο κλεί­σι­μο του Συνε­δρί­ου η ΔΑΣ ΟΤΑ επα­νέ­φε­ρε το θέμα της κατα­στα­τι­κής τροποποίησης.

Η ΔΑΣ ΟΤΑ με ξεκά­θα­ρη δήλω­σή της ανέ­φε­ρε ότι η εγγρα­φή των συμ­βα­σιού­χων στα σωμα­τεία και την Ομο­σπον­δία απο­τε­λεί προ­τε­ραιό­τη­τα και θα ψηφί­σει κάθε πρό­τα­ση που θα κατο­χυ­ρώ­νει το συν­δι­κα­λι­στι­κό αυτό δικαί­ω­μα στο σύνο­λο των συμ­βα­σιού­χων ή έστω και σε ένα μέρος τους. Δηλα­δή, να είναι ισό­τι­μα μέλη και να απο­κτή­σουν δικαί­ω­μα ψήφου οι συνά­δελ­φοι που εργά­ζο­νται μέσω προ­γραμ­μά­των ΕΣΠΑ στις Κοι­νω­νι­κές Υπη­ρε­σί­ες των δήμων («Βοή­θεια στο Σπί­τι», ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ κ.λπ.). Ταυ­τό­χρο­να, ανέ­φε­ρε ότι θα συνε­χί­σει τον αγώ­να μέχρι την τελι­κή δικαί­ω­ση όλων των συμ­βα­σιού­χων. Οι συμ­βα­σιού­χοι είναι πλέ­ον ισό­τι­μα μέλη σε μια σει­ρά Ομο­σπον­δί­ες του Δημο­σί­ου (ΟΕΝΓΕ, ΟΣΥΑΠΕ, ΟΣΕΑΔΕ, ΟΔΠΤΕ, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΠΟΣΕΥΓ κ.ά.). Η θέση αυτή του ταξι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος δικαιώ­θη­κε και θα δικαιω­θεί πλή­ρως, είτε το θέλουν μερι­κοί, είτε δεν το θέλουν.

Τότε η πρό­τα­ση της «Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ανα­τρο­πής»… ως διά μαγεί­ας «εξα­φα­νί­στη­κε»! Ανα­κα­λύ­φθη­καν προ­σχή­μα­τα του επι­πέ­δου ότι το Συνέ­δριο της Ομο­σπον­δί­ας, δηλα­δή το ανώ­τε­ρο όργα­νό της, δεν μπο­ρεί να είναι κατα­στα­τι­κό, θυμή­θη­καν το Γενι­κό Συμ­βού­λιο της Κυρια­κής 8 Δεκέμ­βρη που οι ίδιοι τορπίλισαν.

Απέ­δει­ξαν για μία ακό­μα φορά ότι εχθρεύ­ο­νται τους συμ­βα­σιού­χους και την ενό­τη­τα όλων των εργα­ζο­μέ­νων. Στό­χος αυτών των δυνά­με­ων δεν είναι η ενό­τη­τα όλων των εργα­ζο­μέ­νων, αλλά η διά­σπα­σή τους, ώστε να είναι ευά­λω­τοι στην εργα­σια­κή ομη­ρία και τις δια­θέ­σεις των δημάρ­χων. Αυτόν το ρόλο παί­ζουν χρό­νια τώρα και γι’ αυτό σε μια σει­ρά Συνέ­δρια της ΠΟΕ ΟΤΑ απέ­κλειαν — διέ­γρα­φαν δεκά­δες σωμα­τεία που έδι­ναν το δικαί­ω­μα ψήφου στους συμβασιούχους.

Για τις δυνάμεις της ΔΑΣ ΟΤΑ τίποτα δεν τελείωσε με το Συνέδριο

Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να με όλες τις δυνά­μεις μας, μέχρι να γίνουν μέλη της ΠΟΕ ΟΤΑ, με πλή­ρη δικαιώ­μα­τα, όλοι οι συνά­δελ­φοι συμ­βα­σιού­χοι εργα­ζό­με­νοι στους δήμους. Συνε­χί­ζου­με και οργα­νώ­νου­με τον αγώ­να ενά­ντια στην επί­θε­ση στην Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, στην υπο­νό­μευ­ση και το πετσό­κομ­μα των ΒΑΕ. Δίνου­με το «παρών» στα συλ­λα­λη­τή­ρια ενά­ντια στην ψήφι­ση ενός ακό­μα προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού ισο­πέ­δω­σης των λαϊ­κών ανα­γκών. Δίνου­με συνέ­χεια στις αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες ενά­ντια στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση υπη­ρε­σιών των δήμων. Για την ενό­τη­τα όλων των εργα­ζο­μέ­νων και την οργά­νω­ση του κοι­νού αγώ­να μας για εργα­σία με δικαιώ­μα­τα και ζωή με αξιο­πρέ­πεια, για τη συνο­λι­κή ανα­τρο­πή των αντι­λαϊ­κών πολι­τι­κών, ενά­ντια στην κατα­στο­λή και την αστυ­νο­μο­κρα­τία του φόβου.

 

Βασί­λης ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της ΠΟΕ ΟΤΑ, εκλεγ­μέ­νος με τη ΔΑΣ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο