Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Μην εκμεταλλεύεστε τους πρόσφυγες»

Τι τελευ­ταί­ες μέρες κυκλο­φο­ρούν στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης πολ­λές ανα­φο­ρές (αόρι­στα) σε φαι­νό­με­να εκμε­τάλ­λευ­σης των προ­σφύ­γων, με έμφα­ση στο νησί της Μυτι­λή­νης το οποίο και καθη­με­ρι­νά δέχε­ται ένα μεγά­λο αριθ­μό προ­σφύ­γων. Πηγή αυτών των ανα­φο­ρών τα ρεπορ­τάζ του έντυ­που και ηλε­κτρο­νι­κού τύπου και τηλε­ο­πτι­κών μέσων που περι­γρά­φουν μια κατά­στα­ση που δεν αντα­πο­κρί­νε­ται στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και κατα­λή­γει να στο­χο­ποιεί­ται η αλλη­λεγ­γύη των κατοί­κων προς τους πρόσφυγες.

NEA

Δεν αμφι­σβη­τού­με ότι υπάρ­χουν (και) τέτοια κρού­σμα­τα, όμως μάλ­λον είναι περιο­ρι­σμέ­να. Σε όλες τις επο­χές σε όλες τις κατα­στά­σεις εμφα­νί­ζο­νται οι και­ρο­σκό­ποι και τυχο­διώ­κτες. Οπως μετα­δί­δουν αντα­πο­κρι­τές και φωτο­ρε­πόρ­τερ από το νησί οι κάτοι­κοι στο μέτρο των δυνα­το­τή­των τους, συμπα­ρα­στέ­κο­νται εμπρά­κτως στους πρό­σφυ­γες.  Η δημό­σια κατα­κραυ­γή τους πρέ­πει, όμως η δημό­σια ανα­φο­ρά δε γίε­νται με τη δέου­σα προ­σο­χή — δεοντολογία.

Αν αντί ή μαζί με το στιγ­μα­τι­σμό (ο τρό­πος παρου­σί­α­σης κάθε άλλο παρά στιγ­μα­τι­σμός είναι) τέτοιων φαι­νο­μέ­νων τα κανά­λια εστί­α­ζαν στο κύμα αλλη­λεγ­γύ­ης ίσως βοη­θού­σαν στο να αμβλυν­θούν φοβι­κές και ρατσι­στι­κές αντι­λή­ψεις και δημιουρ­γού­σε ένα κλί­μα απο­δο­χής των μετα­να­στών επέ­κτα­ση του και δι’ αυτού του τρό­που θα βοη­θού­σαν και στην εξά­λει­ψη των απάν­θρω­πων συμπεριφορών.

Η πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κή αντα­πό­κρι­ση στο αίτη­μα του παι­διού της φωτό «Μην εκμε­ταλ­λεύ­ε­στε τους πρό­σφυ­γες». η διεύ­ρυν­ση της αλλη­λεγ­γύ­ης μας και η προ­βο­λή της από τα Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης για να συμπα­ρα­σύ­ρει κι άλλους σε αυτή τη στά­ση και να απο­μο­νώ­σει απάν­θρω­πες συμπεριφορές.

Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο