Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μια ωραία φωτογραφία από την Αγγλία

Μια όμορ­φη φωτο­γρα­φία από το Κεντ της Αγγλί­ας κυκλο­φό­ρη­σε πρό­σφα­τα στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Το άγαλ­μα της βασί­λισ­σας Ελι­σά­βετ που αυτές τις μέρες γιορ­τά­ζει το… πλα­τι­νέ­νιο ιωβη­λαίο, δηλα­δή τα 70 χρό­νια από την ενθρό­νι­σή της, δια­κο­σμη­μέ­νο με την λέξη που ται­ριά­ζει καλύ­τε­ρα από κάθε άλλη στον απαρ­χαιω­μέ­νο θεσμό της μοναρχίας.

«ΠΑΡΑΣΙΤΟ».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο