Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Μικρές ιστορίες μεγάλα όνειρα» στο Καφέ Σχοινοβάτης

Οι εκδό­σεις Εντύ­ποις και ο συγ­γρα­φέ­ας Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας παρου­σιά­ζουν το βιβλίο

«μικρές ιστο­ρί­ες μεγά­λα όνειρα»

Σάβ­βα­το 24 Φεβρουα­ρί­ου 2018 7μ.μ

Καφέ Σχοι­νο­βά­της, Σουλ­τά­νη 4 Εξάρχεια

Θα μιλή­σουν

Η Άννε­κε Ιωαν­νά­του Κρι­τι­κός λογο­τε­χνί­ας, μεταφράστρια

Ο συγ­γρα­φέ­ας Αλέ­κος Χατζηκώστας

Ο Γιάν­νης Κρα­νιάς, Εκδό­σεις «ΕΝΤΥΠΟΙΣ»

Συντο­νί­ζει: Ηρα­κλής Κακα­βά­νης, δημο­σιο­γρά­φος

«Μικρές ιστο­ρί­ες μεγά­λα όνει­ρα», η ουσία του ανθρώ­που είναι το σύνο­λο των κοι­νω­νι­κών του σχέσεων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο