Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μιχάλης Σελέκος: Συνεχίζουμε αταλάντευτα, μαχητικά.

Με ένα θερ­μό και παρα­τε­τα­μέ­νο χει­ρο­κρό­τη­μα υπο­δέ­χθη­καν εκα­το­ντά­δες συγκε­ντρω­μέ­νοι στο εκλο­γι­κό περί­πτε­ρο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Χαϊ­δα­ρί­ου τον επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Μιχά­λη Σελέ­κο, φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα όπως «Εμπρός λαέ μη σκύ­βεις το κεφά­λι, με το ΚΚΕ επί­θε­ση και πάλη». Περή­φα­νοι για τη μάχη που έδω­σαν και απο­φα­σι­σμέ­νοι να ριχτούν με την ίδια και μεγα­λύ­τε­ρη απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα στους αγώ­νες της επό­με­νης, μέρας οι Χαϊ­δα­ριώ­τες άκου­σαν και την ανα­κοί­νω­ση του Μιχά­λη Σελέ­κου πως την ερχό­με­νη Τετάρ­τη θα οργα­νω­θεί γλέ­ντι στο εκλο­γι­κό περί­πτε­ρο. Το «παρών» στο εκλο­γι­κό περί­πτε­ρο έδω­σε αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον Θοδω­ρή Χιώ­νη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμματος.

Παρακαταθήκη για τους Χαϊδαριώτες το έργο του Μιχάλη Σελέκου που φεύγει με το κεφάλι ψηλά 

Ο Μ. Σελέ­κος, απευ­θυ­νό­με­νος στους συγκε­ντρω­μέ­νους ανέφερε:

«Θέλου­με να ευχα­ρι­στή­σου­με όλες και όλους εσάς που στον α΄ και στον β΄ γύρο των δημο­τι­κών εκλο­γών τιμή­σα­τε με την ψήφο σας το συν­δυα­σμό της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” και εμέ­να προσωπικά.

Όλους εσάς που ξεπε­ρά­σε­τε προ­κα­τα­λή­ψεις, επι­φυ­λά­ξεις ή και επι­μέ­ρους δια­φω­νί­ες και φτά­σα­τε στην κάλ­πη με το ψηφο­δέλ­τιο με το γαρίφαλο.

Όλους εσάς που αψη­φή­σα­τε τους εκβια­σμούς και τις βρώ­μι­κες επι­θέ­σεις και στο βασι­κό δίλημ­μα των εκλο­γών, πήρα­τε ξεκά­θα­ρη θέση ότι ο δήμος πρέ­πει να μεί­νει δίπλα στο χαϊ­δα­ριώ­τι­κο λαό στη­ρί­ζο­ντας τις δικές του ανά­γκες και όχι τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμφέροντα.

Θέλω επί­σης να ευχα­ρι­στή­σω όλες και όλους εσάς που αντα­πο­κρι­θή­κα­τε στο κάλε­σμα της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” και συμπο­ρευ­τή­κα­τε δίπλα μας, σε έναν δύσκο­λο, αλλά όμορ­φο αγώ­να. Έναν τίμιο αγώ­να με αυτα­πάρ­νη­ση, μαχη­τι­κό­τη­τα, πέρα από προ­σω­πι­κές σκοπιμότητες.

Όλοι μας δώσα­με τον καλύ­τε­ρό μας εαυ­τό χωρίς να λογα­ριά­σου­με χρό­νο και κού­ρα­ση για να φτά­σει το μήνυ­μα της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” σε κάθε γει­το­νιά του Χαϊ­δα­ρί­ου, σε κάθε λαϊ­κό σπίτι.

Είχα­με πλή­ρη συνεί­δη­ση ότι ο πραγ­μα­τι­κός μας αντί­πα­λος ήταν και είναι τα μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα που θέλουν να βάλουν στο χέρι περιο­χές-φιλέ­τα στην πόλη μας, τον Σκα­ρα­μα­γκά, το όρος Αιγά­λεω, το Στρα­τό­πε­δο Χαϊ­δα­ρί­ου. Ήταν και είναι η πολι­τι­κή του κεφα­λαί­ου, της ΕΕ, των κυβερ­νή­σε­ων και των στη­ριγ­μά­των τους στους δήμους και τις Περι­φέ­ρειες που φορ­τώ­νουν τα βάρη στο λαό για τα κέρ­δη των λίγων. Κι αυτός ο αντί­πα­λος κατε­βαί­νει με πολ­λά πρό­σω­πα και στις δημο­τι­κές, και στις περι­φε­ρεια­κές, και στις βου­λευ­τι­κές εκλογές.

Πέντε χρό­νια στη διοί­κη­ση του Δήμου Χαϊ­δα­ρί­ου πορευ­τή­κα­με με σημαία τις ανά­γκες του χαϊ­δα­ριώ­τι­κου λαού, σε πραγ­μα­τι­κά δύσκο­λες, ασφυ­κτι­κές συν­θή­κες. Με την ίδια σημαία, της υπε­ρά­σπι­σης των λαϊ­κών ανα­γκών και δικαιω­μά­των, θα πορευ­τού­με και τα επό­με­να χρό­νια από τη θέση της αντι­πο­λί­τευ­σης στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο, απο­τε­λώ­ντας το μονα­δι­κό στή­ριγ­μα του χαϊ­δα­ριώ­τι­κου λαού. Δεν θα ξεμπερ­δέ­ψουν εύκο­λα με εμάς.

Είμα­στε πιο δυνα­τοί, έχου­με δίπλα μας νέες δυνά­μεις όλους και όλες εσάς που δώσα­με μαζί με αισιο­δο­ξία και ενθου­σια­σμό αυτήν τη μάχη, αλλά και όλους τους Χαϊ­δα­ριώ­τες, τους εργα­ζό­με­νους του δήμου που στά­θη­καν δίπλα μας όλα αυτά τα χρό­νια, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας ότι στέ­κο­νται δίπλα σε μια αγω­νι­στι­κή δημο­τι­κή αρχή.

Με την ίδια αισιο­δο­ξία και τον ίδιο ενθου­σια­σμό συνε­χί­ζου­με! Μπρο­στά μας έχου­με τη μάχη των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών στις 7 Ιού­λη, τη μάχη για την ισχυ­ρο­ποί­η­ση του ΚΚΕ, που είναι η μόνη δύνα­μη που μπο­ρεί να εκφρά­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού, να οργα­νώ­σει την αντε­πί­θε­σή του απέ­να­ντι και στη νέα αντι­λαϊ­κή κυβερ­νη­τι­κή εναλ­λα­γή. Για­τί το ΚΚΕ είναι η μόνη κερ­δι­σμέ­νη ψήφος για το λαό!

Συνε­χί­ζου­με ατα­λά­ντευ­τα, μαχη­τι­κά. Ο δρό­μος είναι μακρύς και δύσκο­λος αλλά είναι ο δρό­μος του αγώ­να, όμορ­φος και τίμιος».

Ο κόσμος παρέ­με­νε συγκε­ντρω­μέ­νος μέχρι αργά στο εκλο­γι­κό περί­πτε­ρο με πολι­τι­κά και αντάρ­τι­κα τρα­γού­δια να δίνουν τον τόνο στις συζη­τή­σεις και τα πηγαδάκια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο