Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουντιάλ 2018: Ισπανία — Ρωσία και Κροατία — Δανία — Υπάρχουν φαβορί

Μου­ντιάλ 2018: Συνέ­χεια της φάσης των «16» με την Ισπα­νία και την Κρο­α­τία να είναι τα φαβο­ρί, για την πρό­κρι­ση, στους σημε­ρι­νούς νοκ άουτ αγώ­νες του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου, απέ­να­ντι στην οικο­δέ­σποι­να Ρωσία και την πάντα επι­κίν­δυ­νη Δανία.

Στο πρώ­το παι­χνί­δι, στις 17:00, στη Μόσχα, η Ισπα­νία θα αντι­με­τω­πί­σει τη διορ­γα­νώ­τρια Ρωσία. Η Ισπα­νία χωρίς να εντυ­πω­σιά­σει, πήρε την πρώ­τη θέση στο δεύ­τε­ρο όμι­λο, με μία νίκη, με 1–0 κατά του Ιράν και δύο ισο­πα­λί­ες, κόντρα στην Πορ­το­γα­λία με 3–3 και το Μαρό­κο με 2–2. Η Ρωσία κέρ­δι­σε στα δύο πρώ­τα ματς, τη Σαου­δι­κή Αρα­βία με 5–0 και την Αίγυ­πτο με 3–1, αλλά στο τρί­το ηττή­θη­κε με 3–0 από την Ουρου­γουάη και τερ­μά­τι­σε δεύ­τε­ρη στον πρώ­το όμιλο.

Η Ισπα­νία σαφώς και είναι το φαβο­ρί για να πάρει την πρό­κρι­ση, καθώς δια­θέ­τει πιο ποιο­τι­κή ομά­δα από τη Ρωσία, αλλά ο παρά­γο­ντας έδρα ίσως παί­ξει καθο­ρι­στι­κό ρόλο. Ποδο­σφαι­ρι­στές στο ρόστερ που μπο­ρούν να πάρουν την ομά­δα στους ώμους τους και να την οδη­γή­σουν στην πρό­κρι­ση υπάρ­χουν αρκε­τοί, αλλά αυτό δεν φάνη­κε του­λά­χι­στον στους αγώ­νες των ομίλων.

Η Ρωσία, με τη συμπα­ρά­στα­ση χιλιά­δων φίλων της που ανα­μέ­νε­ται να κατα­κλύ­σουν το «Λουζ­νί­κι», θα προ­σπα­θή­σει να κάνει την έκπλη­ξη και να προ­χω­ρή­σει στην επό­με­νη φάση. Στους ομί­λους έδει­ξε πολύ καλά στοι­χεία, κυρί­ως στα δύο πρώ­τα παι­γνί­δια όπου σημεί­ω­σε εντυ­πω­σια­κές νίκες, ενώ στον τελευ­ταίο και πιο σημα­ντι­κό αγώ­να έδει­ξε ότι έχει ελλεί­ψεις που μπο­ρούν να τις  στοι­χί­σουν στη σημε­ρι­νή αναμέτρηση.

Στις 21:00, στο Νόβγκο­ροντ, η Κρο­α­τία, που προ­κρί­θη­κε με τρεις νίκες, ως πρώ­τη από τον τέταρ­το όμι­λο, θα αντι­με­τω­πί­σει τη Δανία, η οποία τερ­μά­τι­σε δεύ­τε­ρη στον τρί­το όμι­λο, πίσω από τη Γαλ­λία, με μία νίκη και δύο ισοπαλίες.

Η Κρο­α­τία, που με βάση την εικό­να της στα παι­γνί­δια των ομί­λων έθε­σε γερές βάσεις για κάτι πολύ μεγά­λο στη διορ­γά­νω­ση, θέλει να δια­τη­ρή­σει την πολύ καλή αγω­νι­στι­κή εικό­να και να προ­χω­ρή­σει στους «8». Δια­θέ­τει αξιό­λο­γο σύνο­λο, με ποδο­σφαι­ρι­στές που μπο­ρούν να την πάρουν από το χέρι και για­τί όχι να την φτά­σουν μέχρι τον μεγά­λο τελικό.

Από την άλλη η Δανία, έχο­ντας σαφώς υπο­δε­έ­στε­ρη ομά­δα, θα προ­σπα­θή­σει να «κτυ­πή­σει» στα ίσα τους Κροάτες.

Σε περί­πτω­ση ισο­πα­λί­ας, στα σημε­ρι­νά παι­χνί­δια του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου, η πρό­κρι­ση θα κρι­θεί στην παρά­τα­ση ή στα πέναλτι.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο