Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη, εσύ καλά μας τα ‘γραψες…

Η φωτο­γρα­φία είναι από συνέ­ντευ­ξη γερ­μα­νι­κής εφη­με­ρί­δας  με τον πρό­ε­δρο της Κομι­σιόν Ζαν Κλοντ Γιούν­κερ.

FAZ-Juncker-Making-of-166779-detailpp (1)

Δε μας ενό­χλη­σε τόσο η σημειο­λο­γία της φωτο­γρα­φί­ας, που παρα­πέ­μπει σε σύγ­χρο­νη αποι­κιο­κρα­τία, όσο η κυνι­κή ομο­λο­γία του Γιούν­κερ στην ίδια συνέντευξη:

«Το γεγο­νός ότι στην Ελλά­δα βλέ­που­με ακό­μα τιμο­κα­τα­λό­γους σε ευρώ είναι μια όψι­μη ικα­νο­ποί­η­ση για κάποιον σαν εμέ­να που ήθε­λε τα πράγ­μα­τα να είναι έτσι όπως είναι τώρα».

Κυνι­σμός του υπη­ρέ­τη του κεφα­λαί­ου, που το μόνο που τον νοιά­ζει είναι να αβγα­ταί­νουν τα κέρ­δη και ας εξα­θλιώ­νο­νται οι λαοί.

Τού­τη η δήλω­ση του Γιούν­κερ μας θύμι­σε φωτο­γρα­φί­ες με συμπο­λί­τες μας να ψάχνουν τρο­φή στα σκουπίδια.

skoupidia

Για­τί η «ικα­νο­ποί­η­ση» του Γιούν­κερ προ­ϋ­πο­θέ­τει τέτοιες …φωτο­γρα­φί­ες.

Μας θύμι­σε και τα λόγια του Μακρυγιάννη

«Και λευ­τε­ρω­θή­κα­μεν από τους Τούρ­κους και σκλα­βω­θή­κα­μεν εις ανθρώ­πους κακο­ρί­ζι­κους, όπου ήταν η ακα­θαρ­σία της Ευρώπης».

 

Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο