Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μόνο στην… Super League: «Σκνίπα» απ’ το ποτό έφτασαν στην Αθήνα οι Πολωνοί διαιτητές του ΑΕΚ-Άρης!

Απί­στευ­το κι όμως αλη­θι­νό: η πολω­νι­κή διαι­τη­τι­κή ομά­δα που έχει ορι­στεί για να διευ­θύ­νει το σημε­ρι­νό αγώ­να των πλέι οφ ΑΕΚ-Άρης (9/4, 18:00), προ­ε­ξάρ­χο­ντος του ρέφε­ρι Πάβελ Ρατσκόβ­σκι, εμφα­νί­στη­κε… μεθυ­σμέ­νη και προ­κά­λε­σε προ­βλή­μα­τα με τη συμπε­ρι­φο­ρά της κατά την άφι­ξή της στο «Ελευ­θέ­ριος Βενιζέλος».

Ο Ρατσκόβ­σκι, οι βοη­θοί του Ράντο­σλαβ Σιέ­τζ­κα, Άνταμ Κούπ­σικ και ο VAR Κρι­στόφ Γιά­κου­μπικ εμφα­νί­στη­καν σε κατά­στα­ση μέθης και εκτός του επει­σο­δί­ου που προ­κά­λε­σαν στον ελλη­νι­κό αερο­λι­μέ­να, μπρο­στά στα έκπλη­κτα μάτια των ανθρώ­πων της ΕΠΟ, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες δημιούρ­γη­σαν πρό­βλη­μα και στη διάρ­κεια της πτή­σης τους προς την Αθήνα!

Αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες επι­βε­βαί­ω­σαν πως οι Πολω­νοί διαι­τη­τές είχαν έντο­νη λογο­μα­χία με Έλλη­νες επι­βά­τες, ανα­φέρ­θη­καν απα­ξιω­τι­κά στο ελλη­νι­κό πρω­τά­θλη­μα και συνέ­χι­σαν να δια­πλη­κτί­ζο­νται ακό­μα και μετά την προ­σγεί­ω­ση του αερο­σκά­φους, με τους ίδιους ωστό­σο να αρνού­νται την «ελλη­νι­κή εκδο­χή» μιλώ­ντας σε ΜΜΕ της πατρί­δας τους.

Η είδη­ση επι­βε­βαιώ­θη­κε και από την ΠΑΕ ΑΕΚ. Να σημειω­θεί πως οι τέσ­σε­ρις Πολω­νοί δεν είχαν επι­κοι­νω­νή­σει έως το μεση­μέ­ρι με τους ανθρώ­πους της Ελλη­νι­κής Ποδο­σφαι­ρι­κής Ομοσπονδίας.

Αντικαταστάθηκαν από την ΕΠΟ

Στην αντι­κα­τά­στα­ση των Πολω­νών διαι­τη­τών που είχαν ορι­στεί στην ανα­μέ­τρη­ση της ΑΕΚ με τον Άρη στην OPAP Arena προ­χώ­ρη­σε η ΕΠΟ, καθώς εξα­φα­νί­στη­καν, αφού μέθυ­σαν στην πτή­ση και προ­πη­λά­κι­σαν ταξιδιώτες.

Συγκε­κρι­μέ­να, η ΚΕΔ προ­χώ­ρη­σε στον ορι­σμό του Δια­μα­ντό­που­λου. Βοη­θοί του θα είναι οι Μπούξ­μπα­ουμ και Πετρό­που­λος, τέταρ­τος ο Βερ­γέ­της, ενώ στο VAR θα είναι οι Ευαγ­γέ­λου και Φωτόπουλος.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο