Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο «επαναστατικό» τεστ ανιχνεύει ταυτόχρονα πολλούς γυναικολογικούς καρκίνους

Ένα νέο «επαναστατικό» τεστ που θα μπορεί να ανιχνεύσει ή να προβλέπει τον κίνδυνο μιας γυναίκας να εμφανίσει τέσσερις καρκίνους, ωοθηκών, μαστού, μήτρας και τραχήλου, αναπτύσσουν Ευρωπαίοι επιστήμονες.

Με βάση ένα και μόνο δείγ­μα κυτ­τά­ρων που έχει ληφθεί από τον τρά­χη­λο για έλεγ­χο ρου­τί­νας, ανοί­γει ο δρό­μος για να γίνε­ται έγκαι­ρη διά­γνω­ση και άλλων γυναι­κο­λο­γι­κών καρ­κί­νων, όχι μόνο του ίδιου του τρα­χή­λου της μήτρας.

Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τον δρα Μάρ­τιν Βιτσβέ­ντερ του αυστρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου του Ίνσμπρουκ, οι οποί­οι έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό «Nature Communications», σύμ­φω­να με BBC, Guardian και New Scientist, εκτι­μούν ότι το λεγό­με­νο τεστ WID θα επι­τρέ­ψει τελι­κά την πιο έγκαι­ρη διά­γνω­ση των πιο συνη­θι­σμέ­νων γυναι­κο­λο­γι­κών καρ­κί­νων σε νεα­ρό­τε­ρη ηλι­κία. Έτσι θα υπάρ­χουν αυξη­μέ­νες πιθα­νό­τη­τες να μπει «φρέ­νο» στον καρ­κί­νο προ­τού καλά-καλά αυτός αρχί­σει, κάτι που θα ήταν πραγ­μα­τι­κά σημα­ντι­κή πρό­ο­δος για την υγεία των γυναικών.

Ο καρ­κί­νος των ωοθη­κών ευθύ­νε­ται για το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό θανά­των από γυναι­κο­λο­γι­κούς καρ­κί­νους, καθώς στο 75% των περι­πτώ­σε­ων — τρεις στις τέσ­σε­ρις — δια­γι­γνώ­σκε­ται σε καθυ­στε­ρη­μέ­νο στά­διο, όταν πια οι όγκοι έχουν εξα­πλω­θεί. Ο καρ­κί­νος του μαστού είναι ο πιο συνη­θι­σμέ­νος στις γυναί­κες, αλλά η ανί­χνευ­ση του έγκαι­ρα είναι πιο εύκο­λη χάρη στις μαστο­γρα­φί­ες και στις βιο­ψί­ες. Μέχρι σήμε­ρα δεν υπάρ­χει τεστ που να μπο­ρεί να ανι­χνεύ­σει αξιό­πι­στα τον καρ­κί­νο του μαστού στις γυναί­κες κάτω των 50 ετών.

Οι ερευ­νη­τές χρη­σι­μο­ποί­η­σαν δείγ­μα­τα κυτ­τά­ρων από 242 γυναί­κες με καρ­κί­νο των ωοθη­κών και 869 χωρίς, εντο­πί­ζο­ντας τελι­κά — με τη βοή­θεια τεχνη­τής νοη­μο­σύ­νης — μια μονα­δι­κή «υπο­γρα­φή» DNA που μπο­ρεί να αξιο­ποι­η­θεί για να γίνει ανί­χνευ­ση του καρ­κί­νου ή πρό­γνω­ση ότι θα εμφα­νι­στεί στο μέλλον.

Το τεστ «έπια­σε» το 71,54% των γυναι­κών έως 50 ετών και το 54,5% των γυναι­κών άνω των 50 ετών που είχαν καρ­κί­νο των ωοθη­κών. Ακο­λού­θη­σε ανά­λο­γη μελέ­τη σε δείγ­μα­τα κυτ­τά­ρων από 329 γυναί­κες με καρ­κί­νο του μαστού και 869 χωρίς, με ανά­λο­γα θετι­κά αποτελέσματα.

Δείτε ΕΔΩ τη δημοσίευση

Στό­χος για το μέλ­λον είναι το τεστ είναι να δίνει σε μια γυναί­κα ένα ξεχω­ρι­στό «σκορ» για καθέ­ναν από τους τέσ­σε­ρις γυναι­κο­λο­γι­κούς καρ­κί­νους, το οποίο θα μετα­βάλ­λε­ται στην πορεία της ζωής της.

Εκεί­νες με υψη­λό­τε­ρο «σκορ» θα κάνουν συχνό­τε­ρες μαστο­γρα­φί­ες, χει­ρουρ­γι­κές επεμ­βά­σεις ή άλλες θερα­πεί­ες. Χρειά­ζο­νται περαι­τέ­ρω έρευ­νες πάντως και μεγά­λης κλί­μα­κας κλι­νι­κές δοκι­μές για να επι­βε­βαιω­θεί η προ­γνω­στι­κή απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα του τεστ WID.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο