Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο κόμμα φτιάχνει ο υπόδικος ναζί Λαγός — «Αποστασία» ή σχέδιο διαφυγής με εμπνευστή τον Μιχαλολιάκο

Τον προ­σε­χή Νοέμ­βριο προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται να ξεκι­νή­σει και επί­ση­μα τη λει­τουρ­γία του ο νέος «πολι­τι­κός φορέ­ας», με επι­κε­φα­λής τον κατη­γο­ρού­με­νο ως καθο­δη­γη­τή των εγκλη­μα­τι­κών ταγ­μά­των εφό­δου της Χρυ­σής Αυγής, Γιάν­νη Λαγό.

Εχο­ντας επι­λέ­ξει την ονο­μα­σία «Εθνι­κή Λαϊ­κή Συνεί­δη­ση» για την κίνη­σή του, ο υπό­δι­κος, ανε­ξάρ­τη­τος πλέ­ον ευρω­βου­λευ­τής θα έχει τη στή­ρι­ξη του­λά­χι­στον άλλων δύο πρώ­ην βου­λευ­τών της οργά­νω­σης, οι οποί­οι επί­σης είναι κατη­γο­ρού­με­νοι στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής. Πρό­κει­ται για τον Πανα­γιώ­τη Ηλιό­που­λο και τον γνω­στό ως «Καιά­δα», Γιώρ­γο Γερµε­νή, οι οποί­οι θα  συµµε­τά­σχουν στο συντο­νι­στι­κό συµβού­λιο του νέου φορέα, ενώ µε τον Λαγό ανα­µέ­νε­ται να συµπρά­ξει και ένας άλλος πρώ­ην βου­λευ­τής της Χρυ­σής Αυγής, ο Νίκος Κού­ζη­λος. Στο συντο­νι­στι­κό συµβού­λιο υπάρ­χουν άλλα τρία παλαιό­τε­ρα στε­λέ­χη της Χρυ­σής Αυγής, αλλά και ο δικη­γό­ρος Γιάν­νης Ζωγρά­φος, ο οποί­ος στη δίκη έχει εσχά­τως ανα­λά­βει την υπε­ρά­σπι­ση του Π. Ηλιό­που­λου. Αξί­ζει επί­σης να σηµειω­θεί ότι στην ηγε­τι­κή οµά­δα του νέου φορέα περι­λα­µβά­νε­ται και ο συνερ­γά­της του Κώστα Πλεύ­ρη, ο εκδό­της βιβλί­ων εθνι­κι­στι­κού περιε­χο­µέ­νου και τηλε­πω­λη­τής Ανα­στά­σιος Συµιγδαλάς.

Το εγχεί­ρη­µα της «Εθνι­κής Λαϊ­κής Συνεί­δη­σης» έχει ήδη τη στή­ρι­ξη αρκε­τών χαµη­λό­βα­θµων και τοπι­κών στε­λε­χών της Χρυ­σής Αυγής, που απο­χώ­ρη­σαν µετά την πανω­λε­θρία των εκλο­γών της 7ης Ιου­λί­ου. Σύµφω­να µε τις πλη­ρο­φο­ρί­ες, στο «κόµµα Λαγού» έχουν εντα­χθεί µέλη των τοπι­κών της οργά­νω­σης σε Αχαΐα,
Αρκα­δία, Θεσ­σα­λο­νί­κη, Χαλ­κι­δι­κή, Κοµο­τη­νή, Ξάν­θη, αλλά και µέλη από την τοπι­κή της Νίκαιας, από την περιο­χή όπου δρού­σε υπό τον Λαγό το τάγµα εφό­δου που έδρα­σε και τη βρα­διά της δολο­φο­νί­ας του Παύ­λου Φύσσα.

«Βάσει σχεδίου»

Την ίδια στι­γµή, στε­λέ­χη που απο­χώ­ρη­σαν από τη Χρυ­σή Αυγή, ακό­µα και πριν από τα χαµη­λά ποσο­στά που κατέ­γρα­ψε η οργά­νω­ση σε ευρω­ε­κλο­γές και εθνι­κές εκλο­γές, βλέ­πουν πίσω από την από­πει­ρα του Λαγού να ιδρύ­σει πολι­τι­κό φορέα τον ίδιο τον Νίκο Μιχα­λο­λιά­κο. Μετά την απο­τυ­χία της οργά­νω­σης να περά­σει το όριο του 3% και να µπει στο Κοι­νο­βού­λιο, ο Λαγός ανα­κοί­νω­σε την απο­χώ­ρη­σή του, κατη­γο­ρώ­ντας την ηγε­σία της Χρυ­σής Αυγής για «λάθος κινή­σεις». Κατη­γο­ρί­ες για οικο­γε­νειο­κρα­τία και λαν­θα­σµέ­νες απο­φά­σεις εξα­πέ­λυ­σε πριν από λίγες ηµέ­ρες και ο Γ. Γερµε­νής, προ­κα­λώ­ντας πολ­λές αντι­δρά­σεις στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα, από τους ενα­πο­µεί­να­ντες οπα­δούς του Μιχα­λο­λιά­κου. Ωστό­σο, οι άνθρω­ποι που γνω­ρί­ζουν καλά τον τρό­πο που λει­τουρ­γεί ο αρχη­γός της οργά­νω­σης ανα­φέ­ρουν ότι η κίνη­ση του Λαγού και των άλλων πρώ­ην βου­λευ­τών γίνε­ται «βάσει σχεδίου».

«Πρό­κει­ται για ένα σχέ­διο που είναι έτοι­µο από το 2018. Το σχέ­διο επέ­βα­λε την απο­χώ­ρη­ση του Λαγού, ο οποί­ος θα έπαιρ­νε µαζί του και τα πιο σκλη­ρά, ‘‘πεζο­δρο­µια­κά’’ µέλη της οργά­νω­σης», λέει στέ­λε­χος τοπι­κής της Χ.Α., που απο­χώ­ρη­σε πριν από µερι­κούς µήνες. «Ως αντάλ­λα­γµα, ο Λαγός θα έµπαι­νε στο
ευρω­ψη­φο­δέλ­τιο για να εκλε­γεί και να απο­λα­µβά­νει τον υψη­λό­τε­ρο µισθό αλλά και τον βαθµό ασυ­λί­ας των ευρω­βου­λευ­τών, όπως και συνέ­βη», εξη­γεί συνερ­γά­της πρώ­ην πολι­τευ­τή της οργά­νω­σης. Βάσει των ίδιων ανα­φο­ρών, µε την απο­µά­κρυν­ση των «σκλη­ρών» από την οργά­νω­ση, ο Ν. Μιχα­λο­λιά­κος θα προ­σέλ­θει στο εδώ­λιο του κατη­γο­ρου­µέ­νου για να απο­λο­γη­θεί ισχυ­ρι­ζό­µε­νος ότι η Χ.Α. έχει απο­βά­λει εκεί­να τα µέλη της που δρού­σαν πέραν των ορί­ων του Ποι­νι­κού Κώδι­κα. Μάλι­στα, στο ίδιο πλαί­σιο δεν απο­κλεί­ε­ται και η πλή­ρης διά­λυ­ση της Χρυ­σής Αυγής, µε τη δηµιουρ­γία ενός νέου φορέα από τον Μιχαλολιάκο.

Και ο Λαγός και οι άλλοι βου­λευ­τές που συµµε­τέ­χουν στην κίνη­ση είναι στη στε­νή οµά­δα του Μιχα­λο­λιά­κου εδώ και δεκα­ε­τί­ες. ∆εν είναι δυνα­τόν να πιστέ­ψει κανείς ότι ξαφ­νι­κά ο ‘‘αρχη­γός’’ έπα­ψε να τους επη­ρε­ά­ζει», κατα­λή­γουν τα παλαιό­τε­ρα στε­λέ­χη της οργάνωσης.

Λ. Φουντούλης: «∆εν θέλω καµία σχέση»

Μετά την είδη­ση για τη δηµιουρ­γία του νέου φορέα, οι πλη­ρο­φο­ρί­ες ανέ­φε­ραν ότι ο Λαγός έχει έρθει σε επα­φή και µε τους ευρω­βου­λευ­τές οι οποί­οι είχαν εκλε­γεί µε το ψηφο­δέλ­τιο της Χρυ­σής Αυγής το 2014. Η Realnews συνο­µί­λη­σε µε τον Λάµπρο Φου­ντού­λη, πατέ­ρα του δολο­φο­νη­µέ­νου µέλους της οργά­νω­σης, Γιώρ­γου Φου­ντού­λη, ο οποί­ος διέ­ψευ­σε οποια­δή­πο­τε συµµε­το­χή στο «νέο µόρ­φω­µα» όπως χαρα­κτή­ρι­σε την κίνη­ση. «∆εν θέλω πλέ­ον καµία σχέ­ση ούτε µε τη Χρυ­σή Αυγή ούτε µε τα παλιά της στε­λέ­χη. Τους ξέρω καλά και αυτούς που απο­χώ­ρη­σαν και δεν επι­θυ­µώ καµία συµµε­το­χή στο νέο µόρ­φω­µα. Αυτοί δεν έχουν χάσει τίπο­τα, ενώ εγώ έχω χάσει τα πάντα, το ίδιο µου το παι­δί», δήλω­σε ο πρώ­ην ευρω­βου­λευ­τής Λ. Φουντούλης.

«Ηρθαν σε επα­φή, όχι απευ­θεί­ας αλλά πλα­γί­ως, για να διε­ρευ­νή­σουν προ­θέ­σεις. ∆εν υπάρ­χει, όµως, καµία περί­πτω­ση να υπάρ­ξει οποια­δή­πο­τε σύµπρα­ξη ή στή­ρι­ξη», τονί­ζει από την πλευ­ρά του συνερ­γά­της του πρώ­ην ευρω­βου­λε­τή Ελευ­θέ­ριου Συναδινού.

Πηγή: Realnews / Του Αλέ­ξαν­δρου Κόντη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο