Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκος Ρίζος, μεγάλος κωμικός με πηγαίο χιούμορ

Ξεχω­ρι­στό πρό­σω­πο του ελλη­νι­κού θεά­τρου και κινη­μα­το­γρά­φου, ο Νίκος Ρίζος. Γενιές μεγα­λώ­σαν και μεγα­λώ­νουν με τις ται­νί­ες του και γελούν ακό­μη με το πηγαίο χιού­μορ του.

Γεν­νη­μέ­νος στην Αρτα, στις 30 Σεπτεμ­βρί­ου του 1924, ο Ν. Ρίζος πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε στην επι­θε­ώ­ρη­ση του Αλέ­κου Σακελ­λά­ριου «Άνθρω­ποι, άνθρω­ποι» το 1948, στο θέα­τρο «Μετρο­πό­λι­ταν», μαζί με τη Σπε­ράν­τζα Βρα­νά στο νού­με­ρο «Το τραμ το τελευ­ταίο». Στη συνέ­χεια συμ­με­τεί­χε σε διά­φο­ρους θιά­σους στα θέα­τρα Σαμαρ­τζή, Κοτο­πού­λη, Βέμπο και Ακρο­πόλ, μέχρι το ’58. Σύντο­μα εξε­λί­χθη­κε σε δημο­φι­λή κωμι­κό. Το ’58 — ’59 εμφα­νί­ζε­ται στο θέα­τρο Μπουρ­νέ­λη, ενώ το ’59 συγκρο­τεί θία­σο με τους Γ. Γκιω­νά­κη και Τ. Μηλιά­δη. Με τους ίδιους θια­σάρ­χες και τις αδελ­φές Καλου­τά παί­ζει στο θέα­τρο Κυβέ­λη. Η επι­θε­ώ­ρη­ση “Και­νού­ρια Αθή­να” είναι από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες της περιό­δου. Το καλο­καί­ρι του ’60 συνερ­γά­ζε­ται με τους Ρένα Βλα­χο­πού­λου, Αυλω­νί­τη, Γκιω­νά­κη, Μηλιά­δη στο “Μετρο­πό­λι­ταν”. Το ’61 δημιουρ­γεί­ται η θια­σαρ­χι­κή ομά­δα Αυλω­νί­της — Βασι­λειά­δου — Ρίζος  (μέχρι το 1965). Σ’ αυτή την περί­ο­δο παρου­σιά­ζουν τους “Γαμπρούς της Ευτυ­χί­ας”, κ. ά.

Εντο­νη ήταν η κινη­μα­το­γρα­φι­κή του δρα­στη­ριό­τη­τα, που ξεκί­νη­σε το 1952, με την “Αγνή του λιμα­νιού”, ενώ ακο­λου­θούν “Χαρού­με­νοι αλή­τες”, “Ο γίγας της Κυψέ­λης”, “Η συμ­μο­ρία ερα­στών”, “Κλέ­αρ­χος, η Μαρί­να και ο κοντός”, “Θησαυ­ρός του μακα­ρί­τη”, “Γαμπροί της Ευτυχίας”,κ. ά.

Στη μικρή οθό­νη πρω­τα­γω­νί­στη­σε μαζί με τη Μάρ­θα Καρα­γιάν­νη στη σει­ρά «Ο δρό­μος» του Κώστα Λυχνα­ρά, σε σενά­ριο Κώστα Πρε­τε­ντέ­ρη, καθώς και στην τηλε­ο­πτι­κή μετα­φο­ρά του μυθι­στο­ρή­μα­τος του ακα­δη­μαϊ­κού Τάσου Αθα­να­σιά­δη «Η αίθου­σα του θρό­νου», στο MEGA.

Για την προ­σφο­ρά του στο θέα­τρο τιμή­θη­κε με ειδι­κά βρα­βεία από τους δήμους Αθη­ναί­ων και Μοσχά­του, ενώ λίγο πριν πεθά­νει τιμή­θη­κε με το Βρα­βείο “Πανα­θή­ναια” για την προ­σφο­ρά του στην Επι­θε­ώ­ρη­ση, από το Θεα­τρι­κό Μουσείο.

Ο Νίκος Ρίζος πέθα­νε στις 20 Απρι­λί­ου του 1999, σε ηλι­κία 75 χρόνων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο