Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντ. Τραμπ: Να οπλοφορούν οι εκπαιδευτικοί για να μειωθούν οι σφαγές στα σχολεία

ΗΠΑ: Να φέρουν όπλα εκπαι­δευ­τι­κοί για να μειω­θούν οι σφα­γές στα σχο­λεία προ­τεί­νει ο  Ντ. Τραμπ

Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ δήλω­σε την Τετάρ­τη πως ορι­σμέ­νοι εκπαι­δευ­τι­κοί πρέ­πει να φέρουν όπλα, προ­κει­μέ­νου να απο­τρέ­πουν μελ­λο­ντι­κές σφα­γές σε σχο­λεία όπως αυτή που δια­πρά­χθη­κε την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη σε λύκειο της πόλης Πάρ­κλαντ, στην Πολι­τεία της Φλό­ρι­ντα, τασ­σό­με­νος υπέρ μιας ιδέ­ας που είχε ειση­γη­θεί η ισχυ­ρό­τε­ρη οργά­νω­ση του λόμπι της οπλο­κα­το­χής, η NRA (Εθνι­κή Ένω­ση Όπλων).

Ο Τραμπ έκα­νε το σχό­λιο αυτό κατά τη διάρ­κεια μιας ωριαί­ας, συγκι­νη­σια­κά φορ­τι­σμέ­νης συνά­ντη­σης με μαθη­τές που σώθη­καν όταν δια­πρά­χθη­κε η σφα­γή στο λύκειο Μάρ­τζο­ρι Στό­ουν­μαν Ντά­γκλας και γονείς παι­διών που σκο­τώ­θη­καν. Εκα­το­ντά­δες μαθη­τές πήραν μέρος σε εκδη­λώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας σε όλη τη χώρα την Τετάρ­τη, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων δια­δη­λώ­σε­ων στην Ουά­σινγ­κτον, στο Σικά­γο και στο Πίτσμπεργκ.

Η ηθι­κή της Άγριας Δύσης θέλει τους δασκά­λους να πυρο­βο­λούν τους μαθητές
Ο ρεπου­μπλι­κά­νος πρό­ε­δρος, θερ­μός υπο­στη­ρι­κτής του δικαιώ­μα­τος της οπλο­κα­το­χής, που υπο­στη­ρί­χθη­κε σθε­να­ρά από την NRA κατά τη διάρ­κεια της προ­ε­κλο­γι­κής εκστρα­τεί­ας του 2016, δήλω­σε παράλ­λη­λα ότι θα ανα­λά­βει άμε­σα δρά­ση για να γίνο­νται πιο αυστη­ροί έλεγ­χοι του ιστο­ρι­κού των επί­δο­ξων αγο­ρα­στών όπλων και ότι η κυβέρ­νη­σή του θα εξε­τά­σει το ενδε­χό­με­νο να αυξή­σει το όριο ηλι­κί­ας για την αγο­ρά ορι­σμέ­νων τύπων όπλων, όπως τα του­φέ­κια εφόδου.

Ο Τραμπ υπο­στή­ρι­ξε πως οπλι­σμέ­νοι δάσκα­λοι και ιδιω­τι­κοί φρου­ροί θα μπο­ρού­σαν να εμπο­δί­ζουν επί­δο­ξους δρά­στες επι­θέ­σε­ων και να απο­τρέ­πουν θανά­τους μαθητών.

«Αν είχα­με έναν δάσκα­λο (…) που ήταν πεπει­ρα­μέ­νος στα όπλα, θα μπο­ρού­σε κάλ­λι­στα να τερ­μα­τί­σει την επί­θε­ση πολύ γρή­γο­ρα», είπε ο Αμε­ρι­κα­νός πρόεδρος.

Η επί­θε­ση στο λύκειο της Φλό­ρι­ντας, όπου 17 μαθη­τές και εκπαι­δευ­τι­κοί σκο­τώ­θη­καν τη 14η Φεβρουα­ρί­ου από έναν 19χρονο πρώ­ην μαθη­τή που χρη­σι­μο­ποί­η­σε ημιαυ­τό­μα­το του­φέ­κι AR-15, επα­νέ­φε­ρε στο επί­κε­ντρο της δημό­σιας συζή­τη­σης στις ΗΠΑ το ζήτη­μα της οπλοκατοχής.

Η δεύ­τε­ρη τρο­πο­λο­γία του αμε­ρι­κα­νι­κού Συντάγ­μα­τος προ­στα­τεύ­ει το δικαί­ω­μα των Αμε­ρι­κα­νών να οπλο­φο­ρούν, το οποίο οι Ρεπου­μπλι­κά­νοι χαρα­κτη­ρί­ζουν ιερό κι απα­ρα­βί­α­στο. Όμως ο Τραμπ βρί­σκε­ται υπό πίε­ση να λάβει μέτρα μετά το δεύ­τε­ρο πιο πολύ­νε­κρο μακε­λειό μέσα σε σχο­λι­κό ίδρυ­μα στην αμε­ρι­κα­νι­κή ιστορία.

Ορι­σμέ­νοι από τους προ­σκε­κλη­μέ­νους στη συνά­ντη­ση τάχθη­καν υπέρ της ιδέ­ας, όμως άλλοι ενα­ντιώ­θη­καν σ’ αυτή.

Ο Μαρκ Μπάρ­ντεν, που έχα­σε τον γιο του το 2012, όταν δια­πρά­χθη­κε το μακε­λειό στο πρω­το­βάθ­μιο σχο­λείο Σάντι Χουκ, εξή­γη­σε πως η σύζυ­γός του Τζά­κι, δασκά­λα, «θα σας έλε­γε ότι οι δάσκα­λοι έχουν ήδη αρκε­τές ευθύ­νες για να τους ανα­τε­θεί επι­πλέ­ον η τρο­με­ρή ευθύ­νη της χρή­σης θανα­τη­φό­ρας βίας για την αφαί­ρε­ση μιας ανθρώ­πι­νης ζωής. Κανέ­νας δεν θέλει να βλέ­πει πιστο­λί­δια σε σχολεία».

Η NRA πρό­τει­νε να προ­σλη­φθούν οπλι­σμέ­νοι ιδιω­τι­κοί φρου­ροί και να οπλι­στούν δάσκα­λοι αμέ­σως μετά τη σφα­γή στο Σάντι Χουκ.

Ο Τραμπ άκου­σε ιδέ­ες από περί­που 40 ανθρώ­πους, ανά­με­σά τους έξι μαθη­τές του λυκεί­ου της Πάρκλαντ.

«Δεν κατα­λα­βαί­νω για­τί μπο­ρώ ακό­μα να μπω σε ένα κατά­στη­μα και να αγο­ρά­σω ένα πολε­μι­κό όπλο», είπε ο 18χρονος Σαμ Ζέιφ με δάκρυα στα μάτια. «Ας μην το αφή­σου­με να ξανα­γί­νει αυτό ποτέ σας παρα­κα­λώ — σας παρα­κα­λώ», επέμεινε.

Ο Άντριου Πόλακ, η κόρη του οποί­ου Μίντο­ου, 18 ετών, σκο­τώ­θη­κε στο λύκειο, φώνα­ξε «θα έπρε­πε να το έχου­με λύσει αυτό έπει­τα από το πρώ­το του­φε­κί­δι σε σχο­λείο. Κι είμαι έξαλ­λος επει­δή η κόρη μου — δεν θα την ξανα­δώ ποτέ».

Ο Τραμπ στε­κό­ταν στη μέση ενός ημι­κυ­κλί­ου στην τρα­πε­ζα­ρία όπου παρα­τί­θε­νται επί­ση­μα δεί­πνα σε ξένους ηγέ­τες στον Λευ­κό Οίκο. Φωτο­γρά­φοι κατέ­γρα­ψαν ορι­σμέ­νες φρά­σεις σε κάρ­τες με χει­ρό­γρα­φες σημειώ­σεις που είχε μαζί του, στις οποί­ες υπήρ­χαν ερω­τή­σεις όπως «Τι είναι αυτό που θέλε­τε περισ­σό­τε­ρο να μάθω για την εμπει­ρία που βιώ­σα­τε;» ή φρά­σεις όπως «Σας ακούω».

Στο Ταλα­χά­σι, στη Φλό­ρι­ντα, όπου έγι­νε μια δια­δή­λω­ση μαθη­τών, ο Λορέν­ζο Πρά­ντο, μαθη­τής του Στό­ουν­μαν, επι­σή­μα­νε πως ο δρά­στης του μακε­λειού, ο Νίκο­λας Κρουζ, «μπο­ρού­σε να αγο­ρά­σει ένα του­φέ­κι εφό­δου πριν να μπο­ρεί να αγο­ρά­σει μια μπί­ρα», ανα­φε­ρό­με­νος στο ότι ο νόμος στην Πολι­τεία επι­τρέ­πει σε νέους ακό­μα και 18 ετών να απο­κτούν τέτοιου είδους όπλα. «Οι νόμοι της χώρας μας έχουν απο­τύ­χει», πρόσθεσε.

Οι βου­λευ­τές στο Ταλα­χά­σι είπαν ότι θα εξε­τά­σουν το ενδε­χό­με­νο να αυξή­σουν το όριο ηλι­κί­ας για την αγο­ρά αυτού του είδους των όπλων στα 21 έτη, το ήδη ισχύ­ον για την αγο­ρά αλκο­όλ ή πιστο­λιών. Αλλά η Γερου­σία της Πολι­τεί­ας επέ­λε­ξε να μη συζη­τή­σει καν το ζήτη­μα του ελέγ­χου της οπλοκατοχής.

Ο Τραμπ δήλω­σε και αυτός ότι δέχε­ται να εξε­τα­στούν τα όρια ηλι­κί­ας, μετα­ξύ άλλων μέτρων, ενώ επέ­κρι­νε το ότι έχουν κλεί­σει πολ­λά ιδρύ­μα­τα ψυχι­κής υγεί­ας που θα μπο­ρού­σαν να βοη­θούν βίαιους ανθρώπους.

Την Τρί­τη, ο ρεπου­μπλι­κά­νος έδω­σε οδη­γία στο υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης να ετοι­μά­σει έναν κανο­νι­σμό που ουσια­στι­κά θα θέσει εκτός νόμου ένα αξε­σουάρ που μετα­τρέ­πει πρα­κτι­κά ημιαυ­τό­μα­τα του­φέ­κια σε αυτό­μα­τα, χωρίς να τρο­πο­ποιεί τον μηχα­νι­σμό τους.

Η NRA έχει ενα­ντιω­θεί στην απα­γό­ρευ­ση των λεγό­με­νων «bump stocks», («υπο­κό­πα­νοι ανά­κρου­σης», κοντά­κια μετα­τρο­πής των ημιαυ­το­μά­των σε αυτό­μα­τα) αλλά συναι­νεί στην επι­βο­λή περιο­ρι­σμών στα συγκε­κρι­μέ­να αξεσουάρ.

Ο επι­κε­φα­λής της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας των δημο­κρα­τι­κών στη Γερου­σία Τσακ Σού­μερ προ­έ­τρε­ψε τον Τραμπ να θεσπί­σει διά νόμου την απα­γό­ρευ­ση της πώλη­σης των «bump stocks» και να μην περιο­ρι­στεί στην έκδο­ση ενός κανο­νι­σμού από μέρους του υπουρ­γεί­ου Δικαιοσύνης.

ΗΠΑ: Μάθε δάσκα­λε να σκοτώνεις…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο