Περιήγηση: NRA

Επικαιρότητα
Ο  NRA-κυβερνήτης της Φλόριντα προχωρά σε τοποθέτηση αστυνομικού σε κάθε σχολείο και αύξηση του ορίου ηλικίας για την αγορά όπλων

Ο Ρεπου­μπλι­κα­νός κυβερ­νή­της της Φλό­ρι­ντας Ρικ Σκοτ παρου­σί­α­σε σήμε­ρα την πρό­τα­σή του για ενί­σχυ­ση της ασφά­λειας στα σχο­λεία αλλά και…