Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νύχτες με τον εχθρό μου…

Γρά­φει ο Δον Τομα­σί­νο //

…Μυστι­κά και ψέμ­μα­τα του ΣΥΡΙΖΑ για τις Σκουριές.

«Η επέν­δυ­ση δεν σταματάει.Θα γίνουν μόνο επι­μέ­ρους έλεγ­χοι αδειο­δο­τή­σε­ων και επι­μέ­ρους ανα­κλή­σεις τεχνι­κών αδειοδοτήσεων,που αφο­ρούν μόνο τεχνι­κές πλημμέλειες»..Υπουργός Περι­βάλ­λο­ντος Κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ 25/2/2015.

Μία λαϊ­κή παροι­μία λέει «βάλα­με το λύκο να φυλά­ει τα πρόβατα».

Αυτό μπο­ρεί να μετα­φερ­θεί στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και με τον Βίο και Πολι­τεία της νέας κυβέρνησης.

Μία χαρα­κτη­ρι­στι­κή περί­πτω­ση είναι αυτή των μεταλ­λεί­ων Χαλκιδικής.

Η ιστο­ρία ξεκι­νά κάπως έτσι.

Το Ελλη­νι­κό Δημό­σιο απο­φα­σί­ζει να εκχω­ρή­σει προς εκμε­τάλ­λευ­ση 317.000 στρέμ­μα­τα περιο­χής Στρα­τω­νί­ου-Σκου­ριών στην πολυ­ε­θνι­κή εται­ρεία ELDORADO GOLD (95%) και στον Όμι­λο Άκτωρ (5%),έναντι 11 εκ. ευρώ. Οι κάτοι­κοι της περιο­χής αμέ­σως αντι­δρούν λόγω της άμε­σης υπο­βαθ­μι­σης των συν­θη­κών δια­βί­ω­σής τους.

Στις 2/5/2010 η εφη­με­ρί­δα του ΣΥΡΙΖΑ «ΑΥΓΗ», δημο­σιεύ­ει ολο­σέ­λι­δο άρθρο με τίτλο «Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ», ανα­φε­ρό­με­νη στην «επέν­δυ­ση» της Κ/Ξ ELDORADO-ΑΚΤΩΡ.

Ο και­ρός περ­νά, ο ΣΥΡΙΖΑ κατα­λή­γει μετά τις εκλο­γές του Ιου­νί­ου 2012 να βρί­σκε­ται στην αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση και εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται τον αγώ­να των κατοί­κων της περιο­χής για αντι­πο­λι­τευ­τι­κή ρητορεία.

Στις 14/4/2013 η Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύ­ε­ται, ότι ΜΟΛΙΣ γίνει κυβέρ­νη­ση θα ακυ­ρώ­σει τη σύμ­βα­ση μετα­ξύ Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου — ELDORADO GOLD για περι­βα­ντολ­λο­γι­κούς λόγους αλλά και για λόγους καταχρηστικότητας.

Στην «προ­με­τω­πί­δα» της επι­κοι­νω­νια­κής καται­γί­δας του ΣΥΡΙΖΑ πρω­τα­γω­νι­στεί η τοπι­κή βου­λευ­τής Κ. Ιγγλέ­ση, η οποία με αλλε­πάλ­λη­λες δηλώ­σεις (η τελευ­ταία στις 24/11/2014, 2 μήνες πριν τις εκλο­γές), δηλώ­νει «Ο ΣΥΡΙΖΑ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΜΟΛΙΣ ΒΓΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ELDORADO GOLD».

Στις 26/5/2014, μερι­κούς μήνες πριν, ο νεο­ε­κλε­γείς Δήμαρ­χος του ΣΥΡΙΖΑ στην περιο­χή, σπεύ­δει να «μαζέ­ψει» τις προ­ε­κλο­γι­κές δεσμεύ­σεις του για «ανυ­πο­χώ­ρη­το αγώ­να και εκδί­ω­ξης του κακού …Πάχτα» και ανα­φε­ρό­με­νος στο ζήτη­μα, που ταλα­νί­ζει την περιο­χή, δηλώ­νει «Τα μεταλ­λεία ΔΕΝ κλεί­νουν. Ο Δήμος δεν είναι αρμό­διος και η Δημο­τι­κή Αρχή πρέ­πει να είναι ανεξάρτητη…».

Ήδη οι κάτοι­κοι της περιο­χής υπο­πτεύ­ο­νται, ότι και μία μελ­λο­ντι­κή κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, πιθα­νόν να ακο­λου­θή­σει.… το δρό­μο που χάρα­ξε ο δήμαρ­χός της.

Και πράγ­μα­τι, στις 25/2/2015 ο αρμό­διος υπουρ­γός κος Τσι­ρώ­νης δηλώ­νει: «Η επέν­δυ­ση δεν στα­μα­τά­ει. Θα γίνουν μόνο επι­μέ­ρους έλεγ­χοι αδειο­δο­τή­σε­ων και επι­μέ­ρους ανα­κλή­σεις τεχνι­κών αδειο­δο­τή­σε­ων, που αφο­ρούν μόνο τεχνι­κές πλημ­μέ­λειες… Υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος Κυβέρνησης».

Ακο­λου­θεί τις επό­με­νες ημέ­ρες μία ανά­κλη­ση 2 επι­μέ­ρους τεχνι­κών αδειών της Εται­ρεί­ας από τον Υπ. Ενέρ­γειας Π. Λαφα­ζά­νη, οι οποί­ες φυσι­κά ουδό­λως επηρ­ρε­ά­ζουν την εξορ­ρυ­κτι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα της Εταιρείας.

Ας πάμε, όμως, να δού­με, τι δια­κυ­βεύ­ε­ται στις Σκου­ριές, πέραν της κατα­στρο­φής του φυι­σκού περιβάλλοντος.

Η Κ/Ξ ELDORADO-ΑΚΤΩΡ αγό­ρα­σε με 11 εκατ. την εκμε­τάλ­λευ­ση μίας έκτα­σης 317.000 στρεμμάτων.

Τι βρί­σκε­ται όμως κάτω από αυτά τα 317.000 στρέμματα.

Σύμ­φω­να με την μελέ­τη του αρμό­διου τμή­μα­τος του ΕΜΠ Μεταλ­λουρ­γί­ας και Τεχνο­λο­γί­ας Υλι­κών Μαρ­τί­ου 2011 ανα­φέ­ρε­ται «στις Σκου­ριές η θεω­ρη­τι­κή αξία είναι 8,7 δισ. ευρώ και με εμπλου­τι­σμό μπο­ρεί να ανα­κτη­θεί το 36% αυτής, πραγ­μα­τι­κής αξί­ας 3,12 δισ. ευρώ. Στο κοί­τα­σμα της Ολυ­μπιά­δας δε, η θεω­ρη­τι­κή αξία του χρυ­σού είναι στα 6,38 δισ. ευρώ, ενώ αν γίνει εμπλου­τι­σμός είναι δυνα­τή από­λη­ψη χρυ­σού πραγ­μα­τι­κής αξία 1,7 δισ. ευρώ ή το 28% της θεω­ρη­τι­κής της. Σε σύνο­λο δηλα­δή, η θεω­ρη­τι­κή αξία των τριών σημα­ντι­κών κοι­τα­σμά­των είναι στα 15,6 δισ. ευρώ και με εμπλου­τι­σμό μπο­ρού­με να πάρου­με το 32% ή ποσό περί­που 5 δισ. ευρώ, το οποίο θα προσ­δί­δει ετή­σια έσο­δα 211 εκ. ευρώ για τα επό­με­να πολ­λά χρόνια,αλλά το ποσό της πραγ­μα­τι­κής αξί­ας μπο­ρεί να υπερ­δι­πλα­σια­στεί» «Με τη μεταλ­λουρ­γία το ποσό της πραγ­μα­τι­κής αξί­ας μπο­ρεί να φθά­σει τα 11 δισ. ευρώ ή το 70% της θεω­ρη­τι­κής αξί­ας των κοι­τα­σμά­των. Κάτι που σημαί­νει πως σε ετή­σια βάση τα έσο­δα θα κυμαί­νο­νται στα 450 εκ. ευρώ,αυτή τη στιγ­μή η Ελλά­δα έχει έσο­δα περί τα 1,1 δισ. ευρώ, το χρό­νο από όλες τις εκμε­ταλ­λεύ­σεις ορυ­κτού πλού­του που δια­θέ­του­με στη χώρα. Δηλα­δή, μόνο τα τρία κοι­τά­σμα­τα μπο­ρούν να δώσουν σχε­δόν το 40% του συνο­λι­κού τζί­ρου που επι­τυγ­χά­νει η χώρα από τις μεταλ­λευ­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες σε ετή­σια βάση».

Ας πάμε όμως και λίγο παρακάτω.

Ο μεγα­λο­μέ­το­χος της ΕLDORADO GOLD είναι ένας παλιός γνώ­ρι­μος. Η BLACK ROCK. Η ΒLACK ROCK ανα­λαμ­βά­νει το 2010 τη «διευ­θέ­τη­ση, ανα­διάρ­θω­ση, έλεγ­χο» των Δημο­σιο­νο­μι­κών Στοι­χεί­ων του Κρά­τους με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ και της τότε κυβέρ­νη­σης. Η BLACK ROCK όμως είναι και η Εται­ρεία που δια­χει­ρί­ζε­ται τα επεν­δυ­τι­κά χαρ­το­φυ­λά­κια των μελών του Υπ. Συμ­βου­λί­ου Τσα­κα­λώ­του (500.000 ευρώ) και Στα­θά­κη (426.000) ευρώ.

Τώρα, πώς γίνε­ται υπουρ­γοί «αρι­στε­ρής» κυβέρ­νη­σης, να επεν­δύ­ουν σε παρά­γω­γα με δια­χει­ρι­στή των χαρ­το­φυ­λα­κί­ων τους Εται­ρεία που έχει συνά­ψει σαφώς κατα­πλε­ο­νε­κτι­κή σύμ­βα­ση με το Ελλη­νι­κό Δημό­σιο, την οποία προ των εκλο­γών στη­λί­τευαν και για τις Σκου­ριές αλλά κυρί­ως για το ρόλο της στην δια­χεί­ρι­ση του χρέ­ους… και τι σημαί­νει αυτό για τη «σύγκρου­ση συμ­φε­ρό­ντων» μετα­ξύ κυβερ­νη­τι­κής δια­χεί­ρη­σης και προ­σω­πι­κής οικο­νο­μι­κής δια­χεί­ρι­σης, ας το κρί­νει ο καθένας.

Συμπε­ρα­σμα­τι­κά, στις Σκου­ρί­ες, συμ­βαί­νει αυτό που πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε όλους τους τομείς της οικο­νο­μί­ας από την 25/1/2015.

Η νέα κυβέρ­νη­ση με ρυθ­μούς «δρο­μέα ταχύ­τη­τας», αναι­ρεί όλες τις προ­ε­κλο­γι­κές δεσμεύ­σεις της, στην πράξη.

Επι­κρο­τεί την ιδιω­τι­κή ασυ­δο­σία σε βάρος του δημο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος, ακό­μα και σε περί­πτώ­σης που το όφέ­λος για το Δημό­σιο είναι 11 εκ. και η ζημία του 11 δις.

Η πολι­τι­κή στρα­τη­γι­κή εξυ­πη­ρέ­τη­σης του εγχώ­ριου και εξω­χώ­ριου κεφα­λαί­ου εις βάρος του δημο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος και του λαϊ­κού παρά­γο­ντα, πλέ­ον εκ των γεγο­νό­των κρί­νε­ται δεδομένη.

Η τακτι­κή του «φερε­τζέ» που επι­χει­ρεί­ται από τα φιλι­κά προς αυτήν ΜΜΕ, έχει κοντά πόδια, τα οποία ήδη αρχί­ζουν να ροκανίζονται.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο