Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκίνησε η απεργία των εργατών της Cosco για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης

Συγκέ­ντρω­ση έξω από τις εγκα­τα­στά­σεις του Σταθ­μού Εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων Πει­ραιά (ΣΕΠ), όπου γίνε­ται η δια­κί­νη­ση των εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων στις προ­βλή­τες ΙΙ και ΙΙΙ, πραγ­μα­το­ποιούν, από τις 6 το πρωί, μέλη της Ένω­σης Εργα­ζο­μέ­νων στη Δια­κί­νη­ση Εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων Πειραιά(ΕΝΕΔΕΠ) που βρί­σκο­νται σε 24ωρη απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση με την κάλυ­ψη του Εργα­τι­κού Κέντρου Πειραιά,

Η απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση της ΕΝΕΔΕΠ μετά από χθε­σι­νή προ­σφυ­γή στη δικαιο­σύ­νη της DPORT (σσ εται­ρεία που δια­χει­ρί­ζε­ται εργα­ζό­με­νους για λογα­ρια­σμό του ΣΕΠ) κρί­θη­κε παρά­νο­μη αλλά όχι καταχρηστική.

Ωστό­σο, το Εργα­τι­κό Κέντρο Πει­ραιά, προ­κει­μέ­νου να καλύ­ψει τα σωμα­τεία μέλη του, κήρυ­ξε 24ωρη απερ­γία και η κινη­το­ποί­η­ση της ΕΝΕΔΕΠ πραγ­μα­το­ποιεί­ται κανονικά.

Η Ένω­ση Εργα­ζο­μέ­νων στη Δια­κί­νη­ση Εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων Πει­ραιά ζητεί την υπο­γρα­φή συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων εργα­σί­ας, μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά για όλους, σύστα­ση επι­τρο­πών υγιει­νής και ασφά­λειας και πρό­λη­ψη των επαγ­γελ­μα­τι­κών ασθε­νειών και εργα­τι­κών ατυχημάτων.

 

«Φτιά­ξα­νε το νέο “«σωμα­τείο” για να δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται η εται­ρεία με τον εαυ­τό της, αλλά έχουν γνώ­ση οι φύλα­κες και το εργα­τι­κό κίνη­μα πως θα απα­ντή­σει σε αυτές τις μεθό­δους» απα­ντούν οι εργα­ζό­με­νοι στην προ­σπά­θεια της Cosco να στη­σει εργο­δο­τι­κό σωμα­τείο: «Η προ­σφυ­γή της εργο­δο­σί­ας (COSCO-DPORT-ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ) στα δικα­στή­ρια ενά­ντια στον δίκαιο αγώ­να μας όχι μόνο δεν πρό­κει­ται να κάμ­ψει τις αγω­νι­στι­κές δια­θέ­σεις των εργα­ζο­μέ­νων στις προ­βλή­τες ΙΙ και ΙΙΙ αλλά σύσ­σω­μος ο κλά­δος και το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο είμα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι να κλι­μα­κώ­σου­με την πάλη μας για την υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργασίας.»

Η ΟΜΥΛΕ, η Ένω­ση Λιμε­νερ­γα­τών ΟΛΠ και ο Σύν­δε­σμος Επο­πτών Αρχιερ­γα­τών ΟΛΠ, σε κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους, ανα­φέ­ρουν ότι συμπα­ρί­στα­νται στον αγώ­να των συνα­δέλ­φων τους που εργά­ζο­νται στις προ­βλή­τες ΙΙ & ΙΙΙ της ΣΕΠ/PCT θεω­ρώ­ντας πως τα αιτή­μα­τα τους είναι δίκαια και η εργο­δο­σία οφεί­λει να τα ικα­νο­ποι­ή­σει. «Πιστεύ­ου­με ότι η υπο­γρα­φή ΣΣΕ των εργα­ζο­μέ­νων είναι όρος απα­ραί­τη­τος για τη ρύθ­μι­ση της εργα­σί­ας στις προ­βλή­τες ΙΙ & ΙΙΙ και απο­τε­λεί το μονα­δι­κό τρό­πο για να εξα­σφα­λι­στούν ίδιοι όροι εργα­σί­ας για όλους τους εργα­ζό­με­νους» υπο­γραμ­μί­ζε­ται στην ανακοίνωση.

 

H εργοδοσία της Cosco να υπογράψει ΣΣΕ με αυξήσεις και συγκροτημένα δικαιώματα

Την ανά­γκη να υπο­γρα­φεί ΣΣΕ με αυξή­σεις και συγκρο­τη­μέ­να δικαιώ­μα­τα τόνι­σε ο Μάρ­κος Μπε­κρής, πρό­ε­δρος της ΕΝΕΔΕΠ μιλώ­ντας νωρίς το πρωί της Παρα­σκευ­ής 7 Σεπτέμ­βρη στην τηλε­ό­ρα­ση του ΣΚΑΪ, ανα­φε­ρό­με­νος στην σημε­ρι­νή απερ­γία των εργα­ζο­μέ­νων στις προ­βλή­τες ΙΙ και ΙΙΙ της COSCO στο λιμά­νι του Πειραιά.

Όπως σημεί­ω­σε η εργο­δο­σία αντί να λύσει τα προ­βλή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων εμφά­νι­σε ένα εργο­δο­τι­κό σωμα­τείο για να κάμ­ψει τον αγώ­να και τις διεκ­δι­κή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων. Παράλ­λη­λα ο πρό­ε­δρος της ΕΝΕΔΕΠ κάλε­σε την εργο­δο­σία να υπο­γρά­ψει εδώ και τώρα ΣΣΕ με αυξή­σεις και συγκρο­τη­μέ­να δικαιώματα.

Τέλος υπο­γράμ­μι­σε ότι η χθε­σι­νή από­φα­ση του Δικα­στη­ρί­ου, που έκρι­νε παρά­νο­μη την απερ­γία των εργα­ζο­μέ­νων στις προ­βλή­τες ΙΙ και ΙΙΙ της COSCO στον Πει­ραιά, είναι ένα γενι­κό­τε­ρο χτύ­πη­μα στο απερ­για­κό δικαί­ω­μα που αφο­ρά το σύνο­λο της εργα­τι­κής τάξης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο