Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκινά η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης — Θα τουρτουρίσουμε και τούτο το χειμώνα

«Μαύ­ρος χρυ­σός» όνο­μα και πράγ­μα το πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης που από σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα 15/10, αρχί­ζει η διά­θε­σή του, με την τιμή να είναι αυξη­μέ­νη έως και 20% σε σχέ­ση με πέρ­σι, κυρί­ως λόγω των υπέ­ρο­γκων φόρων και φυσι­κά των μεγά­λων περι­θω­ρί­ων κέρ­δους που δια­τη­ρούν διυ­λι­στή­ρια και εφο­πλι­στές — πετρελαιάδες

Χιλιά­δες λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά θα προ­σφύ­γουν και αυτό το χει­μώ­να σε …εναλ­λα­κτι­κούς τρό­πους θέρ­μαν­σης. όπως στη ζεστα­σιά της κου­βέρ­τας (οι …προ­νο­μιού­χοι ηλε­κτρι­κό θερ­μα­ντι­κό σώμα) μιας και το πετρέ­λαιο είναι απλη­σί­α­στο μιας και σύμ­φω­να με το Σύν­δε­σμο Εται­ρειών Εμπο­ρί­ας Πετρε­λαιοει­δών, με τα τωρι­νά δεδο­μέ­να η τιμή του πετρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης είναι 1,14 ευρώ το λίτρο, όταν πέρ­σι τον Οκτώ­βρη κόστι­ζε 0,95 ευρώ το λίτρο.

Βέβαια, ο βασι­κό­τε­ρος λόγος αδυ­να­μί­ας κάλυ­ψης μιας από τις βασι­κό­τε­ρες ανά­γκες των οικο­γε­νειών, η θέρ­μαν­ση, είναι η ανερ­γία, η ημια­πα­σχό­λη­ση, η απλη­ρω­σιά και οι πενι­χροί μισθοί. Ακό­μη και φθη­νό­τε­ρο από πέρ­σι να ήταν το πετρέ­λαιο πάλι τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά θα αδυ­να­τού­σαν να καλύ­ψουν το κόστος της θέρμανσης.

Πολ­λά νοι­κο­κυ­ριά ανα­μέ­νουν την έκδο­ση της υπουρ­γι­κής από­φα­σης για το επί­δο­μα θέρ­μαν­σης, προ­κει­μέ­νου να ξεκι­νή­σουν να προ­μη­θεύ­ο­νται το πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης. Ήδη από πέρ­σι η κυβέρ­νη­ση φρό­ντι­σε να το «τσε­κου­ρώ­σει» κατά 50%, ενώ ταυ­τό­χρο­να επέ­βα­λε και αυστη­ρά εισο­δη­μα­τι­κά και περιου­σια­κά κριτήρια.

Σε κάθε περί­πτω­ση, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα θα πρέ­πει να προ­πλη­ρώ­σουν τερά­στια ποσά προ­κει­μέ­νου να αγο­ρά­σουν το πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης, για να λάβουν την άνοι­ξη το φιλο­δώ­ρη­μα που η κυβέρ­νη­ση βαφτί­ζει επί­δο­μα θέρμανσης.

Η τελι­κή επι­βά­ρυν­ση των κατα­να­λω­τών εξαρ­τά­ται ωστό­σο, εκτός από την τιμή και από τις και­ρι­κές συν­θή­κες δηλα­δή το κατά πόσο ο χει­μώ­νας θα είναι ήπιος ή βαρύς.

Σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα στοι­χεία, η ζήτη­ση πετρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης σε σχέ­ση με το 2003, οπό­τε κατα­γρά­φη­κε το μέγι­στο της κατα­νά­λω­σης με 4.248.403 μετρι­κούς τόνους, μειώ­θη­κε κατά 72% καθώς το 2017 έκλει­σε στους 1.172.142 μ.τ.(η μεί­ω­ση προ­σέγ­γι­σε το 80% το 2013 οπό­τε η κατα­νά­λω­ση είχε πέσει στους 959.233 μ.τ.)

Οι Ομο­σπον­δί­ες των βεν­ζι­νο­πω­λών και των πρα­τη­ριού­χων ζητούν μεί­ω­ση του Ειδι­κού Φόρου Κατα­νά­λω­σης στα 60 ευρώ το χιλιό­λι­τρο (6 λεπτά το λίτρο) από 280 ευρώ που είναι σήμε­ρα προ­κει­μέ­νου να μειω­θούν αντί­στοι­χα οι τελι­κές τιμές.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο