Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι μάστορες της απάτης «13η σύνταξη»

Ένα ακό­μη βρώ­μι­κο επι­κοι­νω­νια­κό παι­χνί­δι παί­ζε­ται αυτές τις μέρες από το ανέκ­δο­το που ακού­ει στο όνο­μα Τσί­πρας που «μάχε­ται» (άκου­σον, άκου­σον) «για την Ελλά­δα των πολ­λών και όχι την Ελλά­δα των λίγων», σε ένα σκυ­λο­κα­βγά με την ΝΔ του Μητσοτάκη.

Όπως του είπε κατά­μου­τρα, ζητώ­ντας «να κατέ­βει η παρά­στα­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΝΔ και να ανέ­βει στο προ­σκή­νιο ο λαός και οι ανά­γκες του» (και το ΚΚΕ γι’ αυτό θα δώσει όλες του τις δυνά­μεις), ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας … «συνε­χί­ζε­τε, να είστε μάστο­ρες σε αυτό, σας το ανα­γνω­ρί­ζου­με, να βαφτί­ζε­τε το κρέ­ας-ψάρι, όπως η τρόι­κα έγι­ναν θεσμοί και κουαρ­τέ­το, παλιό­τε­ρα, όπως τώρα το μόνι­μο επί­δο­μα που το βαφτί­σα­τε 13η σύντα­ξη! Αλή­θεια, αυτή ήταν η 13η σύντα­ξη που έπαιρ­ναν οι συντα­ξιού­χοι; Θέλε­τε να μιλή­σου­με και με αριθ­μούς; Το κον­δύ­λι που δίνε­τε γι’ αυτό το επί­δο­μα είναι 800 εκατ. ευρώ συνο­λι­κά και αντι­στοι­χεί στο 39% του ποσού που κατα­βάλ­λε­ται κάθε μήνα από τον ΕΦΚΑ για τις κύριες συντά­ξεις. Οι συντα­ξιού­χοι με τους αγώ­νες τους, δεν απαί­τη­σαν ένα κου­τσου­ρε­μέ­νο επί­δο­μα που κι αυτό θα δίνε­ται με μεγά­λες δια­φο­ρές, χωρί­ζο­ντας, κατη­γο­ριο­ποιώ­ντας ανθρώ­πους που δού­λε­ψαν μια ζωή ολά­κε­ρη και οι κόποι τους χάθη­καν, κλά­πη­καν, ληστεύ­θη­καν από την κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ και τις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ… Αλλά και σε αυτό το ζήτη­μα συνε­χί­ζε­τε στη γνω­στή και ξεδιά­ντρο­πη λογι­κή των ρετι­ρέ, των ισο­γεί­ων και των υπο­γεί­ων. Κι αυτό δανει­σμέ­νο από το ΠΑΣΟΚ, το παλιό βαθύ ΠΑΣΟΚ, το βρώ­μι­κο. Τόση κατη­φό­ρα πια. Πάτε λοι­πόν, στους ανθρώ­πους που ζουν — όχι μόνο αυτοί αλλά και τα παι­διά τους και τα εγγό­νια τους πολ­λές φορές — με μια σύντα­ξη του αστρο­νο­μι­κού ποσού των 900 ευρώ μει­κτά και πεί­τε τους ότι είναι ευνο­ού­με­νοι και γι’ αυτό θα πάρουν μόνο το 30%… Θα σας πάρουν με τις πέτρες. Και δίκιο θα έχουν… Καμία ανο­χή σε οποια­δή­πο­τε αθλιό­τη­τα!, βρω­μί­ζει αξί­ες και ιδα­νι­κά, τα όνει­ρα των συναν­θρώ­πων μας»

Βάφτι­σαν «13η σύντα­ξη» το επί­δο­μα φτώχειας! 

Το κυβερ­νη­τι­κό επι­τε­λείο οργα­νώ­νει πανη­γύ­ρια για το επί­δο­μα που βαπτί­ζει 13η σύντα­ξη, παί­ζει με την αγω­νία των συντα­ξιού­χων που διεκ­δι­κούν ολό­κλη­ρη 13η και 14η σύντα­ξη. Ο νόμος Κατρού­γκα­λου μειώ­νει δρα­μα­τι­κά τις συντά­ξεις και δια­λύ­ει την Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, συνε­χί­ζο­ντας την πολι­τι­κή της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και έχουν να μού­τρα να προ­σπα­θούν χρυ­σώ­σουν το χάπι με ένα επί­δο­μα την ώρα που τέσ­σε­ρις στις δέκα συντά­ξεις είναι κάτω από τα 500 ευρώ και οι μειώ­σεις των συντά­ξε­ων κυμαί­νο­νται από 40–50%. Ληστεύ­ουν το λαό, κλέ­βουν 100 και πετά­νε ένα ξερο­κόμ­μα­το για να του κλέ­ψουν την ψυχή, να του αρπά­ξουν την ψήφο, για να συνε­χί­σουν την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή για τα συμ­φέ­ρο­ντα της πλου­το­κρα­τί­ας. Αυτή η κατά­στα­ση δεί­χνει πόσο χυδαίο, πόσο κακό­γου­στο είναι το νέο ανέκ­δο­το του μαχη­τή / πορ­θη­τή Τσί­πρα, που ξανα­βγή­κε στο κλα­ρί «για την Ελλά­δα των πολ­λών και όχι την Ελλά­δα των λίγων» (ρε γαμώτο).

logo asfalistiko

Η απάτη σε αριθμούς

800.000 συντα­ξιού­χοι θα έχουν την «τύχη» λόγω της χαμη­λής κύριας σύντα­ξης που λαμ­βά­νουν να εισπρά­ξουν το ξερο­κόμ­μα­το, της λεγό­με­νης «13ης», όπως την απο­κα­λεί η κυβέρ­νη­ση. Με την κλι­μα­κω­τή κατα­βο­λή, ανά­λο­γα με το ύψος της κύριας σύντα­ξης, είναι σαφές ότι δεν πρό­κει­ται για κάτι και­νούρ­γιο, για «13 σύντα­ξη», αλλά για ένα επί­δο­μα, με άλλα λόγια για κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα που για το 2019 δίνε­ται το Μάιο αντί για το Δεκέμ­βριο ελέω εκλο­γών.

Όσο για τη μονι­μό­τη­τα του μέτρου για την οποία επαί­ρο­νται τα κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη, μόνο για μονι­μο­ποί­η­ση της «13ης σύντα­ξης» δεν μπο­ρεί να μιλή­σει κανείς, παρά για μονι­μο­ποί­η­ση επι­δο­μά­τωνφιλο­δω­ρη­μά­των σε κομ­μά­τια της καθη­μαγ­μέ­νης κοι­νω­νί­ας.

Τα στοι­χεία της έκθε­σης Ήλιος είναι απο­κα­λυ­πτι­κά για το μέγε­θος των δικαιού­χων, ανά κατη­γο­ρία χορή­γη­σης της «13ης σύντα­ξης», όπως δημιουρ­γή­θη­κε από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, τα στοι­χεία δεί­χνουν ότι μόνο 800.000 συντα­ξιού­χοι από τα 2,5 εκατ. θα λάβουν μία επι­πλέ­ον σύντα­ξη, η οποία κατά μέσο όρο θα φτά­σει τα 370(!) ευρώ ανά συντα­ξιού­χο, από 501–600€ βρί­σκο­νται περί­που 350.000 συντα­ξιού­χοι, οι οποί­οι σύμ­φω­να με τον κυβερ­νη­τι­κό προ­γραμ­μα­τι­σμό θα εισπρά­ξουν το 70% της κύριας σύντα­ξης, ενώ στην 3η κατη­γο­ρία (601–1.000€ κύρια σύντα­ξη) …600.000 συντα­ξιού­χοι, η «13η σύντα­ξη» θα ισο­δυ­να­μεί με το 50% της κανο­νι­κής κύριας σύντα­ξης. Υπάρ­χει και το «ρετι­ρέ» (sic!!) των συντά­ξε­ων άνω των 1.000€ (~770.000 συντα­ξιού­χοι) …αυτοί είναι πια που θα γίνουν πλού­σιοι! (θα πάρουν το 30% της κύριας σύντα­ξής τους).

Στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας δεν έχουν κιό­λας ξεκα­θα­ρί­σει ακό­μα τι θα πρά­ξουν με τις δεύ­τε­ρες κύριες συντά­ξεις (πχ με τις συντά­ξεις χηρεί­ας). Επι­κρα­τέ­στε­ρο σενά­ριο είναι να αθροί­ζο­νται οι δύο ή περισ­σό­τε­ρες κύριες συντά­ξεις και να χορη­γεί­ται η «13η σύντα­ξη» ανά­λο­γα με το τελι­κό απο­τέ­λε­σμα που θα προκύπτει.

.jpg

Όσο για την ανεκ­δι­ή­γη­τη Έφη Αχτσιό­γλου, το βιο­λί της: μετά το «Ουσια­στι­κά μιλά­με για μία αλλα­γή οικο­νο­μι­κής και κοι­νω­νι­κής πολι­τι­κής (…) Με την προ­σθή­κη και αυτών των μέτρων αλλά­ζει πλέ­ον ο χάρ­της για τη μεγά­λη κοι­νω­νι­κή πλειο­ψη­φία και τα εισο­δή­μα­τα των πολι­τών» (!!) σε συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στην ΕΡΤ, τόνι­σε ότι πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης είναι το μέτρο της «13ης σύντα­ξης» να έχει ψηφι­στεί από το Κοι­νο­βού­λιο έως τις 17 Μαΐ­ου με στό­χο  να δοθεί η παρο­χή στα 2,5 εκατ συντα­ξιού­χων (sic!) στα τέλη του τρέ­χο­ντος μήνα.

Η απα­τη­λή προ­πα­γάν­δα της κυβέρ­νη­σης πηγαί­νει πολύ πιο μακριά από την προ­σπά­θεια να εμφα­νί­σει ως «ουσια­στι­κή ανα­κού­φι­ση του λαού» τα μέτρα που εξήγ­γει­λε: Επι­χει­ρεί ξεδιά­ντρο­πα να τα παρου­σιά­σει ως «αλλα­γή πολι­τι­κής», ως «αλλα­γή του χάρ­τη για τα εισο­δή­μα­τα της μεγά­λης κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας», την ίδια στιγ­μή που συνε­χί­ζει και κλι­μα­κώ­νει την αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση, την ίδια στιγ­μή που παρα­μέ­νει άθι­κτο και ενι­σχυ­μέ­νο όλο το αντερ­γα­τι­κό — αντι­λαϊ­κό οπλο­στά­σιο για την ενί­σχυ­ση των κερ­δών του κεφαλαίου.

Πίσω από απο­σπα­σμα­τι­κά μέτρα δια­χεί­ρι­σης της λαϊ­κής δυσα­ρέ­σκειας, μέτρα της λογι­κής «σου παίρ­νω εκα­τό και σου δίνω πίσω ένα», που κι αυτά τα ελά­χι­στα δίνο­νται μόνο κάτω από την πίε­ση των λαϊ­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων, πίσω από μέτρα — συμπλή­ρω­μα της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής (όπως η «διευ­κό­λυν­ση» για την απο­πλη­ρω­μή του μεγα­λύ­τε­ρου δυνα­τού μέρους από τα αντι­λαϊ­κά χαρά­τσια), πίσω από νέα μέτρα ενί­σχυ­σης του κεφα­λαί­ου που λαν­σά­ρο­νται ως «ενί­σχυ­ση της εργα­σί­ας» (όπως η επι­δό­τη­ση των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών για τους νέους εργα­ζό­με­νους), δεν κρύ­βε­ται μόνο η προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να απο­σπά­σει συγ­χω­ρο­χάρ­τι για την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή όλων των προη­γού­με­νων χρό­νων, αλλά και η προ­σπά­θειά της να που­λή­σει το απα­τη­λό αφή­γη­μα ότι τάχα τώρα «γυρ­νά­ει το παι­χνί­δι» υπέρ του λαού

Πίσω από αυτήν την απά­τη, όμως, βρί­σκε­ται το δάσος των δεκά­δων αντι­λαϊ­κών νόμων που παρα­μέ­νουν σε ισχύ, οι τερά­στιες ανα­τρο­πές σε Εργα­σια­κά, Ασφα­λι­στι­κό, Υγεία και Παι­δεία, που συνε­χί­ζουν να ξεδι­πλώ­νο­νται και να τσα­κί­ζουν τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του λαού. Βρί­σκο­νται οι αντι­λαϊ­κές δεσμεύ­σεις για τις επό­με­νες δεκα­ε­τί­ες, για τα ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα, για την απο­πλη­ρω­μή του κρα­τι­κού χρέ­ους, για το «ευνοϊ­κό επεν­δυ­τι­κό περι­βάλ­λον» με παρα­πέ­ρα χτύ­πη­μα των εργα­τι­κών δικαιω­μά­των και νέα προ­νό­μια στο κεφάλαιο…


Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το |> asfalistiko.gr [09/05/2019] της Αγλα­ΐ­ας Κυρί­τση (υπο­ψή­φιας στις περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση [Βόρειου Αιγαίου])


βλ & |> Άθι­κτο και ενι­σχυ­μέ­νο όλο το πλαί­σιο που τσα­κί­ζει το λαό <|


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο