Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι προσυγκεντρώσεις για την απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Στις 9:30 π.μ. έχουν ορι­στεί οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις για την απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα. Συγκε­κρι­μέ­να, έχουν ορι­στεί στα εξής σημεία:

Πλα­τεία Κάνιγ­γος: Ομο­σπον­δί­ες, Σωμα­τεία και Επι­τρο­πές Αγώ­να εργα­ζο­μέ­νων στον ιδιω­τι­κό τομέα.

Ομό­νοια: Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής, Σωμα­τεία και Ενώ­σεις Επαγ­γελ­μα­τιών, Βιο­τε­χνών και Εμπό­ρων, Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, Σύλ­λο­γοι και Ομά­δες Γυναι­κών, Μαζι­κοί φορείς των δήμων της Αττικής.

Προ­πύ­λαια: Ομο­σπον­δί­ες και Σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων στον δημό­σιο τομέα, Σύλ­λο­γοι Φοι­τη­τών, Σύλ­λο­γοι στην επαγ­γελ­μα­τι­κή κατάρτιση

Οι ομο­σπον­δί­ες και τα σωμα­τεία των συντα­ξιού­χων έχουν συγκέ­ντρω­ση στις 9 το πρωί έξω από το κτί­ριο του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας (Πανε­πι­στη­μί­ου 47 – 49) με θέμα τη διεκ­δί­κη­ση των δώρων Πάσχα και Χρι­στου­γέν­νων και από εκεί θα έρθουν με πορεία στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγμα.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο