Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι πρώτες αναφορές για την Οκτωβριανή Επανάσταση στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ»

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Στις 23 Ιού­λη 1917 αρχί­ζει η πρώ­τη περί­ο­δος έκδο­σης της εφη­με­ρί­δας «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» Τότε δεν ήταν ακό­μη όργα­νο της Κ.Ε του ΚΚΕ αλλά «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ» (Διευ­θυ­ντής: Γ. Πετσό­που­λος. Αρχι­συ­ντά­κτης: Ν. Γιαν­νιός. Γρα­φεία: Πει­ραιώς 24)

Από το ψηφια­κό της αρχείο, δια­βά­ζου­με τις πρώ­τες αντα­πο­κρί­σεις, σχε­τι­κά με τη Μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση (25 Οκτωβρίου/7 Νοεμ­βρί­ου του 1917)
Πρό­κει­ται για τηλε­γρα­φή­μα­τα από Αγγλία και Γαλ­λία και επο­μέ­νως φέρ­νουν τη σφρα­γί­δα «των ερμη­νειών» από τις τότε μεγά­λες καπι­τα­λι­στές δυνά­μεις, ενώ δια­κρί­νο­νται και για την ασά­φεια όσο ν αφο­ρά τα πραγ­μα­τι­κά γεγονότα.

Οι αντα­πο­κρί­σεις (οι δύο πρώ­τες) ανα­γρά­φο­νται στο φύλ­λο της 30/10 (2σελ.) και της 31/10 (2 σελ.)

epanastasi1 epanastasi2 epanastasi3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο