Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο δήμαρχος Παλέρμου θα αψηφήσει την εντολή Σαλιβάνι και θα επιτρέψει τον ελλιμενισμό του πλοίου με τους μετανάστες

Οι ιτα­λι­κές αρχές, δια του Μ. Σαλι­βά­νι, απα­γό­ρευ­σαν στο πλοίο #Aquarius, που μετα­φέ­ρει 629 παρά­νο­μους μετα­νά­στες να δέσει σε λιμά­νι τη χώρας. Είναι η πρώ­τη φορά που η Ιτα­λία λαμ­βά­νει την από­φα­ση να κλεί­σει τα λιμά­νια της.

Ο Λεο­λού­κα Ορλά­ντο, ο δήμαρ­χος του Παλέρ­μο δηλώ­νει ότι θα αψη­φή­σει την εντο­λή της ιτα­λι­κής κυβέρ­νη­σης και θα επι­τρέ­ψει τον ελλι­με­νι­σμό του στην πρω­τεύ­ου­σα της Σικε­λί­ας, ανα­φέ­ρε­ται σε δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δα The Guardian.

«Παλέρ­μο στα αρχαία ελλη­νι­κά σημαί­νει «ασφα­λές λιμά­νι» (Πάνορ­μος). Υπο­δε­χό­μα­στε ανέ­κα­θεν σκά­φη που έχουν σώσει ζωές στην θάλασ­σα. Δεν θα στα­μα­τή­σου­με τώρα. Ο Σαλ­βί­νι παρα­βιά­ζει το διε­θνές δίκαιο. Εδει­ξε και πάλι ότι βρι­σκό­μα­στε υπό ακρο­δε­ξιά κυβέρ­νη­ση», δήλω­σε ο Λεο­λού­κα Ορλάντο.

Την από­φα­σή του υπο­στη­ρί­ζουν και άλλοι δήμαρ­χοι της νότιας Ιτα­λί­ας, της Νάπο­λης, της Μεσί­να και του Ρέτζιο Καλά­μπρια, που δήλω­σαν έτοι­μοι να αψη­φή­σουν τις εντο­λές του ακρο­δε­ξιού υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών της Ιτα­λί­ας Ματέο Σαλβίνι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο