Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ο Κύκλος των “μάταιων” πράξεων»

Η ομά­δα πεί­ρα(γ)μα ανε­βά­ζει τo ιστο­ρι­κό μυθι­στό­ρη­μα του Σπύ­ρου Τζό­κα πάνω στη ζωή και το θάνα­το του μικρα­σιά­τη αγω­νι­στή Ναπο­λέ­ο­ντα Σου­κα­τζί­δη «Ο Κύκλος των “μάταιων” πρά­ξε­ων» κυκλο­φο­ρεί από τις εκδό­σεις ΕΥΜΑΡΟΣ.

Το μυθι­στό­ρη­μα αυτό ο ιστο­ρι­κός Γιώρ­γος Μαρ­γα­ρί­της το χαρα­κτή­ρι­σε ως μια προ­σπά­θεια ευθυ­γράμ­μι­σης «των ιστο­ρι­κών συμ­βά­ντων του χθες με την όποια ιδε­ο­λο­γία και ‘’ερμη­νεία της ιστο­ρί­ας’’ δια­τρέ­χει σήμε­ρα το χώρο της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας και ειδι­κά αυτή του ΣΥΡΙΖΑ».

Κρι­τι­κή ασκεί­ται και στην τέχνη της αφή­γη­σης: «Ενί­ο­τε το μέτρο ξεπερ­νιέ­ται και τότε ο ανα­γνώ­στης κυριο­λε­κτι­κά σοκά­ρε­ται ‑ή ψυχα­γω­γεί­ται ευχά­ρι­στα εάν έχει την ανά­λο­γη εύθυ­μη διά­θε­ση: Στη σ. 147, λόγου χάρη, όπου με την εφη­με­ρί­δα της 25ης Οκτω­βρί­ου 1929 στο χέρι σπεύ­δει ένας γεί­το­νας στο φτω­χι­κό της οικο­γέ­νειας Σου­κα­τζί­δη στο Αρκα­λο­χώ­ρι για να τους πλη­ρο­φο­ρή­σει ότι οι αξί­ες κατέρ­ρευ­σαν στο χρη­μα­τι­στή­ριο της Νέας Υόρ­κης κατά 40–60% (!!!). Προ­φα­νώς στο χωριό είχαν πλή­ρη ανά­λυ­ση για τις βρα­χυ­πρό­θε­σμες και μακρο­χρό­νιες συνέ­πειες του χρη­μα­τι­στη­ρια­κού κραχ είτε επει­δή επέν­δυαν το υστέ­ρη­μά τους στην Ουόλ Στριτ, είτε επει­δή, όπως αφή­νει να εννοη­θεί ο συγ­γρα­φέ­ας, συντη­ρού­σαν κάποιο άτυ­πο ακα­δη­μαϊ­κό κέντρο πολι­τι­κών και οικο­νο­μι­κών επι­στη­μών (!!!) ‑ας αφή­σου­με κατά μέρος ότι η πλη­ρο­φο­ρία είναι από­λυ­τα λαν­θα­σμέ­νη (τις ελλη­νι­κές εφη­με­ρί­δες εκεί­νης της ημέ­ρας τις απα­σχο­λού­σε η δίκη των ληστών Κου­μπαί­ων ενώ το «κραχ» πολύ απεί­χε από το 40%- ας άνοι­γε μια εφη­με­ρί­δα της επο­χής ο μυθο­πλά­στης κος Τζόκας!)».

Την κρι­τι­κή του Γιώρ­γου Μαρ­γα­ρί­τη μπο­ρεί­τε να τη δια­βά­σε­τε στον 902.gr

Αντι­γρά­φου­με από το Δελ­τίο Τύπου που παραλάβαμε:

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ «ΜΑΤΑΙΩΝ» ΠΡΑΞΕΩΝ του ΣΠΥΡΟΥ ΤΖΟΚΑ

Δεν πεν­θού­με… Επαναστατούμε…

Η νέα πολι­τι­κή παρά­στα­ση ιστο­ρι­κής μνή­μης από την ομά­δα πεί­ρα(γ)μα.

Η ζωή και ο θάνα­τος του Ναπο­λέ­ο­ντα Σου­κα­τζί­δη επί σκηνής…

Μία παρά­στα­ση αξιο­πρέ­πειας και αντί­στα­σης από το χτες για το σήμερα…

Στη σκη­νή εμφα­νί­ζε­ται ένας νεκρός που φέρει μαζί του τη βαλί­τσα της μνή­μης… Της μνή­μης εκεί­νης που οι κρα­τού­ντες πάντα θέλουν με βία να σβη­στεί, μιας ιστο­ρί­ας που όταν δεν μπο­ρεί να απο­σιω­ποι­η­θεί διδά­σκε­ται ανά­πο­δα, συκο­φα­ντώ­ντας ως «μάταιες» τις πρά­ξεις αντί­στα­σης, τις μικρές και τις μεγάλες…

Είναι ο μικρα­σιά­της και ακρο­ναυ­πλιώ­της αγω­νι­στής Ναπο­λέ­ο­ντας Σου­κα­τζί­δης… Ένας από τους 200 εκτε­λε­σμέ­νους κομ­μου­νι­στές από τους Γερ­μα­νούς (με τις ευλο­γί­ες πάντα των Ελλή­νων φασι­στών), στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής την Πρω­το­μα­γιά του 1944… Με τη σοφία, το άγρυ­πνο μάτι και την απέ­ρα­ντη τρυ­φε­ρό­τη­τα των νεκρών για τους ζωντα­νούς, επι­μέ­νει η ιστο­ρία του και η ιστο­ρία των συντρό­φων του να μη σβη­στεί, η μνή­μη να απο­κα­τα­στα­θεί. Και ξανα­ζεί για χάρη μας το τελευ­ταίο του βρά­δυ στο στρα­τό­πε­δο του Χαϊ­δα­ρί­ου με όλες τις μνή­μες του από τη σύντο­μη ζωή του… Γνω­ρί­ζει καλά ότι τον χρεια­ζό­μα­στε πάλι σήμε­ρα ζωντα­νό μέσα μας όπως και κάθε φορά που οι και­ροί απαι­τούν να αγω­νι­ζό­μα­στε για τη ζωή μας… Και μέσα στη βαρ­βα­ρό­τη­τα και τον εκφα­σι­σμό να επι­μέ­νου­με να ορα­μα­τι­ζό­μα­στε έναν άλλο κόσμο ελευ­θε­ρί­ας, δικαιο­σύ­νης, ισό­τη­τας και δημο­κρα­τί­ας… Ένας νεκρός που δε ζητά­ει το θρή­νο μας αλλά που έρχε­ται να μας χαρί­σει δύνα­μη από τη δύνα­μη που έχου­με μέσα μας, όταν το συλ­λο­γι­κό ασυ­νεί­δη­το καθί­στα­ται συνειδητό…

Η παρά­στα­ση ακο­λου­θεί το συγκλο­νι­στι­κό οδοι­πο­ρι­κό του Ναπο­λέ­ο­ντα Σου­κα­τζί­δη από την Πρού­σα που γεν­νή­θη­κε το 1909 έως και την εκτέ­λε­σή του στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής την Πρω­το­μα­γιά του 1944, δια­γρά­φο­ντας όλη την τρα­γι­κή και συνά­μα ηρω­ι­κή δια­δρο­μή της πατρί­δας μας και της αρι­στε­ράς όπως έχει κατα­γρα­φεί στο ιστο­ρι­κό μυθι­στό­ρη­μα του Σπύ­ρου Τζό­κα Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ «ΜΑΤΑΙΩΝ» ΠΡΑΞΕΩΝ (εκδό­σεις ΕΥΜΑΡΟΣ).

Τη θεα­τρι­κή δια­σκευή και σκη­νο­θε­σία υπο­γρά­φει η Αγγε­λι­κή Κασόλα.

Τον Ναπο­λέ­ο­ντα Σου­κα­τζί­δη ζωντα­νεύ­ει επί σκη­νής με ευαι­σθη­σία και τρυ­φε­ρό­τη­τα ο Γιάν­νης Καρού­νης και την αρρα­βω­νια­στι­κιά του Χαρά Λιου­δά­κη – Κυπραί­ου η πάντα συγκι­νη­τι­κή Ειρή­νη Μελά. Τη μου­σι­κή επι­μέ­λεια υπο­γρά­φει ο Αλέ­ξης Βάκης και τη σκη­νο­γρα­φι­κή-ενδυ­μα­το­λο­γι­κή επι­μέ­λεια η χαρά­κτρια Ευτυ­χία Ροδο­πού­λου. Τους φωτι­σμούς συλ­λο­γι­κά η ομά­δα πεί­ρα(γ)μα και τις φωτο­γρα­φί­ες της παρά­στα­σης η Χρι­στί­να Σαρλάμη.

Η παρά­στα­ση ξεκι­νά­ει το δικό της οδοι­πο­ρι­κό από έναν αγα­πη­μέ­νο μας χώρο, «ΤΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ» (Θ. Γεω­μέ­τρου και Πυθέ­ου, Ν. Κόσμος, επά­νω αίθου­σα, στ. Μετρό Άγιος Ιωάν­νης. Τηλ Κρα­τή­σε­ων 210 92 32 384) τη Δευ­τέ­ρα 16 Μαρ­τί­ου και κάθε Δευ­τέ­ρα στις 9.00 μ.μ μέχρι και τις 25 Μαϊ­ου 2015. Κατό­πιν μαζί και με την παρά­στα­σή μας για την αντάρ­τισ­σα της Ιτα­λι­κής Αντί­στα­σης «Μάμ­μα Τόνι» των Φράν­κα Ράμε/Ντάριο Φο θα συνε­χί­σει να ταξι­δεύ­ει στις γει­το­νιές της Αθή­νας με σχέ­διο να φτά­σουν και οι δύο παρα­στά­σεις αντά­μα το καλο­καί­ρι στα μαρ­τυ­ρι­κά χωριά…

Η ομά­δα πεί­ρα(γ)μα, από τη γέν­νη­σή της το 2008 μέχρι και σήμε­ρα επι­μέ­νει να επι­βιώ­νει ως ανε­ξάρ­τη­τη, αυτο­χρη­μα­το­δο­τού­με­νη, συλ­λο­γι­κή και συνερ­γα­τι­κή επαγ­γελ­μα­τι­κή θεα­τρι­κή ομά­δα έχο­ντας μέχρι τώρα στο ιστο­ρι­κό της 8 παρα­στά­σεις για μικρούς και μεγά­λους. Επι­μέ­νει να κάνει ένα φτω­χό, λαϊ­κό, δια­δρα­στι­κό και πολι­τι­κό θέα­τρο καταρ­γώ­ντας τον 4ο τοί­χο της σκη­νής που να βασί­ζε­ται πάνω στην τέχνη του ηθο­ποιού και της επί­κοι­νω­νί­ας του με το κοι­νό. Επι­μέ­νει ότι μέγι­στος σκο­πός της είναι η εμψύ­χω­ση των θεα­τών της αλλά και των ανθρώ­πων που συμ­με­τέ­χουν στα εργα­στή­ρια και τις παράλ­λη­λες δρά­σεις της. Ότι η θέση της θεα­τρι­κής τέχνης είναι μέσα στην κοι­νω­νία κι ανα­ζη­τά διαρ­κώς τρό­πους ώστε αυτός ο διά­λο­γος να έχει διάρ­κεια και να παρά­γει κοι­νές δράσεις…

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ «ΜΑΤΑΙΩΝ» ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Δια­σκευή-Σκη­νο­θε­σία: Αγγε­λι­κή Κασόλα
Μου­σι­κή επι­μέ­λεια: Αλέ­ξης Βάκης
Σκηνογραφική/Ενδυματολογική Επι­μέ­λεια: Ευτυ­χία Ροδοπούλου

Φωτι­σμοί: ομά­δα πείρα(γ)μα
Φωτο­γρά­φι­ση – Υπέ­υ­θυ­νη Επι­κοι­νω­νί­ας: Χρι­στί­να Σαρλάμη

Στο ρόλο του Ναπο­λέ­ο­ντα Σου­κα­τζί­δη ο Γιάν­νης Καρούνης
Χαρά
Λιου­δά­κη – Κυπραί­ου: η Ειρή­νη Μελά

ΕΝΑΡΞΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, στις 21.00

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ στις 21.00 μέχρι τις 25 Μαΐου 

ΧΩΡΟΣ: ΤΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ Θ. Γεω­μέ­τρου κ Πυθέ­ου, Ν. Κόσμος (στ. Μετρό Άγιος Ιωάννης)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 45 θέσεις

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 1 ώρα και 15 λεπτά

ΕΙΣΟΔΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ (συνι­στά­ται η τηλε­φω­νι­κή κρά­τη­ση θέσης)

ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210 92 32 384

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: 6939 669 218

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο