Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Παντελής Θαλασσινός σε αγαπημένα τραγούδια (3/9)

Αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια από την επο­χή των Λαθρε­πι­βα­τών μέχρι σήμε­ρα, αλλά και τρα­γού­δια άλλων καλ­λι­τε­χνών και συν­θε­τών, που ταξι­δεύ­ουν και αφυ­πνί­ζουν, θα ερμη­νεύ­σει με την αισθα­ντι­κή φωνή του ο Παντε­λής Θαλασ­σι­νός, συντρο­φιά με την κιθά­ρα του και την ορχή­στρα του.

Την Πέμ­πτη 3 του Σεπτέμ­βρη θα βρε­θεί μαζί με τη Νάνα Μπι­νο­πού­λου στο Βεά­κειο Θέα­τρο στον Πει­ραιά, για να παρου­σιά­σουν ένα πλού­σιο δίω­ρο ζωντα­νό πρό­γραμ­μα επί σκη­νής όπου με μονα­δι­κό τρό­πο εναλ­λάσ­σο­νται είδη και ήχοι της ελλη­νι­κής μουσικής.

Θα ερμη­νεύ­σουν τρα­γού­δια όπως: «Εισι­τή­ριο στην Τσέ­πη σου», «Δεν φταίω εγώ που μεγα­λώ­νω», «Ανά­θε­μά σε», «Τα Σμυρ­ναί­ι­κα τρα­γού­δια» «Από­ψε λέω να μην κοι­μη­θού­με», «Κρά­τα για το τέλος», που αντέ­χουν στον χρό­νο και έχουν κατα­ξιώ­σει τον Παντε­λή Θαλασ­σι­νό ως δημιουρ­γό και ερμηνευτή.

Μαζί του, στη σκη­νή, οι εξαι­ρε­τι­κοί μου­σι­κοί του: Γιάν­νης Βιλιώ­της, Λαού­το-μπου­ζού­κι, Σωτή­ρης Μαρ­γώ­νης ή Δημή­τρης Γάσιας, στο βιο­λί, Φίλιπ­πος Λευ­κα­δί­της, κρου­στά, Γιώρ­γος Μακρής, πνευ­στά- γκάι­ντες – τσα­μπού­νες, Πέτρος Βαρ­θα­κού­ρης μπά­σο, και Γιάν­νης Μπε­λώ­νης πιάνο.

Τον ήχο επι­με­λού­νται ο Γιώρ­γος Καρυώ­της και ο Ευτύ­χιος Γιαν­να­κού­ρας και τον φωτι­σμό της παρά­στα­σης ο Δια­μα­ντής Μυλωνάς.

Τη συναυ­λία διορ­γα­νώ­νει η ΑΚΤ-ΕΙΝ, που σκο­πό έχει την προ­ώ­θη­ση της έντα­ξης στην οικο­νο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή ζωή, και στην απα­σχό­λη­ση, ατό­μων που αντι­με­τω­πί­ζουν κοι­νω­νι­κό αποκλεισμό.
Ώρα εναρ­ξης: 21.00

Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 10 ευρώ προ­πώ­λη­ση, 13 ευρώ ταμείο.

Σημεία προ­πώ­λη­σης: viva.gr, Public, Ιανός, Παπα­σω­τη­ρί­ου, Seven Spots και στα εκδο­τή­ρια του Δημο­τι­κού Θεά­τρου Πειραιά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο