Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο ρόλος της θρησκείας στον καπιταλισμό, συζήτηση με τον Περικλή Παυλίδη (Ηχητικό)

Ο ρόλος της θρη­σκεί­ας στον καπι­τα­λι­σμό, συζή­τη­ση με τον Περι­κλή Παυ­λί­δη, καθη­γη­τή του ΑΠΘ, στην ΕΡΤopen. Αφορ­μή η Ημε­ρί­δα του Πανε­πι­στη­μί­ου Πελο­πον­νή­σου με θέμα «Η Νοε­ρά Προ­σευ­χή ως οδη­γός ανά­πτυ­ξης και ενδυ­νά­μω­σης στις σύγ­χρο­νες επι­χει­ρή­σεις και οργανισμούς».

 

Η συνέ­ντευ­ξη «ντύ­θη­κε» με έργα του Ελ Γκρέ­κο και του Γιάν­νη Στε­φα­νί­δη από τη σει­ρά Ελλη­νι­κή Μυθολογία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο