Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο  NRA-κυβερνήτης της Φλόριντα προχωρά σε τοποθέτηση αστυνομικού σε κάθε σχολείο και αύξηση του ορίου ηλικίας για την αγορά όπλων

Ο Ρεπου­μπλι­κα­νός κυβερ­νή­της της Φλό­ρι­ντας Ρικ Σκοτ παρου­σί­α­σε σήμε­ρα την πρό­τα­σή του για ενί­σχυ­ση της ασφά­λειας στα σχο­λεία αλλά και των ελέγ­χων για την αγο­ρά όπλων, μετά το μακε­λειό στο Λύκειο της πόλης Πάρ­κλαντ, όπου ένας 19χρονος εκτέ­λε­σε 17 μαθη­τές και καθη­γη­τές την περα­σμέ­νη εβδομάδα.

Ο Σκοτ είπε ότι θα συνερ­γα­στεί με τους νομο­θέ­τες της Πολι­τεί­ες κατά τις επό­με­νες δύο εβδο­μά­δες με στό­χο να αυξη­θεί στα 21 το όριο ηλι­κί­ας (από 18 σήμε­ρα) για όσους θέλουν να αγο­ρά­σουν οποιου­δή­πο­τε τύπου όπλο στη Φλό­ρι­ντα. Θα δια­τη­ρη­θούν κάποιες εξαι­ρέ­σεις μόνο για τους αστυ­νο­μι­κούς και τους στρατιωτικούς.

Ο κυβερ­νή­της είπε επί­σης ότι θα τρο­πο­ποι­ή­σει τον νόμο ώστε “να κατα­στεί ουσια­στι­κά αδύ­να­τον για όποιον έχει ψυχο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα να χρη­σι­μο­ποιεί όπλα”. Θέλει επί­σης να απα­γο­ρευ­τεί η πώλη­ση των υπο­κό­πα­νων ανά­δρα­σης (“bump stock”), που μετα­τρέ­πουν τα ημιαυ­τό­μα­τα όπλα σε αυτό­μα­τα, ικα­νά να βάλουν εκα­το­ντά­δες σφαί­ρες το λεπτό.

Ο Σκοτ, ο οποί­ος έχει στη­ρι­χθεί από την National Rifle Association (NRA-το πανί­σχυ­ρο λόμπι των υπο­στη­ρι­κτών της οπλο­κα­το­χής) ζήτη­σε επί­σης να υπάρ­χει υπο­χρε­ω­τι­κά ένας αστυ­νο­μι­κός σε κάθε σχο­λείο και να γίνο­νται επί­σης υπο­χρε­ω­τι­κά ασκή­σεις στους μαθη­τές και το διδα­κτι­κό προ­σω­πι­κό για το πώς θα αντι­με­τω­πί­ζουν περι­στα­τι­κά με ενό­πλους στα σχολεία.

Σήμε­ρα, για πρώ­τη φορά, οι καθη­γη­τές επέ­στρε­ψαν στο Λύκειο Μάρ­τζο­ρι Στό­ουν­μαν Ντά­γκλας που παρα­μέ­νει κλει­στό από τις 14 Φεβρουα­ρί­ου. “Ανυ­πο­μο­νούν να γυρί­σουν πίσω για να βρί­σκο­νται με τα παι­διά. Παρη­γο­ρούν ο ένας τον άλλον”, σχο­λί­α­σε ο σχο­λι­κός επι­θε­ω­ρη­τής Ρόμπερτ Ράντσι.

Κάποιοι από τους εκπαι­δευ­τι­κούς περ­πα­τού­σαν αργά στον χώρο, κοι­τά­ζο­ντας τα λου­λού­δια και τα αυτο­σχέ­δια μνη­μεία για τα θύμα­τα της σφα­γής. Μια γυναί­κα δεν άντε­ξε και έπε­σε στα γόνα­τα κλαίγοντας.

Οι επι­στά­τες του σχο­λεί­ου το έχουν καθα­ρί­σει και έφτια­ξαν τα σπα­σμέ­να παρά­θυ­ρα. Ωστό­σο, το κτί­ριο όπου έγι­νε το μακε­λειό θα παρα­μεί­νει κλει­στό, τόνι­σε ο Ράν­τσι ο οποί­ος έχει προ­τεί­νει να το κατε­δα­φί­σουν και να ανε­γεί­ρουν στη θέση του ένα μνημείο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο