Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάνω από 15.000 οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία από τον σεισμό

Ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των του κατα­στρο­φι­κού σει­σμού που έπλη­ξε τη Δευ­τέ­ρα την Τουρ­κία και τη Συρία ξεπέ­ρα­σε σήμε­ρα τους 15.000 νεκρούς, την ώρα που σωστι­κά συνερ­γεία συνε­χί­ζουν την αγω­νιώ­δη κούρ­σα με τον χρό­νο για να σώσουν επι­ζώ­ντες με αντί­ξο­ες συν­θή­κες, υπό δρι­μύ ψύχος.

Οι ανθρώ­πι­νες ζωές που χάθη­καν εξαι­τί­ας του σει­σμού των 7,8 βαθ­μών και των πολ­λών ισχυ­ρών μετα­σει­σμι­κών δονή­σε­ων που τον ακο­λού­θη­σαν έχουν φθά­σει τις 12.391 στην Τουρ­κία και τις 2.992 στη Συρία, με άλλα λόγια οι νεκροί είναι 15.383 ως αυτό το στάδιο.

Στην Αντάκια, εκατοντάδες πτώματα στο πάρκινγκ νοσοκομείου

Η Ράνια Ζαμπού­μπι κάνει σλά­λομ ανά­με­σα στα πτώ­μα­τα που κεί­το­νται στην άσφαλτο.

Μέσα στο σκο­τά­δι και στο κρύο, ανοί­γει, τον έναν μετά τον άλλο, νεκρι­κούς σάκους.

Ψάχνει τον θείο της.

Αγνο­εί­ται από τη Δευ­τέ­ρα, όταν ο σει­σμός 7,8 βαθ­μών μετέ­τρε­ψε την Αντά­κια (Αντιό­χεια), στην επαρ­χία Χατάι της νότιας Τουρ­κί­ας, σε μαρ­τυ­ρι­κή πόλη.

«Βρή­κα­με τη θεία μου, αλλά όχι τον θείο μου», εξη­γεί με πνιγ­μέ­νη φωνή.

Η πρό­σφυ­γας από τη Συρία, με μαύ­ρη μαντί­λα και σαμπό στα πόδια, έχα­σε οκτώ μέλη της οικο­γέ­νειάς της στην τρα­γω­δία η οποία στοί­χι­σε τη ζωή σε πάνω από 15.000 ανθρώ­πους στην τουρ­κι­κή και στη συρια­κή επι­κρά­τεια, κατά τους πιο πρό­σφα­τους προ­σω­ρι­νούς απο­λο­γι­σμούς των θυμάτων.

Στον χώρο στάθ­μευ­σης του μεγα­λύ­τε­ρου νοσο­κο­μεί­ου της πόλης, άλλοι επι­ζή­σα­ντες προ­σπα­θούν κι αυτοί να ανα­γνω­ρί­σουν συγ­γε­νείς τους ανά­με­σα στα παρα­ταγ­μέ­να πτώματα.

Κάποιοι λιπο­θυ­μούν.

Δημο­σιο­γρά­φος του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου μέτρη­σε χθες βρά­δυ κάπου 200 θύμα­τα, ορι­σμέ­να απλά τυλιγ­μέ­να με κου­βέρ­τες, όχι μακριά από τις σκη­νές όπου δου­λεύ­ει το ιατρι­κό και το νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό που ήρθε από όλη τη χώρα και, σε κάποιες περι­πτώ­σεις, από το εξωτερικό.

Του­λά­χι­στον 3.356 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στη Χατάι: σε αυτήν ανα­λο­γεί χον­δρι­κά το ένα τέταρ­το των νεκρών που έχουν ανα­συρ­θεί ως τώρα στην Τουρκία.

Εξαι­τί­ας του μεγέ­θους της κατα­στρο­φής, ο χώρος στο πάρ­κινγκ δεν αρκεί πλέ­ον, παρό­τι είναι πελώ­ριο. Επτά πτώ­μα­τα έχουν απο­τε­θεί, ανα­γκα­στι­κά, πλάι σε κάδο ξέχει­λο από σκουπίδια.

Τριά­ντα μέτρα πιο κει, το νοσο­κο­μείο, πελώ­ριος όγκος από μπε­τόν και γυα­λί, στέ­κε­ται ακό­μα όρθιο, όμως οι ρωγ­μές που χάσκουν στη μία του πλευ­ρά, δια­κρι­τές παρά το ότι έχει πέσει η νύχτα, έπει­σαν τις αρχές να δια­τά­ξουν να εκκενωθεί.

Το εσω­τε­ρι­κό του επί­σης υπέ­στη ζημιές· είναι αδύ­να­το να εισα­χθεί οποιοσ­δή­πο­τε, ζωντα­νός ή νεκρός.

Ανώνυμα θύματα

Οι πρώ­τοι δέχο­νται φρο­ντί­δες μέσα σε κόκ­κι­νες και λευ­κές σκη­νές, αφού γίνει δια­λο­γή ανά­λο­γα με τη σοβα­ρό­τη­τα των τραυ­μά­των τους.

Πολ­λοί δια­κο­μί­ζο­νται με ελι­κό­πτε­ρα σε άλλα νοσο­κο­μεία που άντε­ξαν τους σει­σμούς, ιδί­ως στα Άδανα.

Οι νεκροί αφή­νο­νται στην παγω­μέ­νη άσφαλτο.

Πόσοι μετα­φέρ­θη­καν εκεί από τη Δευ­τέ­ρα; «Πολ­λοί», απα­ντά ο Γιτζάν Καϊ­σε­ρι­λί, εθε­λο­ντής που ήρθε από την Άγκυ­ρα να βοη­θή­σει. «Πιθα­νόν 400, πιθα­νόν 600», λογαριάζει.

Ο άνδρας, με σκού­φο και άνο­ρακ, βοη­θά τις οικο­γέ­νειες να βρουν τους δικούς τους και προ­σπα­θεί να τους προ­σφέ­ρει την απα­ραί­τη­τη ψυχο­λο­γι­κή υποστήριξη.

Έχει να κοι­μη­θεί δυο μέρες.

Ο κόσμος στο πάρ­κινγκ πάει κι έρχε­ται ασταμάτητα.

Δεξιά του, ένας άνδρας κι ο γιος του, έφη­βος με σγου­ρά μαλ­λιά, σηκώ­νουν ένα πτώ­μα και προ­χω­ρούν, απαθείς.

Πίσω τους, ένας άνδρας οδη­γεί, πολύ σιγά, παλιό μπλε σεντάν.

Βρή­κε το πτώ­μα που αναζητούσε.

Το έχει φορ­τώ­σει στο πίσω κάθι­σμα, μέσα σε λευ­κό νεκρι­κό σάκο, με ανοι­κτό το πορ­τμπα­γκάζ, από το οποίο εξέ­χουν τα πόδια.

Πίσω του, είναι σταθ­μευ­μέ­νο βαρύ φορ­τη­γό με ρυμουλ­κού­με­νο. Δεν μετέ­φε­ρε βοή­θεια, όπως πολ­λά που πήραν τον δρό­μο για την Αντά­κια. Χρη­σι­μο­ποιεί­ται για την απο­κο­μι­δή των πτω­μά­των που δεν αναγνωρίζονται.

«Περί­που το 70% των πτω­μά­των εδώ είναι ανώ­νυ­μα», υπο­λο­γί­ζει ο Γιτζάν Καϊσεριλί.

Αν δεν ανα­γνω­ρι­στούν μέσα σε 24 ώρες, φορ­τώ­νο­νται στο βαρύ όχη­μα και κατα­λή­γουν σε ομα­δι­κούς τάφους.

«Μπο­ρού­με να τοπο­θε­τού­με πενή­ντα πτώ­μα­τα στο εσω­τε­ρι­κό», εξη­γεί ο Γιτζάν Καϊ­σε­ρι­λί. «Θα μπο­ρού­σα­με να φορ­τώ­νου­με περισ­σό­τε­ρα, αλλά δεν θέλου­με να τα βάζου­με το ένα πάνω στο άλλο».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο