Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Δημήτρης Καρανικόλας

Πέθα­νε σε ηλι­κία 59 ετών ο δημο­σιο­γρά­φος Δημή­τρης Καρα­νι­κό­λας, ο οποί­ος εργα­ζό­ταν από το 1995 έως σήμε­ρα στην ΕΡΤ.

Όπως ανα­φέ­ρει η ιστο­σε­λί­δα της ΕΡΤ «ert.gr», ο Δημή­τρης Καρα­νι­κό­λας «έδι­νε όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα με αξιο­πρέ­πεια τη μάχη με το πρό­βλη­μα υγεί­ας που αντιμετώπιζε».

«Γεν­νή­θη­κε στον Άλι­μο, το 1961. Είχε αρχί­σει να δεί­χνει την κλή­ση του στη δημο­σιο­γρα­φία ήδη από το 1981, είχε καλύ­ψει γεγο­νό­τα, εντός και εκτός Ελλά­δος, που αφο­ρού­σαν στην πολι­τι­κή, στην Παι­δεία, στην Εκκλη­σία, στον χώρο της υγεί­ας και στο αστυ­νο­μι­κό ρεπορ­τάζ, ενώ του είχαν ανα­τε­θεί δεκά­δες απο­στο­λές σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο. Είχε επί­σης εργα­στεί στις εφη­με­ρί­δες ΕΘΝΟΣ, ΕΘΝΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΑΥΡΙΑΝΗ, ΕΞΟΡΜΗΣΗ, Η ΒΡΑΔΥΝΗ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ. Σημα­ντι­κή η παρου­σία του και στον περιο­δι­κό Τύπο με πολ­λές συνερ­γα­σί­ες στα περιο­δι­κά ΕΙΚΟΝΕΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ αλλά και στα ερτζιανά».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο