Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ηθοποιός Μπαρτ Ρέινολντς

Ο σταρ του Χόλι­γουντ Μπαρτ Ρέι­νολντς πέθα­νε σήμε­ρα σε ηλι­κία 82 ετών, σύμ­φω­να με αμε­ρι­κα­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης που επι­κα­λού­νται τον μάνα­τζέρ του, Έρικ Κρόιτσερ.

Ο Ρέι­νολντς άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή από καρ­δια­κή ανα­κο­πή σε νοσο­κο­μείο της Φλό­ρι­ντας. Τα τελευ­ταία χρό­νια αντι­με­τώ­πι­ζε σοβα­ρά καρ­διο­λο­γι­κά προβλήματα.

Ο Μπαρτ Ρέι­νολντς γεν­νή­θη­κε το 1936 στην Τζόρ­τζια. Ξεκί­νη­σε την καριέ­ρα του στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του ’50 από την τηλε­ό­ρα­ση και έγι­νε ιδιαί­τε­ρα γνω­στός τη δεκα­ε­τία του ’70, με ται­νί­ες όπως το “Όταν ξέσπα­σε η βία” και το “Κάνον­μπολ”. Ανα­δεί­χθη­κε όμως σε σύμ­βο­λο του σεξ με μια γυμνή φωτο­γρά­φι­σή του για το περιο­δι­κό Cosmopolitan, το 1972, για την οποία πολ­λά χρό­νια αργό­τε­ρα δήλω­σε ότι μετάνιωσε.

Στο απο­κο­ρύ­φω­μα της καριέ­ρας του ήταν ένας από τους πιο ακρι­βο­πλη­ρω­μέ­νους ηθο­ποιούς της κινη­μα­το­γρα­φι­κής βιο­μη­χα­νί­ας και οι ται­νί­ες του ήταν μετα­ξύ των κορυ­φαί­ων σε εισι­τή­ρια στο αμε­ρι­κα­νι­κό box office. Από τα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του ’80 όμως, η καριέ­ρα του πήρε την κατιού­σα. Επέ­στρε­ψε δυνα­μι­κά το 1997, όταν ήταν υπο­ψή­φιος για το Όσκαρ καλύ­τε­ρου δεύ­τε­ρου ανδρι­κού ρόλου για την ερμη­νεία του στην ται­νία “Ξέφρε­νες νύχτες”. Είχε επί­σης τιμη­θεί με βρα­βείο Έμι για την ερμη­νεία του στην τηλε­ο­πτι­κή σει­ρά Evening Shade (1990–94).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο