Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ποιητής Γιάννης Κοντός

«Έφυ­γε» από τη ζωή σήμε­ρα ο ποι­η­τής Γιάν­νης Κοντός, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους της γενιάς του ‘70.

Ο Γιάν­νης Κοντός γεν­νή­θη­κε στο Αίγιο το 1943, σπού­δα­σε Οικο­νο­μι­κά και εργά­στη­κε ως ασφαλιστής.

Πρω­το­δη­μο­σί­ευ­σε το 1965. Έχει εκδώ­σει­δε­κα­πέ­ντε ποι­η­τι­κά βιβλία, δύο βιβλία με πεζά και τρία βιβλία για παι­διά. Ποι­ή­μα­τα και κεί­με­να έχει δημο­σιεύ­σει σε διά­φο­ρα περιο­δι­κά και εφη­με­ρί­δες. Το 1998 πήρε το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Ποι­ή­σε­ως για την ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή Ο αθλη­τής του τίποτα.

Είχε κατά δια­στή­μα­τα συνερ­γα­στεί με περιο­δι­κά και εφη­με­ρί­δες στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό. Επί σει­ρά ετών ήταν συνερ­γά­της του ραδιοφώνου.

Το 1980 κυκλο­φό­ρη­σε ένας δίσκος με μελο­ποι­η­μέ­να ποι­ή­μα­τά του από τον συν­θέ­τη Νίκο Καλ­λί­τση, με τον τίτλο «Από­πει­ρα». Τα τρα­γού­δια ερμη­νεύ­ει η Αφρο­δί­τη Μάνου.

Έχει γρά­ψει κεί­με­να για σύγ­χρο­νους Έλλη­νες ζωγρά­φους. Οι ζωγρά­φοι Δημή­τρης Μυτα­ράς και Γιάν­νης Ψυχο­παί­δης έχουν εικο­νο­γρα­φή­σει βιβλία και ανθο­λο­γί­ες του.

(Πορ­τραί­το του Γιάν­νη Κοντού από τον Γιάν­νη Ψυχαπαίδη)

Επι­μέ­λεια: Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο