Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παλαιστίνη: Δύο χειρουργοί ορθοπεδικοί στη Γάζα φροντίζουν τα τραυματισμένα ζώα που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν

Δύο χει­ρουρ­γοί ορθο­πε­δι­κοί στη Γάζα, οι οποί­οι έχουν φρο­ντί­σει χιλιά­δες ανθρώ­πους με κατάγ­μα­τα από το 2019, αξιο­ποιούν τώρα τις γνώ­σεις τους για να σώζουν ζώα σε μια κοι­νό­τη­τα όπου οι κτη­νια­τρι­κές υπη­ρε­σί­ες επι­κε­ντρώ­νο­νται στις βασι­κές μόνο παρεμβάσεις.

Πολ­λοί από τους ανθρώ­πους ασθε­νείς των αδελ­φών Μοχά­μεντ και Γιού­σεφ Αλ Καλί­ντι έχουν υπάρ­ξει θύμα­τα ισραη­λι­νών πυρών σε δια­δη­λώ­σεις στα σύνο­ρα, όπως οι ίδιοι περιγράφουν.

Οι νέοι τους ασθε­νείς, τους οποί­ους φρο­ντί­ζουν επι­πλέ­ον των ανθρώ­πων, έπει­τα από μια βρο­χή αιτη­μά­των από ιδιο­κτή­τες κατοι­κι­δί­ων και από κτη­νο­τρό­φους, συνή­θως έχουν κοι­νά τραύ­μα­τα, που όμως για τα ζώα μπο­ρούν συχνά να απο­βούν μοιραία.

“Ξεκί­νη­σα να το κάνω από συμπό­νοια”, εξη­γεί ο Μοχά­μεντ και επι­ση­μαί­νει ότι περί­που το 80% των ζώων με αθε­ρά­πευ­τα κατάγ­μα­τα κατα­λή­γουν, έχο­ντας προη­γου­μέ­νως, μαζί με τον αδελ­φό του, τον Γιού­σεφ, φρο­ντί­σει το σπα­σμέ­νο πόδι ενός προ­βά­του στην κλι­νι­κή τους στη νότια Ράφα.

Τα αδέλ­φια έχουν επί­σης για­τρέ­ψει οστά γάτων, σκύ­λων, ακό­μη και πουλιών–ανάμεσά τους και γεράκια–και συνή­θως καλούν έναν κτη­νί­α­τρο για να επι­βλέ­ψει το τελι­κό στά­διο της τοπο­θέ­τη­σης του γύψου ή του προ­σθε­τι­κού μέλους.

Ανά­με­σα στους πρό­σφα­τα ικα­νο­ποι­η­μέ­νους πελά­τες τους είναι ο 28χρονος Ανάν Αλ Μπα­γιού­μι, στη γάτα του οποί­ου τοπο­θε­τή­θη­κε γύψος για ένα σπα­σμέ­νο πόδι.

“Φρο­ντί­ζω ζώα και μέχρι σήμερα…δεν υπήρ­χαν δομές για την τοπο­θέ­τη­ση γύψου”, λέει. “(Αλλά τα αδέλφια)…μας διευ­κό­λυ­ναν και φρό­ντι­σαν την γάτα”.

Εξαι­τί­ας της φτώ­χειας και της δυσκο­λί­ας εισα­γω­γής αγα­θών από τα ισραη­λι­νά και τα ελεγ­χό­με­να από της Αίγυ­πτο σύνο­ρα, τα αδέλ­φια ανα­γκά­ζο­νται να αυτο­σχε­διά­ζουν στην κατα­σκευή των γύψων ή των προ­σθε­τι­κών μελών για τα ζώα ασθε­νείς τους χρη­σι­μο­ποιώ­ντας πολυαι­θυ­λέ­νιο και παρεμ­φε­ρή υλικά.

“Τα κανο­νι­κά υλι­κά δεν είναι προς το παρόν δια­θέ­σι­μα και έτσι χρη­σι­μο­ποιού­με εναλ­λα­κτι­κά. Είναι δύσκο­λο να πεις σε κάποιον ότι ο γύψος θα κοστί­σει 100 δολά­ρια. Οι γύψοι που κατα­σκευά­ζου­με εμείς κοστί­ζουν 3 δολά­ρια και τις περισ­σό­τε­ρες φορές οι υπη­ρε­σί­ες μας παρέ­χο­νται δωρε­άν”, λέει ο Μοχάμεντ.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο