Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παλαιστίνη: Οκτώ μέλη μίας οικογένειας σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

Οκτώ μέλη μίας οικο­γέ­νειας σκο­τώ­θη­καν σε ισραη­λι­νή επι­δρο­μή στο νότιο τμή­μα της Λωρί­δας της Γάζας προ­τού τεθεί σε ισχύ η εκε­χει­ρία μετα­ξύ Ισρα­ήλ και Ισλα­μι­κού Τζι­χάντ, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το υπουρ­γείο Υγεί­ας του παλαι­στι­νια­κού θύλακα.

«Έξι μέλη της οικο­γέ­νειας Αμπού Μάλ­χους, ανά­με­σά τους τρία παι­διά και δύο γυναί­κες, σκο­τώ­θη­καν από ισραη­λι­νό πλήγ­μα στο σπί­τι της οικο­γέ­νειας στο Ντέιρ αλ Μπά­λαζ στο νότιο τμή­μα της Λωρί­δας της Γάζας», επε­σή­μα­νε στη διάρ­κεια της νύκτας το υπουρ­γείο Υγεί­ας του θύλακα.

Όμως σήμε­ρα το πρωί εντο­πί­στη­καν στα ερεί­πια του σπι­τιού δύο ακό­μη παι­διά νεκρά, σύμ­φω­να με την ιδία πηγή.Πλέον ο αριθ­μός των νεκρών Παλαι­στί­νιων από τις ισραη­λι­νές επι­δρο­μές ανέρ­χε­ται σε 34, ενώ 111 ακό­μη έχουν τραυ­μα­τι­στεί από την Τρί­τη σημα­το­δο­τώ­ντας την κλι­μά­κω­ση της βίας των ισραη­λι­νών αρχών, που φου­ντώ­νει τη φωτιά της έντα­σης που σιγο­καί­ει εδώ και χρό­νια στα κατε­χό­με­να παλαι­στι­νια­κά εδάφη.

Συμ­φω­νία κατά­παυ­σης του πυρός τέθη­κε σε εφαρ­μο­γή στις 05:30 [τοπι­κή ώρα και ώρα Ελλά­δας] στη Λωρί­δα της Γάζας, δήλω­σαν στο AFP πηγή προ­σκεί­με­νη στη διπλω­μα­τία της Αιγύ­πτου, που είχε ανα­λά­βει μεσο­λα­βη­τι­κό ρόλο, και ανώ­τε­ρο στέ­λε­χος της παλαι­στι­νια­κής οργά­νω­σης Ισλα­μι­κός Τζιχάντ.

KKISRAEL

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο