Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2019 — Αρχαία: Τα θέματα και οι απαντήσεις

Πανελ­λή­νιες 2019 — Θέμα­τα Αρχαία: Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών εξε­τά­στη­καν σήμε­ρα στην Αρχαία Ελλη­νι­κή Γλώσ­σα στο πλαί­σιο των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαίδευση.

Σε λίγο θα σας έχου­με αξιό­πι­στες απα­ντή­σεις των θεμά­των ενώ λίγο αργό­τε­ρα θα έχου­με και τις απα­ντή­σεις από την Ομο­σπον­δία Εκπαι­δευ­τι­κών Φρο­ντι­στών Ελλά­δος όπως και την εκτί­μη­σή της.

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

Τα Θέμα­τα

arxaia

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο