Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2019: Λατινικά, Χημεία, και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Πανελ­λή­νιες 2019: Όσον αφο­ρά στα ΓΕΛ, οι υπο­ψή­φιοι σήμε­ρα, Παρα­σκευή 14 Ιου­νί­ου, θα εξε­τα­στούν στα Λατι­νι­κά (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), τη Χημεία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών) και τις Αρχές Οικο­νο­μι­κής Θεω­ρί­ας (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πληροφορικής).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο