Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΕΕΑ: Η πρώτη λαϊκή εθνική κυβέρνηση

Στις 10 Μαρ­τί­ου 1944 στην τότε Ελεύ­θε­ρη Ελλά­δα, στη Βίνια­νη της Ευρυ­τα­νί­ας, συγκρο­τεί­ται η Πολι­τι­κή Επι­τρο­πή Εθνι­κής Απε­λευ­θέ­ρω­σης (ΠΕΕΑ) γνω­στή και ως «Κυβέρ­νη­ση του Βου­νού». Προ­σω­ρι­νός πρό­ε­δρός της είναι ο συνταγ­μα­τάρ­χης Ευρι­πί­δης Μπα­κιρ­τζής, παλαιό­τε­ρα εκπρό­σω­πος της αντι­στα­σια­κής οργά­νω­σης ΕΚΚΑ, και μέλη της οι Μάντα­κας (ΕΛΑΣ), Σιά­ντος (ΚΚΕ), Τσι­ρι­μώ­κος (ΕΛΔ), Γαβρι­η­λί­δης (Αγρο­τι­κό Κόμ­μα) και ο καθη­γη­τής του συνταγ­μα­τι­κού δικαί­ου Αλέ­ξαν­δρος Σβώ­λος, ο οποί­ος λίγες μέρες αργό­τε­ρα θα ανα­λά­βει πρό­ε­δρος της ΠΕΕΑ.

Με αφορ­μή την επέ­τειο δημο­σιεύ­ου­με το κεί­με­νο ραδιο­φω­νι­κής εκπο­μπής στον ελλη­νι­κό σταθ­μό του Βουκουρεστίου.για τα 20 χρό­νια από την ίδρυ­ση της ΠΕΕΑ (10/3/1964)

 

Κώστας Γαβριηλίδης - Πέτρος Κόκκαλης

Κώστας Γαβρι­η­λί­δης — Πέτρος Κόκκαλης

***

20 χρόνια από την ίδρυση της ΠΕΕΑ

Μια ιστο­ρι­κή επέ­τειο της επο­ποι­ί­ας της Εθνι­κής μας Αντί­στα­σης ενά­ντια στην τρι­πλή φασι­στι­κή Κατο­χή τιμούν οι Έλλη­νες πατριώτες.

Αλέξανδρος Σβώλος

Αλέ­ξαν­δρος Σβώλος

Εδώ και είκο­σι χρό­νια, στις 10 Μάρ­τη 1944 συγκρο­τή­θη­κε στο χωριό Βίνια­νη της Ευρυ­τα­νί­ας η Πολι­τι­κή Επι­τρο­πή Εθνι­κής Απε­λευ­θέ­ρω­σης (ΠΕΕΑ). Η ίδρυ­ση της ΠΕΕΑ απο­τέ­λε­σε το επι­στέ­γα­σμα της στα­θε­ρής και επί­μο­νης πατριω­τι­κής πολι­τι­κής του ΚΚΕ και του ΕΑΜ για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της πιο πλα­τειάς εθνι­κής ενό­τη­τας στην πάλη για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της χώρας, την κατο­χύ­ρω­ση της εθνι­κής ανε­ξαρ­τη­σί­ας και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των και ελευ­θε­ριών του λαού.

Η ηρω­ι­κή πολύ­μορ­φη μαζι­κή και ένο­πλη αντι­στα­σια­κή πάλη του λαού, η δημιουρ­γία  του ένδο­ξου λαϊ­κού στρα­τού του ΕΛΑΣ, η απε­λευ­θέ­ρω­ση ενός μεγά­λου τμή­μα­τος της ελλη­νι­κής γης από τους κατα­κτη­τές, η ίδρυ­ση των οργά­νων αυτο­διοί­κη­σης, γενι­κά όλα τα πολι­τι­κά και στρα­τιω­τι­κά προ­βλή­μα­τα του αγώ­να επέ­βα­λαν την ανά­γκη της δημιουρ­γί­ας υπεύ­θυ­νου οργά­νου που να εκφρά­ζει την εθνι­κή ενό­τη­τα και να συντο­νί­ζει και κατευ­θύ­νει την απε­λευ­θε­ρω­τι­κή πάλη του λαού. Αν η Πολι­τι­κή Επι­τρο­πή Εθνι­κής Απε­λευ­θέ­ρω­σης (ΠΕΕΑ) δεν σχη­μα­τί­στη­κε νωρί­τε­ρα, τού­το οφεί­λε­ται στα εμπό­δια που σκό­ντα­ψαν οι μακρό­χρο­νες και επί­μο­νες προ­σπά­θειες του ΕΑΜ. Οι προ­τά­σεις του ΚΚΕ και του ΕΑΜ για τη δημιουρ­γία μιας προ­σω­ρι­νής κυβέρ­νη­σης που θα κινη­το­ποιού­σε όλες τις δυνά­μεις του μαχό­με­νου έθνους στην πάλη για την απε­λευ­θέ­ρω­ση από το φασι­στι­κό ζυγό και την ομα­λή δημο­κρα­τι­κή εξέ­λι­ξη μετα­πο­λε­μι­κά προ­σέ­κρουαν επί δυό­μι­σι χρό­νια στην επί­μο­νη άρνη­ση των λεγό­με­νων ιστο­ρι­κών κομ­μά­των  και της αυτο­ε­ξό­ρι­στης ελληνικ΄ςη κυβέρ­νη­σης του Καΐρου.

Γιώργης Σιάντος

Γιώρ­γης Σιάντος

Η ΠΕΕΑ συγκρο­τή­θη­κε μόνον όταν απέ­τυ­χαν οι προ­σπά­θειες του ΕΑΜ εξαι­τί­ας της τακτι­κής διαί­ρε­σης και υπο­νό­μευ­σης του απε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώ­να που εφάρ­μο­ζαν ο παλιο­πο­λι­τι­κός κόσμος και η υπο­χεί­ρια στην αγγλι­κή ιμπε­ρια­λι­στι­κή πολι­τι­κή κυβέρ­νη­ση του Καΐρου.

Η αναγ­γε­λία της συγκρό­τη­σης της Πολι­τι­κής Επι­τρο­πής Εθνι­κής Απε­λευ­θέ­ρω­σης (ΠΕΕΑ) και το πρό­γραμ­μα της εθνι­κής ενό­τη­τας για την εκπλή­ρω­ση του υπέρ­τα­του σκο­πού της απε­λευ­θέ­ρω­σης από τους κατα­κτη­τές, την επι­βί­ω­ση και την εξα­σφά­λι­ση μετα­πο­λε­μι­κά της λαϊ­κής κυριαρ­χί­ας προ­κά­λε­σαν ρίγη εθνι­κής συγκί­νη­σης και πατριω­τι­κής έξαρ­σης στις ελεύ­θε­ρες και κατε­χό­με­νες περιο­χές καθώς και σε όλους τους Έλλη­νες πατριώ­τες του εξωτερικού.

Η συγκρό­τη­ση τη ΠΕΕΑ έδω­σε νέο πλά­τος και μαχη­τι­κή ορμή στο κίνη­μα της Εθνι­κής Αντί­στα­σης. Κάτω από τη σημαία της συσπει­ρώ­θη­κε η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του λαού. Ο ελλη­νι­κός λαός περιέ­βα­λε την ΠΕΕΑ με εμπι­στο­σύ­νη. Τρα­νή εκδή­λω­ση της εμπι­στο­σύ­νης αυτής απο­τέ­λε­σαν οι εκλο­γές για την ανά­δει­ξη αντι­προ­σώ­πων για το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο που πήραν πραγ­μα­τι­κά παλ­λαϊ­κό χαρακτήρα.

Με τους άφθα­στους ηρω­ι­σμούς και τις απέ­ρα­ντες θυσί­ες του λαού και τα τιμη­μέ­να όπλα του ΕΛΑΣ η πατρί­δα ελευ­θε­ρώ­θη­κε. Η ένο­πλη επέμ­βα­ση των Άγγλων ιμπε­ρια­λι­στών ανέ­κο­ψε την πορεία της Ελλά­δας προς τη δημοκρατικη΄αναγέννησή της.]Όμως ούτε οι διώ­ξεις, ούτε οι κατα­τρεγ­μοί, ούτε τα πολύγ­χρο­να βασα­νι­στι­κά δεσμά για δεκά­δες χιλιά­δες ηρω­ι­κούς μαχη­τές του απε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώ­να, ούτε οι ασύ­στο­λες συκο­φα­ντί­ες μπό­ρε­σαν να αμαυ­ρώ­σουν την εθνι­κή επο­ποι­ία της Αντί­στα­σης. Ο ένδο­ξος απε­λευ­θε­ρω­τι­κός αγώ­νας του λαού απο­τε­λεί πηγή έμπνευ­σης και ανα­δη­μιουρ­γί­ας για ολό­κλη­ρο τον ελλη­νι­κό λαό και λαμπρύ­νει το όνο­μα της Ελλά­δας στα πέρα­τα του κόσμου.

Εμμανουήλ Μάντακας - Ευριπίδης Μπακιρτζής

Εμμα­νου­ήλ Μάντα­κας — Ευρι­πί­δης Μπακιρτζής

Οι ηρω­ι­κές του παρα­δό­σεις, η πεί­ρα του είναι κεφά­λαιο και στους σημε­ρι­νούς αγώ­νες για τον ουσια­στι­κό εκδη­μο­κρα­τι­σμό της πολι­τι­κής και κοι­νω­νι­κής ζωής της χώρας.

Απαί­τη­ση του λαού είναι: Να ανα­γνω­ρι­στεί επί­ση­μα η δοξα­σμέ­νη Εθνι­κής μας Αντί­στα­ση. Να απε­λευ­θε­ρω­θούν όλοι χωρίς εξαί­ρε­ση οι δεσμώ­τες αγω­νι­στές της. Να χορη­γη­θεί γενι­κή πολι­τι­κή αμνηστία.

.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο