Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πελέ: Το 14όροφο μαυσωλείο που θα ταφεί — Σήμερα στο γήπεδο της Σάντος το λαϊκό προσκύνημα

Ένα κτή­ριο 14 ορό­φων, το «Memorial Necrópole Ecumênica» (Μνη­μείο της Οικου­με­νι­κής Νεκρό­πο­λης), θα είναι η τελευ­ταία κατοι­κία του «βασι­λιά» του ποδο­σφαί­ρου Πελέ ο οποί­ος πέθα­νε σε ηλι­κία 82 ετών.

Το εν λόγω νεκρο­τα­φείο χτί­στη­κε το 1983 και «φιλο­ξε­νεί» περισ­σό­τε­ρους από 14.000 εντα­φια­σμέ­νους. Πρό­κει­ται επί της ουσί­ας για ένα είδος μαυ­σω­λεί­ου με 14 ορό­φους, εστια­τό­ριο, κήπο και έκθε­ση… παλαιών αυτοκινήτων.

Το «Memorial Necrópole Ecumênica» βρί­σκε­ται στην περιο­χή Σάντος του Σάο Πάο­λο, σε κοντι­νή από­στα­ση από το γήπε­δο της ομώ­νυ­μης ομά­δας που μεγα­λούρ­γη­σε ως ποδο­σφαι­ρι­στής ο Πελέ.

Ο ίδιος ο Πελέ είχε αγο­ρά­σει το 2003 χώρο στον ένα­το όρο­φο του κτη­ρί­ου προς τιμήν του πατέ­ρα του, ο οποί­ος φορού­σε τη φανέ­λα με το νού­με­ρο 9 όταν ήταν ποδοσφαιριστής.

Το γήπε­δο της Σάντος.

Σήμερα το λαϊκό προσκύνημα — Την Τρίτη η ταφή

Σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα, πλή­θος Βρα­ζι­λιά­νων θα έχουν την ευκαι­ρία να απο­δώ­σουν φόρο τιμής στον «βασι­λιά», καθώς η σορός του θα εκτε­θεί σε λαϊ­κό προ­σκύ­νη­μα στο γήπε­δο της Σάντος.

Σύμ­φω­να με τον σύλ­λο­γο, το φέρε­τρο του Πελέ θα τοπο­θε­τη­θεί στο κέντρο του «Vila Belmiro». Το λαϊ­κό προ­σκύ­νη­μα θα διαρ­κέ­σει μέχρι τις 10 το βρά­δυ της Τρί­της 3 Γενά­ρη. Μετά την τελε­τή, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί παρέ­λα­ση στους δρό­μους του Σάντος, που θα περά­σει από το κανά­λι 6, όπου μένει η Ντό­να Σελέ­στε, η μητέ­ρα του Πελέ.

Στη συνέ­χεια, η σορός του  θα ταφεί στο «Memorial Necrópole Ecumênica», δίπλα στην ακτή του Σάο Πάο­λο, σε εκδή­λω­ση στην οποία θα δώσουν το «παρών» μόνο τα μέλη της οικο­γέ­νειάς του.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο