Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περί δεσμών

«Ο ΣΥΡΙΖΑ απέ­δει­ξε ότι είναι πολύ σκλη­ρός για να πεθά­νει. Ακό­μα κι όταν όλοι τον έβα­λαν στο στό­χα­στρο, απέ­δει­ξε ότι έχει πολύ στε­νούς δεσμούς με τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, με τους ανθρώ­πους του μόχθου και της δουλειάς».

Αυτά είπε ο Αλέ­ξης Τσί­πρας στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος, μετά τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εκλο­γών  της  20ής Σεπτέμ­βρη 2015. Και, όπως φαί­νε­ται, για να απο­δεί­ξει αυτούς τους «στε­νούς δεσμούς» ο Αλέ­ξης Τσί­πρας είχε ως συνο­δούς τη Λού­κα Κατσέ­λη  και  τη Γιάν­να Αγγε­λο­πού­λου στη συνά­ντη­σή του με τον Κλί­ντον στην Αμε­ρι­κή. Γνή­σιες, δηλα­δή, εκπρό­σω­ποι  των λαϊ­κών στρω­μά­των και οι δύο. Των τρα­πε­ζών η πρώ­τη και του «My Greek Drama», όπως έγρα­ψε η δεύ­τε­ρη στο βιβλίο της.

Μάλ­λον, λοι­πόν, άλλοι δεσμοί εκφρά­στη­καν. Του­τέ­στιν εκεί­νοι που άρχι­σαν να ανα­πτύσ­σο­νται όταν ο Αλέ­ξης Τσί­πρας άρχι­σε τα διε­θνή  ταξί­δια, όπως εκεί­νο στο Τέξας…

Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο