Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης από την ναζιστική Ελληνική Αυγή!

Στις 20 Φλε­βά­ρη θα διε­ξα­χθεί η δίκη του επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Θεσ­σα­λί­ας Τάσου Τσια­πλέ, μετά από μήνυ­ση της Μ. Μπί­λη, υπο­ψή­φιας βου­λευ­τή της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής και επι­κε­φα­λής της «Ελλη­νι­κής Αυγής» στην Περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας, που στη­ρί­χθη­κε το 2019 από τη Χρυ­σή Αυγή και τώρα από τον κατα­δι­κα­σμέ­νο για την εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση της Ηλία Κασι­διά­ρη, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι την προ­σέ­βα­λε, με τη φρά­ση ναζί­στρια, κατά τη διάρ­κεια τηλε­συ­νε­δρί­α­σης του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου στις 19 Μάη του 2021.

Αυτή την προ­σπά­θεια ποι­νι­κο­ποί­η­σης της πολι­τι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης καταγ­γέλ­λει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λί­ας, επι­ση­μαί­νο­ντας πως δεν πρό­κει­ται για προ­σβο­λή ή εξύ­βρι­ση, αλλά για καθα­ρά πολι­τι­κό χαρα­κτη­ρι­σμό, που ανα­φέρ­θη­κε μάλι­στα από τον επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» προς τον περι­φε­ρειάρ­χη Κ. Αγο­ρα­στό, κατά τη διάρ­κεια της μετα­ξύ τους δια­λο­γι­κής συζή­τη­σης για πρό­τα­ση ψηφί­σμα­τος της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» για την επι­βο­λή εισι­τη­ρί­ου στο θαλάσ­σιο πάρ­κο Αλον­νή­σου, την οποία απρό­κλη­τα διέ­κο­ψε η επι­κε­φα­λής της ναζι­στι­κής Ελλη­νι­κής Αυγής εξα­πο­λύ­ο­ντας μια αντι­κομ­μου­νι­στι­κή επί­θε­ση περί οφσόρ εται­ρειών του ΚΚΕ, για να μετα­το­πί­σει τη συζή­τη­ση από το επί­μα­χο θέμα. 

«Οι κομ­μου­νι­στές έχου­με μέτω­πο πολι­τι­κο-ιδε­ο­λο­γι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης με τον φασι­σμό, τον ναζι­σμό, τον εθνι­κι­σμό και τους εκπρο­σώ­πους του, όπως και με την “Ελλη­νι­κή Αυγή” στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο, που στις εκλο­γές του 2019, στη­ρί­χθη­κε από το ναζι­στι­κό μόρ­φω­μα της Χρυ­σής Αυγής και σήμε­ρα στη­ρί­ζε­ται και από τον ναζι­στι­κό σχη­μα­τι­σμό που ηγεί­ται ο φυλα­κι­σμέ­νος Η. Κασι­διά­ρης, ο οποί­ος ως στέ­λε­χος της Χρυ­σής Αυγής κατα­δι­κά­σθη­κε μαζί με άλλα στε­λέ­χη της για σύστα­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης» ανα­φέ­ρει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» και συμπλη­ρώ­νει «μιας εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης που δολο­φό­νη­σε τον Παύ­λο Φύσ­σα και άτυ­χους μετα­νά­στες, που οργά­νω­σε δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις ενά­ντια σε συν­δι­κα­λι­στές του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ και άλλες κακουρ­γη­μα­τι­κές ενέρ­γειες, σε αρκε­τές δε από αυτές ήταν και ο ίδιος φυσι­κός αυτουρ­γός. Μάλι­στα στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο, η επι­κε­φα­λής της “Ελλη­νι­κής Αυγής” επα­νει­λημ­μέ­να προ­κά­λε­σε με τις αναρ­τή­σεις στην οθό­νη της τηλε­διά­σκε­ψης φωτο­γρα­φιών του κατα­δι­κα­σμέ­νου αρχι­ΝΑ­ΖΙ Κασι­διά­ρη και του Γ. Σούρ­λα που ηγή­θη­κε παρα­κρα­τι­κής συμ­μο­ρί­ας την περί­ο­δο μετά τη γερ­μα­νι­κή κατο­χή ευθυ­νό­με­νος για σει­ρά εγκλη­μα­τι­κών πράξεων».

Τονί­ζει πως πρό­κει­ται για μια ενέρ­γεια πολι­τι­κής αντεκ­δί­κη­σης απέ­να­ντι στο ΚΚΕ και στο πρό­σω­πο του Τάσου Tσια­πλέ, ως στε­λέ­χους του Κόμ­μα­τος, για­τί «έχου­με στα­θε­ρά πολι­τι­κο-ιδε­ο­λο­γι­κό μέτω­πο απέ­να­ντι σε κάθε φορέα της φασι­στι­κής, ναζι­στι­κής, εθνι­κι­στι­κής και ρατσι­στι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας και πρα­κτι­κής, απο­κα­λύ­πτου­με στον λαό το αντι­δρα­στι­κό τους πρό­σω­πο που προ­σπα­θούν να κρύ­ψουν, ότι απο­τε­λούν τα πιο πιστά στη­ρίγ­μα­τα του κεφα­λαί­ου, πρω­το­στα­τή­σα­με όλα αυτά τα χρό­νια για την απο­μό­νω­σή τους από τον λαό και την απο­πο­μπή τους από τα συλ­λο­γι­κά όργα­να, μετά και την κατα­δί­κη της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής για την εγκλη­μα­τι­κή της δρά­ση» και ξεκα­θα­ρί­ζει πως «οι κομ­μου­νι­στές είμα­στε κατά της ποι­νι­κο­ποί­η­σης της πολι­τι­κο-ιδε­ο­λο­γι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης και ιδιαί­τε­ρα από τους εκπρο­σώ­πους των ναζι­στι­κών, φασι­στι­κών σχη­μά­των και δεν πρό­κει­ται να κάνου­με πίσω από τον αγώ­να ενά­ντιά τους, όσες μηνύ­σεις κι αν κάνουν για να μας εκφοβίσουν».

Κατα­λή­γο­ντας καλεί το Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο, τα Δημο­τι­κά Συμ­βού­λια, τα ΔΣ των συν­δι­κα­λι­στι­κών και μαζι­κών οργα­νώ­σε­ων να κατα­δι­κά­σουν αυτήν την προ­σπά­θεια ποι­νι­κο­ποί­η­σης της πολι­τι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης εκ μέρους της επι­κε­φα­λής της ναζι­στι­κής Ελλη­νι­κής Αυγής και ξεκα­θα­ρί­ζει πως «ο αγώ­νας κατά του φασι­σμού — ναζι­σμού δεν τελεί­ω­σε με τη δικα­στι­κή κατα­δί­κη της εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης της Χρυ­σής Αυγής. Συνε­χί­ζε­ται με την απο­μό­νω­ση κάθε μορ­φής του μέσα στον λαό, με την πάλη ενά­ντια στο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που τον εκτρέ­φει σαν πολύ­τι­μη εφε­δρεία του».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο