Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποίημα του Κ. Βαρναλη για την XIII Μεραρχία του ΕΛΑΣ

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Σαν σήμε­ρα 26 Μάη 1943, τμή­μα του ΕΛΑΣ του Αρχη­γεί­ου Ρού­με­λης χτυ­πά φάλαγ­γα Ιτα­λι­κού τάγ­μα­τος στο 51ο χλμ. του δρό­μου Γρα­βιάς — Άμφισ­σας και το δια­λύ­ει. Στο γεγο­νός αυτό ανα­φέ­ρε­ται και ο Κώστας Βάρ­να­λης σε ποί­η­μα που έγρα­ψε το Νοέμ­βρη του 1944 προς τιμήν της XIII Μεραρ­χί­ας του ΕΛΑΣ και συμπε­ρι­λή­φθη­κε στην ειδι­κή έκδο­ση – λεύ­κω­μα της Επι­τρο­πής Δια­ώ­τι­σης Ανταρ­τών της XIII Μεραρ­χί­ας το 1945 (Το λεύ­κω­μα ανα­τυ­πώ­θη­κε από το Κέντρο Μελέ­της Ιστο­ρί­ας Εθνι­κής Αντί­στα­σης το 2001). Το λεύ­κω­μα — το οποίο περιεί­χε την τελευ­ταία Ημε­ρή­σια Δια­τα­γή 13ης Μεραρ­χί­ας, στις 25 Φλε­βά­ρη 1945 — τυπώ­θη­κε σε 5.000 αντί­τυ­πα εκ των οποί­ων τα 4.500 μοι­ρά­στη­καν στους μαχη­τές της Μεραρ­χί­ας (Περισ­σό­τε­ρα για το λεύ­κω­μα στο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ).

Στην πρώ­τη του δημο­σί­ευ­ση το ποί­η­μα είχε τον τίτλο «Στη XIII Μεραρ­χία», στη συλ­λο­γή «Ελεύ­θε­ρος κόσμος» έχει τίτλο «Λεβε­ντο­μά­να Ρούμελη».

Λεβε­ντο­μά­να Ρούμελη

Ηρώ­ων γεν­νή­τρα, Ρού­με­λη, κι ανταρτομάνα
σ’ εσέ πρω­το­χτυ­πά­ει του Σηκω­μού η καμπάνα
από τα χρό­νια τα παλιά, το Εικοσιένα,
κάθε που η γη σου χάνε­ται. Δόξα σ’ εσένα!

Της λευ­τε­ριάς αθά­να­τη λεβεντομάνα,
άκου το Γορ­γο­πό­τα­μο, την Αλαμάνα,
το θρυ­λι­κό χιλιό­με­τρο πενηνταένα
να λένε την αντρειά σου, ύμνο σ’ εσένα!

Παι­διά λαού οι αρμα­το­λοί σου εφέ­ραν, Μάνα,
σ’ όλα σου τα παι­διά του Λυτρω­μού το μάννα.
Δόξα στον κάθε πολε­μάρ­χο σου κι ακρίτη,
δόξα σε σένα, Μεραρ­χία δεκά­τη τρίτη!

Δόξα στην πρώ­τη σου ψυχή και νου, τον Άρη,
τον πρώ­το Καπε­τά­νιο σου κι άξιο μπροστάρη,
που όντας επέ­σαν όλοι, υψώ­θη σπά­θα πρώτη
ενά­ντια στον οχτρό κι ενά­ντια στον Προδότη.

Κώστας Βάρ­να­λης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο