Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Πέμπτη 19 Απριλίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Σοστα­κό­βις στο Μέγαρο

Ένας θεα­τρι­κός μονό­λο­γος, από σήμε­ρα μέχρι και την Κυρια­κή, με τον Σοστα­κό­βιτς να παρα­δί­δει το τελευ­ταίο του μάθη­μα μιλώ­ντας για την τέχνη και τα μυστή­ρια της δημιουρ­γί­ας. Ένα μάθη­μα μου­σι­κής που γρή­γο­ρα εξε­λίσ­σε­ται σε μάθη­μα ζωής. Φόρος τιμής του Μεγά­ρου Μου­σι­κής Αθη­νών (Βασ. Σοφί­ας και Κόκ­κα­λη, τηλ. 2107282333) στον μεγά­λο ρώσο μου­σουρ­γό του 20ού αιώ­να, σε σκη­νο­θε­σία του Σωτή­ρη Χατζά­κη, και μια παρου­σί­α­ση του έργου «Allegria οpus 147» του Joël Jouanneau (Ζοέλ Ζουαν­νώ). Επί σκη­νής, η Αθη­νά Για­τρά (βιό­λα) και ο Μάνος Κιτσι­κό­που­λος (πιά­νο) που ερμη­νεύ­ουν ζωντα­νά απο­σπά­σμα­τα από τη «Σονά­τα Allegria», έργο 147 του Ντμί­τρι Σοστα­κό­βιτς. Το κεί­με­νο του Ζουαν­νώ μετέ­φρα­σε στα ελλη­νι­κά η Ζωή Μητσά­κου. Τα σκη­νι­κά και τα κοστού­μια υπο­γρά­φει ο Γιάν­νης Μετζι­κώφ. Tιμές εισι­τη­ρί­ων: 7, 10 και 15 ευρώ.

ΘΕΑΤΡΟ

«Ειρή­νη» του Αριστοφάνη

Την Πέμ­πτη 19 Απρί­λη, στις 20.00, η Εται­ρεία Ελλή­νων Λογο­τε­χνών εγκαι­νιά­ζει στην έδρα της (Γεν­να­δί­ου 8 και Ακα­δη­μί­ας) την Πει­ρα­μα­τι­κή της Σκη­νή, «Ιόβακ­χος», με την «Ειρή­νη» του Αριστοφάνη.

Η «Ειρή­νη» είναι ένα έργο κατε­ξο­χήν αντι­πο­λε­μι­κό, γεν­νη­μέ­νο μέσα στην κατα­στρο­φή και στις συμ­φο­ρές του Πελο­πον­νη­σια­κού Πολέ­μου. Ο Αρι­στο­φά­νης επι­λέ­γει ως κεντρι­κό ήρωα της κωμω­δί­ας του τον φτω­χό Μαρου­σιώ­τη αμπε­λουρ­γό Τρυ­γαίο. Μέσω αυτού εκφρά­ζε­ται όλος ο απο­τρο­πια­σμός και η από­γνω­ση των φτω­χών ανθρώ­πων που κου­βα­λά γι’ αυτούς ο πόλεμος…

Μετά­φρα­ση — σκη­νο­θε­σία: Τ. Σαριγκούλη

Χορο­γρα­φία: Δ. Ιβάνοφ

Σκη­νο­γρα­φία: Ι. Φυτίλης

Κου­στού­μια: Τ. Μωραΐτου

Βοη­θός σκη­νο­θέ­τη: Δ. Παπαηλιού

Διεύ­θυν­ση παρά­στα­σης: Λ. Λουιτζέλο

Παί­ζουν κατά σει­ρά εμφά­νι­σης: Α. Μαρ­τζού­κος, Δ. Τσοϊ­δά­κης, Θ. Παπα­στά­θης, Α. Μοντέζ, Τ. Σαρι­γκού­λη, Ν. Ιωσή­που, Τ. Ζάτσεφ, Δ. Παπαη­λιού, Σ. Θανο­πού­λου, Κ. Καλ­λέρ­γη, Χ. Μπα­λα­τσού­ρα, Κ. Ροδί­τη, Κ. Στε­φα­νί­δου, Ρ. Τσου­ρή, Μ. Βλουτή.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Νάνα Μού­σχου­ρη και Χάρυ Μπελαφόντε

Με πρω­το­βου­λία του World Human Forum, το Centre Culturel Hellénique (Ελλη­νι­κό Πολι­τι­στι­κό Κέντρο-Παρί­σι) παρου­σιά­ζει τη βρα­βευ­μέ­νη ται­νία-ντο­κι­μα­ντέρ για τη ζωή και τη δρά­ση του Χάρυ Μπε­λα­φό­ντε στο Auditorium Théo Angelopoulos του Γαλ­λι­κού Ινστι­τού­του (Σίνα 31), στις 20.00. Η εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται παρου­σία της φίλης του Νάνας Μού­σχου­ρη, η οποία θυμά­ται για τον Μπε­λα­φό­ντε: «Ήταν το 1963 που με άκου­σε στην Γιου­ρο­βί­ζιον και με κάλε­σε να τρα­γου­δή­σω στην τουρ­νέ του μετά τη Μύριαμ Μακέ­μπα. Έτσι έγι­νε ο δάσκα­λός μου σε μου­σι­κές επι­λο­γές και με εισή­γα­γε σε ένα ρεπερ­τό­ριο μονα­δι­κό που ο ίδιος είχε ανα­κα­λύ­ψει. Καλ­λι­τέ­χνης με ανθρω­πιά, ελευ­θε­ρία, ενθου­σια­σμό και γενναιοδωρία».

ΗΜΕΡΙΔΑ

Η αρπα­γή των αρχαιο­τή­των και ο αγώ­νας για την επι­στρο­φή τους

Ημε­ρί­δα με θέμα «Η αρπα­γή των αρχαιο­τή­των στην Κατο­χή και ο αγώ­νας για την επι­στρο­φή τους» πραγ­μα­το­ποιεί­ται από τις 17.30 ως τις 20.30 στην Παλαιά Βου­λή. Το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο Διεκ­δί­κη­σης των Οφει­λών της Γερ­μα­νί­ας προς την Ελλά­δα και ο Σύλ­λο­γος Ελλή­νων Αρχαιο­λό­γων ενώ­νουν τις δυνά­μεις τους στο πλαί­σιο του αγώ­να για τη διεκ­δί­κη­ση των γερ­μα­νι­κών οφει­λών, βασι­κή πτυ­χή του οποί­ου απο­τε­λεί η επι­στρο­φή στην Ελλά­δα των αρχαιο­τή­των που έχουν κλα­πεί και λεη­λα­τη­θεί, καθώς και η απο­κα­τά­στα­ση των κατα­στρο­φών στα πολι­τι­στι­κά μνη­μεία που υπέ­στη­σαν ζημιές κατά την περί­ο­δο της Κατοχής.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Οι παρ­τι­ζά­νοι των Αθηνών»

Λόγω μαζι­κής προ­σέ­λευ­σης του κοι­νού, παρα­τεί­νο­νται οι προ­βο­λές του ντο­κι­μα­ντέρ «Οι παρ­τι­ζά­νοι των Αθη­νών» στον κινη­μα­το­γρά­φο «Μικρό­κο­σμος» (Λεω­φό­ρου Συγ­γρού 106). Το ντο­κι­μα­ντέρ προ­βάλ­λε­ται καθη­με­ρι­νά από την Πέμ­πτη στις 19.00.

Πρό­κει­ται για ένα ντο­κι­μα­ντέρ για την ΕΑΜι­κή Αντί­στα­ση την περί­ο­δο της Κατο­χής στην Αθή­να (1941-’44). 14 αφη­γή­σεις. 14 ιστο­ρί­ες. Ένας λαός ενά­ντια στους Ιτα­λούς και Γερ­μα­νούς κατα­κτη­τές και τους ντό­πιους συνερ­γά­τες τους. Ένα ντο­κι­μα­ντέρ για τη συλ­λο­γι­κή μνήμη…

Σκη­νο­θε­σία: Ξενο­φώ­ντας Βαρ­δα­ρός, Γιάν­νης Ξυδάς. Ερευ­να — Σενά­ριο: Γιάν­νης Ξυδάς. Αφή­γη­ση: Ρήγας Αξε­λός. Διεύ­θυν­ση φωτο­γρα­φί­ας — Μοντάζ: Ξενο­φώ­ντας Βαρ­δα­ρός. Ηχο­λη­ψία — Μιξάζ: Ανδρέ­ας Γκό­βας. Πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή: drog_A_tek. Κάμε­ρα: Ξενο­φώ­ντας Βαρ­δα­ρός, Χρή­στος Πανά­γος. Απο­μα­γνη­το­φώ­νη­ση: Σέβη Σαλα­γιάν­νη. Μετά­φρα­ση — Υπο­τι­τλι­σμός: Ηλί­ας Διά­με­σης. Γρα­φι­στι­κή επιμέλεια:Κώστας Μηνα­ΐ­δης. Παρα­γω­γή: Ομά­δα Συλ­λο­γι­κή Μνήμη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο