Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πριν τις 20 Ιουλίου οι βάσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Πριν τις 20 Ιου­λί­ου ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν οι βάσεις των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων και τα απο­τε­λέ­σμα­τα πριν το Δεκα­πε­νταύ­γου­στο, όπως ανέ­φε­ρε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, Αλέ­ξαν­δρος Κόπτσης, στην εκπο­μπή “Συν­δέ­σεις” της ΕΡΤ1.

Επί­σης, οι διο­ρι­σμοί των νέων μόνι­μων εκπαι­δευ­τι­κών ΕΕΠ-ΕΒΠ θα έχουν ολο­κλη­ρω­θεί μέχρι τις αρχές Αυγού­στου, πρόσθεσε.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο