Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προσφυγικό — Μεταναστευτικό: Αυτή είναι η μόνη ανθρώπινη και ρεαλιστική διέξοδος

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

«Συμ­φω­νού­με με αυτά που λέτε, αλλά στην πρά­ξη τι μπο­ρεί να γίνει για να λυθεί η κατά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί στον Έβρο;». Αυτή η ερώ­τη­ση βρί­σκε­ται στα χεί­λη πολ­λών ανθρώ­πων τα τελευ­ταία εικοσιτετράωρα. 

Πρό­κει­ται για εύλο­γη απο­ρία που κατα­νο­εί την ανά­γκη να δωθεί ένα τέλος στο ανθρώ­πι­νο δρά­μα που συντε­λεί­ται στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά σύνο­ρα, μακριά από τον εθνι­κι­στι­κό παρο­ξυ­σμό που τεχνιέ­ντως έχουν στή­σει κυβέρ­νη­ση και αστι­κά ΜΜΕ. 

Η εθνι­κι­στι­κή υστε­ρία περί «εισβο­λής που δέχε­ται η Ελλά­δα», περί «πολιορ­κί­ας των συνό­ρων», «ηρω­ϊ­κής αντί­στα­σης των σωμά­των ασφα­λειας», «εθνι­κής ομο­ψυ­χί­ας» κλπ, εκτός από επί­κιν­δυ­νη είναι και αδιέ­ξο­δη. Όχι μόνο δεν δίνει λύση και διέ­ξο­δο στο πρό­βλη­μα αλλά, αντί­θε­τα, οξύ­νει την κατά­στα­ση και απο­προ­σα­να­το­λί­ζει το λαό από την ουσία του ζητήματος. 

Και η ουσία του ζητή­μα­τος είναι ότι ο εχθρός δεν είναι οι εγκλω­βι­σμέ­νοι στα σύνο­ρα και τα νησιά πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, αλλά οι υπο­τι­θέ­με­νοι «σύμ­μα­χοι» της χώρας μας, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Αυτοί που μας χτυ­πούν φιλι­κά την πλά­τη, δηλώ­νο­ντας υπο­κρι­τι­κά την «αλλη­λεγ­γύη τους στην Ελλά­δα» που φυλά­ει τα «ευρω­παϊ­κά σύνο­ρα», είναι οι ίδιοι που ευθύ­νο­νται για την απάν­θρω­πη κατά­στα­ση στον Έβρο, στη Μόρια και αλλού. 

Και εξη­γού­μα­στε:

-Ποιοι ευθύ­νο­νται για τις προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές; ΝΑΤΟ και ΕΕ, με την ενερ­γό συμ­με­το­χή της Τουρ­κί­ας, υλο­ποί­η­σαν μια σει­ρά ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις στην Συρία (όπως και παλαιό­τε­ρα σε Ιράκ, Αφγα­νι­στάν, Λιβύη κλπ.) οδη­γώ­ντας εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους στον ξεριζωμό.

-Ποιοι παί­ζουν «διπλό παι­χνί­δι», κατα­δι­κά­ζο­ντας στα λόγια την επι­θε­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά της Τουρ­κί­ας ενώ, ταυ­τό­χρο­να, ενθαρ­ρύ­νουν τα πολε­μο­κά­πη­λα σχέ­δια Ερντο­γάν στη Β. Συρία; Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι η απάντηση. 

-Ποιοι έχουν οδη­γή­σει στον εγκλω­βι­σμό εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στα ελλη­νι­κά νησιά και σήμε­ρα στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά σύνο­ρα; Ο ευρω­παϊ­κός κανο­νι­σμός Δου­βλί­νο ΙΙ (που έχει συνυ­πο­γρά­ψει η Ελλά­δα) και η Συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας του 2016 (που επί­σης φέρει την σφρα­γί­δα της Ελλάδας). 

Ποια είναι λοι­πόν η λύση στο προ­σφυ­γι­κό ζήτη­μα; Είναι η ενί­σχυ­ση της κατα­στο­λής στα σύνο­ρα ενά­ντια στους μετανάστες/πρόσφυγες; Είναι οι εθνο­ρα­τσι­στι­κές κραυ­γές για «ιερό πόλε­μο» ενά­ντια σε ξερι­ζω­μέ­νους ανθρώ­πους, γυναί­κες και παι­διά; Είναι, μήπως, λύση η εμπλο­κή της ευρω­παϊ­κής συνο­ριο­φυ­λα­κής-ακτο­φυ­λα­κής (Frontex) στη φύλα­ξη των ελλη­νι­κών συνό­ρων; Η απά­ντη­ση είναι ξεκά­θα­ρη: Όχι.

Η μόνη πραγ­μα­τι­κή, ρεα­λι­στι­κή λύση στην κατά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί είναι η ανυ­πα­κοή απέ­να­ντι στην πολι­τι­κή της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Είναι η ευθεία αμφι­σβή­τη­ση των ευρω­παϊ­κών συν­θη­κών (βλ. Κανο­νι­σμός Δου­βλί­νου) που εγκλω­βί­ζουν τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες στην Ελλάδα. 

Αυτό, λοι­πόν, που τώρα απαι­τεί­ται είναι:

— Η κατάρ­γη­ση του κανο­νι­σμού του Δου­βλί­νου και της κοι­νής δήλω­σης ΕΕ-Τουρ­κί­ας. Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση οφεί­λει να πιέ­σει, με όλους τους τρό­πους και τα μέσα, για την ορι­στι­κή ανα­στο­λή των δυο αυτών συμ­φω­νιών, έτσι ώστε να απε­γκλω­βι­στούν οι πρόσφυγες/μετανάστες από την Ελλάδα. 

— Οι υπη­ρε­σί­ες του ΟΗΕ και της ΕΕ να οργα­νώ­σουν δια­δι­κα­σί­ες υπο­βο­λής αιτή­σε­ων ασύ­λου μέσα στην Τουρ­κία, στα σύνο­ρα Ελλά­δας-Τουρ­κί­ας και Τουρ­κί­ας-Συρί­ας και απευ­θεί­ας μετα­κί­νη­ση στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους.

— Να υπάρ­ξει υγειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη όσων προ­σφύ­γων έχουν ανά­γκη και να εξα­σφα­λι­στούν ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης για όσο διά­στη­μα χρεια­στεί να μεί­νουν στην Ελλάδα.

— Να κλεί­σουν όλα τα hotspots στα νησιά του Αιγαί­ου και να δωθούν τα ανα­γκαία έγγρα­φα στους πρόσφυγες/μετανάστες προ­κει­μέ­νου να μετα­βούν στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους. 

—Να στα­μα­τή­σει άμε­σα κάθε συμ­με­το­χή, στή­ρι­ξη και εμπλο­κή της Ελλά­δας στις επι­χει­ρή­σεις των ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ στην περιο­χή της Μέσης Ανα­το­λής, που στη­ρί­ζουν την εισβο­λή της Τουρ­κί­ας στη Συρία και τις επεμ­βά­σεις στη Λιβύη, διαιω­νί­ζο­ντας τον πόλε­μο και τα κύμα­τα προσφύγων.

Η διέ­ξο­δος από την κρί­σι­μη κατά­στα­ση που έχει προ­κύ­ψει βρί­σκε­ται στην ανυ­πα­κοή απέ­να­ντι στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, στη ρήξη με ευρω­παϊ­κές συν­θή­κες και απο­φά­σεις που μετα­τρέ­πουν σε «απο­θή­κες ψυχών» τα νησιά του Αιγαί­ου και τα ελλη­νι­κά σύνορα. 

Το ζήτη­μα της προ­σφυ­γιάς και της μετα­νά­στευ­σης θα συνε­χί­ζει να υφί­στα­ται όσο συνε­χί­ζουν να κάνουν κου­μά­ντο αυτοί που το δημιουρ­γούν. Γι’ αυτό και είναι επι­τα­κτι­κή ανά­γκη να ενι­σχυ­θεί ο αγώ­νας ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και το ίδιο το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα που γεν­νά και ανα­πα­ρά­γει τη φτώ­χεια, την προ­σφυ­γιά και τη μετα­νά­στευ­ση, με απο­δέ­σμευ­ση από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

refugees gr

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας (Phd) Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master of Arts) στις διπλωματικές σπουδές (Παρίσι) και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις (Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα μέσα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο