Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Νίκος Μόττας

Γεν­νή­θη­κε το 1984 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Είναι υπο­ψή­φιος διδά­κτο­ρας (Phd) Πολι­τι­κής Επι­στή­μης, Διε­θνών Σχέ­σε­ων και Ιστο­ρί­ας. Σπού­δα­σε Πολι­τι­κές Επι­στή­μες στο Πανε­πι­στή­μιο Westminster του Λον­δί­νου και είναι κάτο­χος δύο μετα­πτυ­χια­κών τίτλων (Master of Arts) στις διπλω­μα­τι­κές σπου­δές (Παρί­σι) και στις διε­θνείς διπλω­μα­τι­κές σχέ­σεις (Πανε­πι­στή­μιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημο­σιευ­θεί σε ελλη­νό­φω­να και ξενό­γλωσ­σα μέσα.

Απόψεις
Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η πάλη ενάντια στον οπορτουνισμό στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η 22η Διε­θνής Συνά­ντη­ση των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ) που έλα­βε χώρα στην Αβά­να στις 27–29…

Ιστορία
«Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε»: 105 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εκα­τόν τέσ­σε­ρα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από το σημα­ντι­κό­τε­ρο γεγο­νός της σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας – τη Μεγά­λη Οκτωβριανή…

Απόψεις
Το πρωί «κυρ-Παντελής», το βράδυ μαστροπός και βιαστής

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // «Ευυ­πό­λη­πτος πολί­της», «θεο­σε­βού­με­νος», «καλός οικο­γε­νειάρ­χης» είναι ορι­σμέ­νοι από τους χαρα­κτη­ρι­σμούς για τον μαστρο­πό-βια­στή της 12χρονης μαθή­τριας, ο…

Μετάβαση στο περιεχόμενο