Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Νίκος Μόττας

Γεν­νή­θη­κε το 1984 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Είναι υπο­ψή­φιος διδά­κτο­ρας (Phd) Πολι­τι­κής Επι­στή­μης, Διε­θνών Σχέ­σε­ων και Ιστο­ρί­ας. Σπού­δα­σε Πολι­τι­κές Επι­στή­μες στο Πανε­πι­στή­μιο Westminster του Λον­δί­νου και είναι κάτο­χος δύο μετα­πτυ­χια­κών τίτλων (Master of Arts) στις διπλω­μα­τι­κές σπου­δές (Παρί­σι) και στις διε­θνείς διπλω­μα­τι­κές σχέ­σεις (Πανε­πι­στή­μιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημο­σιευ­θεί σε ελλη­νό­φω­να και ξενό­γλωσ­σα μέσα.

Διεθνή
Kομμουνιστικό Κόμμα Ισραήλ: Η ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου φέρει πλήρη ευθύνη για την κλιμάκωση του πολέμου

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της ακρο­δε­ξιάς κυβέρ­νη­σης Νετα­νιά­χου, που εντεί­νει και διαιω­νί­ζει την κατο­χή και τον εποι­κι­σμό παλαιστινιακών…

Απόψεις
Τερματίζει τη λειτουργία της η Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία — Ο ρόλος των οπορτουνιστικών δυνάμεων

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Δυστυ­χώς, ο δια­βρω­τι­κός και υπο­νο­μευ­τι­κός ρόλος του οπορ­του­νι­σμού στο διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα έκα­νε και πάλι την εμφάνισή…

Μετάβαση στο περιεχόμενο