Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρώην βουλευτής του ΜεΡΑ25 κατεβαίνει υποψήφια στις δημοτικές εκλογές με… πρώην υποψήφιο βουλευτή του Βελόπουλου

Της… «μετα­γρα­φής» το κάγκε­λο γίνε­ται στα αστι­κά κόμ­μα­τα, ενό­ψει των δημο­τι­κών και περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών του Οκτώβρη.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, μορ­φή διά­λυ­σης παίρ­νει η εσω­κομ­μα­τι­κή κόντρα στο ΜεΡΑ25, καθώς η πρώ­ην βου­λευ­τής Μαρία Απα­τζί­δη ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι κατε­βαί­νει υπο­ψή­φια με τον συν­δια­σμό «Αχαρ­νές για όλους» του οποί­ου ηγεί­ται ο Χρή­στος Ηλιά­δης, πρώ­ην υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής με την «Ελλη­νι­κή Λύση».

Η υπο­ψη­φιό­τη­τα της Μ. Απα­τζί­δη ανα­κοι­νώ­θη­κε χθες από τον κ. Ηλιά­δη. Λίγα εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα πριν, η πρώ­ην βου­λευ­τής του ΜεΡΑ25 είχε ζητή­σει την παραί­τη­ση του Γιά­νη Βαρου­φά­κη από την ηγε­σία του κόμματος.

Τελι­κά παρα­μέ­νει μέλος του ΜεΡΑ25 η κ. Απα­τζί­δη; Κατε­βαί­νει πράγ­μα­τι υπο­ψή­φια δημο­τι­κή σύμ­βου­λος με την παρά­τα­ξη του Χρ. Ηλιά­δη; Ο Γ. Βαρου­φά­κης, του οποί­ου το κόμ­μα βρί­σκε­ται υπό διά­λυ­ση, για­τί σιωπά;

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο