Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 1 Μαρτίου

1445 Γεν­νή­θη­κε ο Σάντρο Μπο­τι­τσέ­λι, ιτα­λός ζωγρά­φος της Ανα­γέν­νη­σης. (Θαν. 17/5/1510)

 1810 Η Σου­η­δία γίνε­ται η πρώ­τη χώρα, που διο­ρί­ζει Συνή­γο­ρο του Πολίτη.

Την ίδια χρο­νιά γεν­νή­θη­κε ο γαλ­λο­πο­λω­νός συν­θέ­της και πια­νί­στας, Φρει­δε­ρί­κος Σοπέν

1842 Γεν­νή­θη­κε ο έλλη­νας ζωγρά­φος, Νικό­λα­ος Γύζης

Σαν σήμε­ρα το 1901 πέθα­νε ο ζωγρά­φος Νικό­λα­ος Γύζης

1947 Το Διε­θνές Νομι­σμα­τι­κό Ταμείο αρχί­ζει τις εργα­σί­ες του, με πρώ­το διευ­θυ­ντή το βέλ­γο, Καμίγ Γκιτ.

1923 Τίθε­ται σε εφαρ­μο­γή και στην Ελλά­δα το νέο (Γρη­γο­ρια­νό) ημε­ρο­λό­γιο. Η 16η Φλε­βά­ρη αριθ­μή­θη­κε 1η του Μάρτη.

1943 Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη οι Γερ­μα­νοί εκτε­λούν 38 κομ­μου­νι­στές-αγω­νι­στές από το στρα­τό­πε­δο του «Παύ­λου Μελά», που κρα­τού­νταν φυλα­κι­σμέ­νοι και εξό­ρι­στοι πάνω από 7 χρό­νια, από την περί­ο­δο της Μετα­ξι­κής δικτατορίας.

1945 Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός διώ­χνει τους τελευ­ταί­ους Γερ­μα­νούς από τα εδά­φη της Σοβιε­τι­κής Ενωσης.

1948 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται το μακε­λειό της Μακρο­νή­σου, που ξεκί­νη­σε στις 29 Φλε­βά­ρη, όταν ο λόχος Ασφα­λεί­ας του στρα­το­πέ­δου άνοι­ξε πυρ κατά των φαντά­ρων που δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για τη βίαιη συμπε­ρι­φο­ρά των Αλφα­μη­τών ένα­ντι των άρρω­στων συντρό­φων τους. Δολο­φο­νή­θη­καν πάνω από 300 αγωνιστές.

Ο καπε­τά­νιος του καϊ­κιού Μ. Βρο­ντα­μί­της, πριν πεθά­νει, σε μαρ­τυ­ρία του, κάνει λόγο για 350 νεκρούς που τους μετέ­φε­ρε με δρο­μο­λό­για μακριά στον Κάβο Ντό­ρο, στο ξερο­νή­σι Σαν Τζιόρ­τζιο, όπου «παίρ­να­νε τους σκο­τω­μέ­νους φαντά­ρους και τους χώνα­νε μέσα σε συρ­μά­τι­να δίχτυα με βαρί­δια και τους φου­ντά­ρα­νε στο βυθό της θάλασσας»…

Μακρό­νη­σος, «στις χαρά­δρες τρα­γου­δά η φλο­γέ­ρα του θανάτου»

1952 Ο Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης και οι σύντρο­φοι του κατα­δι­κά­ζο­νται σε θάνα­το από το Στρα­το­δι­κείο, συγκλο­νί­ζο­ντας το πανελ­λή­νιο και τη διε­θνή κοι­νή γνώ­μη. Είχαν κατη­γο­ρη­θεί για από­πει­ρα ανα­συ­γκρό­τη­σης του Κομου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δος (ΚΚΕ), το οποίο θεω­ρεί­το παρά­νο­μο, προ­δο­τι­κό και ξενο­κί­νη­το κόμμα.

1959 Επί­ση­μη έναρ­ξη της λει­τουρ­γί­ας του ΠΡΟΠΟ στην Ελλάδα.

.… Την ίδια μέρα επι­στρέ­φει στην Κύπρο ο αρχιε­πί­σκο­πος Μακά­ριος μετά από τρία χρό­νια εξο­ρί­ας στις Σεϋχέλλες.

1963 Απο­φα­σί­ζε­ται η επι­βο­λή προ­στί­μου στους βου­λευ­τές, που θα απου­σιά­ζουν αδι­καιο­λό­γη­τα από τις συνε­δριά­σεις της ελλη­νι­κής Βουλής.

1966 Το μη επαν­δρω­μέ­νο σοβιε­τι­κό δια­στη­μό­πλοιο “Venera 3” προ­σε­δα­φί­ζε­ται στον πλα­νή­τη Αφρο­δί­τη. Πρό­κει­ται για το πρώ­το δια­στη­μό­πλοιο, που επι­σκέ­πτε­ται άλλον πλανήτη.

2002 “Αντίο” λένε οι Έλλη­νες στη δραχ­μή, καθώς το ευρώ είναι πια το μονα­δι­κό νόμι­σμα της χώρας. Η δραχ­μή, πλέ­ον, περ­νά στην ιστορία.

2003 πέθα­νε ο σκη­νο­θέ­της και ηθο­ποιός, Μίμης Κουγιουμτζής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο