Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 13 Ιουνίου

1381 Ο Γουάτ Τάι­λερ ηγεί­ται της Εξέ­γερ­σης των Χωρι­κών στην Αγγλία, απαι­τώ­ντας λιγό­τε­ρους φόρους από τον βασι­λιά Ριχάρ­δο Β’. Πρό­κει­ται για την πρώ­τη λαϊ­κή εξέ­γερ­ση που έχει κατα­γρα­φεί στην αγγλι­κή ιστο­ρία. Οι εξε­γερ­μέ­νοι απαι­τού­σαν την κατάρ­γη­ση της δου­λο­πα­ροι­κί­ας και την ελάτ­τω­ση των φόρων. Ενα­ντί­ον τους κινη­το­ποι­ή­θη­κε ο στρα­τός, ο οποί­ος και τελι­κά κατά­φε­ρε να συντρί­ψει την εξέ­γερ­ση. Πάνω από 1.500 χωρι­κοί εκτε­λέ­στη­καν ως αντί­ποι­να τις εβδο­μά­δες που ακολούθησαν.

1525 Ο Μαρ­τί­νος Λού­θη­ρος παντρεύ­ε­ται την Κατα­ρί­να φον Μπό­ρα, αψη­φώ­ντας το δόγ­μα της Καθο­λι­κής Εκκλη­σί­ας για την αγα­μία του κλήρου.

1773 Γεν­νιέ­ται ο Τόμας Γιάνγκ. Αγγλος φυσι­κός, για­τρός και αστρο­νό­μος, θεμε­λιω­τής της κυμα­τι­κής θεω­ρί­ας του φωτός.

Τόμας Γιάνγκ: Αγγλος φυσι­κός, για­τρός και αστρονόμος

1774 Το Ρόουντ Άιλαντ γίνε­ται η πρώ­τη αμε­ρι­κα­νι­κή αποι­κία που απα­γο­ρεύ­ει την εισα­γω­γή σκλάβων.

1825 Ο Γιάν­νης Μακρυ­γιάν­νης στα­μα­τά τον Ιμπρα­ήμ στους Μύλους, στο δρό­μο από την Τρί­πο­λη στο Ναύ­πλιο. Είναι η πρώ­τη νίκη των επα­να­στα­τη­μέ­νων Ελλή­νων κατά του αιγυ­πτια­κού εκστρα­τευ­τι­κού σώματος.

1831 Γεν­νή­θη­κε ο Τζέιμς Κλαρκ Μάξ­γου­ελ, άγγλος φυσι­κός, ο οποί­ος δια­τύ­πω­σε τους βασι­κούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής

1863 Η Βρε­τα­νία, η Γαλ­λία, η Ρωσία και η Δανία υπο­γρά­φουν συν­θή­κη με την οποία ο Δανός πρί­γκι­πας Βίλ­χελμ ορί­ζε­ται βασι­λιάς της Ελλά­δας (Γεώρ­γιος Α’). Στην εν λόγω συν­θή­κη προ­βλέ­πε­ται και η ενσω­μά­τω­ση των Ιόνιων Νησιών με την Ελλάδα.

1888 Γεν­νή­θη­κε ο Πορ­το­γά­λος ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας, Φερ­νά­ντο Πεσόα

1910 Σοβα­ρά επει­σό­δια μετα­ξύ Τούρ­κων και Ελλή­νων σημειώ­νο­νται στη Σμύρ­νη. Οι Τούρ­κοι σκο­τώ­νουν 4 ‘Ελλη­νες και τραυ­μα­τί­ζουν έναν ακό­μα, στο πλαί­σιο του κηρυ­χθέ­ντος ανθελ­λη­νι­κού μποϊκοτάζ.

1917 Γερ­μα­νι­κά αερο­πλά­να βομ­βαρ­δί­ζουν το Λον­δί­νο, με απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το 162 πολι­τών. Πρό­κει­ται για την αιμα­τη­ρό­τε­ρη αερο­πο­ρι­κή επί­θε­ση του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου σε βρε­τα­νι­κό έδαφος.

1920 Δολο­φο­νεί­ται από ομο­ε­θνή του δημο­κρά­τη — ακτι­βι­στή στο Παρί­σι ο Εσάντ Πασάς, ο οποί­ος πρό­σφα­τα είχε αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί βασι­λιάς της Αλβανίας.

1934 Ο Αδόλ­φος Χίτλερ και ο Μπε­νί­το Μου­σο­λί­νι συνα­ντώ­νται στη Βενε­τία. Μία μέρα μετά, ο ιτα­λός δικτά­το­ρας θα απο­κα­λέ­σει τον σύμ­μα­χό του «μικρή ανό­η­τη μαϊμού».

1938 Η κυβέρ­νη­ση της Γαλ­λί­ας κλεί­νει τα σύνο­ρα με τη Δημο­κρα­τι­κή Ισπα­νία. Τα γαλ­λι­κά σύνο­ρα υπήρ­ξαν για ένα διά­στη­μα μια σημα­ντι­κή δίο­δος της σοβιε­τι­κής βοή­θειας προς τις δυνά­μεις που μάχο­νταν τον Φράν­κο. Ωστό­σο, η νέα κυβέρ­νη­ση Ντα­λα­ντιέ, που μετα­ξύ άλλων επι­θυ­μού­σε την απο­κα­τά­στα­ση των σχέ­σε­ων της Γαλ­λί­ας με τη Φασι­στι­κή Ιτα­λία, καθώς και την πρό­σβα­ση σε πρώ­τες ύλες που παρά­γο­νταν στις περιο­χές όπου κατεί­χαν οι Φραν­κι­στές, απο­φά­σι­σε να προ­βεί στο κλεί­σι­μο των συνό­ρων, συν­δρά­μο­ντας έτσι σημα­ντι­κά στην ήττα της Δημο­κρα­τι­κής Ισπανίας.

1944 Πυρο­δο­τού­νται οι πρώ­τοι γερ­μα­νι­κοί πύραυ­λοι «V‑1» ενα­ντί­ον του Λον­δί­νου. Συνο­λι­κά στη διάρ­κεια της χρή­σης τους (2,5 μήνες) κόστι­σαν τη ζωή σε 22.892 ανθρώπους.

1950 Στη Νότια Αφρι­κή, οι λευ­κοί βου­λευ­τές του κοι­νο­βου­λί­ου, που εκπρο­σω­πούν το 20% του πλη­θυ­σμού, ψηφί­ζουν υπέρ της διαί­ρε­σης της χώρας σε περιο­χές λευ­κών και μαύρων.

1956 Η διώ­ρυ­γα του Σου­έζ περ­νά στην κυριαρ­χία της Αιγύ­πτου (έως τότε βρι­σκό­ταν υπό τον έλεγ­χο των Βρε­τα­νών, που παρά την παρα­χώ­ρη­ση ανε­ξαρ­τη­σί­ας στην πρώ­ην αποι­κία τους, είχαν κρα­τή­σει την κυριό­τη­τα στη στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας Διώ­ρυ­γα). Η από­φα­ση ωστό­σο της Αιγυ­πτια­κής κυβέρ­νη­σης να εθνι­κο­ποι­ή­σει τη Διώ­ρυ­γα λίγους μήνες αργό­τε­ρα προ­κά­λε­σε την ιμπε­ρια­λι­στι­κή στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση Βρε­τα­νί­ας, Γαλ­λί­ας και Ισρα­ήλ («Κρί­ση του Σουέζ»)

1953 Στην Κολομ­βία, μετά από αιμα­τη­ρό πρα­ξι­κό­πη­μα, ο στρα­τη­γός Ρόχας Πινί­λα ανα­λαμ­βά­νει τη δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώρας.

1968 Θεμε­λιώ­νε­ται ο Πύρ­γος των Αθη­νών, ο πρώ­τος ουρα­νο­ξύ­στης της πόλης, στη γωνία των Λεω­φό­ρων Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας και Μεσογείων.

1971 Στη Γαλ­λία, ο Φραν­σουά Μιτε­ράν εκλέ­γε­ται γραμ­μα­τέ­ας του Σοσια­λι­στι­κού Κόμματος.

1973 ΗΠΑ, Βόρειο Βιετ­νάμ, Νότιο Βιετ­νάμ και Βιετ­κόνγκ υπο­γρά­φουν στο Παρί­σι νέα συμ­φω­νία κατά­παυ­σης του πυρός.

1983 Το αμε­ρι­κα­νι­κό δια­στη­μό­πλοιο «Pioneer 10» («Πρω­το­πό­ρος 10») περ­νά τον πλα­νή­τη Ποσει­δώ­να και γίνε­ται το πρώ­το αντι­κεί­με­νο φτιαγ­μέ­νο από ανθρώ­πι­νο χέρι που φεύ­γει έξω από το ηλια­κό μας σύστημα.

1986 Πεθαί­νει ο αμε­ρι­κα­νός μου­σι­κός, Μπέ­νι Γκού­ντμαν, ο «βασι­λιάς του σουίνγκ»

1987 Πεθαί­νει η βρα­βευ­μέ­νη με Όσκαρ Καλύ­τε­ρης Ηθο­ποιού (1985) Τζε­ραλ­ντίν Πέιτζ.

1993 Η Κιμ Κάμπελ γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα πρω­θυ­πουρ­γός του Καναδά.

1995 ΗΠΑ, Ισπα­νία και Βρε­τα­νία ανα­γνω­ρί­ζουν τα παλαι­στι­νια­κά δια­βα­τή­ρια ως επί­ση­μα ταξι­διω­τι­κά έγγραφα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο