Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου

1254 Γεν­νή­θη­κε ο Μάρ­κο Πόλο, Βενε­τός έμπο­ρος εξε­ρευ­νη­τής. (Θαν. 8/1/1324)

1789 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Τζέιμς Φένι­μορ Κού­περ («Ο Τελευ­ταί­ος των Μοϊ­κα­νών») (Θαν. 14/9/1851)

1821 Ανα­κη­ρύσ­σο­νται ανε­ξάρ­τη­τα κρά­τη η Κόστα Ρίκα, η Γουα­τε­μά­λα, η Ονδού­ρα, η Νικα­ρά­γουα και το Σαλ­βα­δόρ. Μια μέρα που συμ­βο­λί­ζει τον αγώ­να των λαών της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής για την απο­τί­να­ξη των δεσμών της ισπα­νι­κής και πορ­το­γα­λι­κής αποικιοκρατίας.

1890 Γεν­νή­θη­κε η Αγγλί­δα συγ­γρα­φέ­ας αστυ­νο­μι­κών μυθι­στο­ρη­μά­των, Αγκά­θα Κρίστι

1916 Ο «Μικρός Γουί­λι», το πρώ­το τανκ που κατα­σκευά­στη­κε από τους Βρε­τα­νούς, χρη­σι­μο­ποιεί­ται για πρώ­τη φορά κατά των Γερ­μα­νών στον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, στη Μάχη του Σομ.

1917 Ο πρω­θυ­πουρ­γός, Αλε­ξά­ντερ Κερέν­σκυ, ανα­κη­ρύσ­σει τη Ρωσία σε Δημο­κρα­τία, η οποία δε θα επι­ζή­σει πάνω από ενά­μι­ση μήνα, καθώς στις αρχές Νοεμ­βρί­ου του ίδιου χρό­νου θα επι­κρα­τή­σουν οι Μπολ­σε­βί­κοι του Λένιν.

1919 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο της ημε­ρή­σιας εφη­με­ρί­δας «Καθη­με­ρι­νή».

1920 Καταρ­γού­νται οι φυλα­κές Παλα­μη­δί­ου στο Ναύπλιο.

1921 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο προ­ά­στιο του Λον­δί­νου Χαϊ­γκέιτ ο δεύ­τε­ρος γάμος του Ελευ­θέ­ριου Βενι­ζέ­λου με την πλού­σια ομο­γε­νή, Έλε­να Στε­φά­νο­βικ Σκυλίτση.

1922 Μετά τη συγκρό­τη­ση της Επα­να­στα­τι­κής Επι­τρο­πής σε Χίο και Μυτι­λή­νη, ο στρα­τη­γός Θεό­δω­ρος Πάγκα­λος, χωρίς καμιά συνεν­νό­η­ση με τους ηγέ­τες της Επα­νά­στα­σης, οργα­νώ­νει «διευ­θυ­ντή­ριο» και αρχί­ζει να διοι­κεί την Αθή­να, να διο­ρί­ζει στρα­τιω­τι­κά και πολι­τι­κά στε­λέ­χη και να πραγ­μα­το­ποιεί συλλήψεις.

1928 Ο Αλε­ξά­ντερ Φλέ­μινγκ ανα­κα­λύ­πτει την πενικιλίνη.

1934 Αρχί­ζουν να αφαι­ρού­νται οι γραμ­μές του τραμ από τους δρό­μους της Αθή­νας. Στη θέση του θα δρο­μο­λο­γη­θούν λεωφορεία.

1935 Ο Αδόλ­φος Χίτλερ υιο­θε­τεί τη σβά­στι­κα ως επί­ση­μο σύμ­βο­λο της Ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας. Την ίδια μέρα, ψηφί­ζο­νται από το 7ο συνέ­δριο των γερ­μα­νών εθνι­κο­σο­σια­λι­στών οι Φυλε­τι­κοί Νόμοι της Νυρεμ­βέρ­γης, οι οποί­οι κατο­χυ­ρώ­νουν νομι­κά τον αντι­ση­μι­τι­σμό. Ειδι­κό­τε­ρα ο “νόμος για τη γερ­μα­νι­κή ιθα­γέ­νεια” και ο “νόμος για την προ­στα­σία του γερ­μα­νι­κού αίμα­τος και της γερ­μα­νι­κής τιμής” αφαι­ρούν τη γερ­μα­νι­κή υπη­κο­ό­τη­τα από τους Γερ­μα­νο­ε­βραί­ους και απα­γο­ρεύ­ουν το γάμο ανά­με­σα σε Εβραί­ους και μη- Εβραίους.

1936 Πέθα­νε ο πολι­τι­κός, Αλέ­ξαν­δρος Ζαΐ­μης, ο οποί­ος διε­τέ­λε­σε πρω­θυ­πουρ­γός και πρό­ε­δρος της Δημοκρατίας

1938 Πέθα­νε ο γλύ­πτης, Γιαν­νού­λης Χαλεπάς

Γιαν­νού­λης Χαλε­πάς: Από τους κορυ­φαί­ους της γλυπτικής

1939 Η μάχη του Χαλ­χίν Γκολ λήγει με απο­φα­σι­στι­κή νίκη των Σοβιε­τι­κών και Μογ­γο­λι­κών στρα­τευ­μά­των κατά του Ιαπω­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού. Η ολο­κλη­ρω­τι­κή ήττα της Ιαπω­νι­κής 6ης Στρα­τιάς διέ­λυ­σε τα σχέ­δια των Ιαπώ­νων για προ­έ­λα­ση προς τη Σοβιε­τι­κή Ένωση.

1944 Έπει­τα από 3ήμερο σκλη­ρό αγώ­να κατά των ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών, οι δυνά­μεις του 8ου και 9ου Συντάγ­μα­τος του ΕΛΑΣ, μαζί με τον εφε­δρι­κό ΕΛΑΣ Μεσ­ση­νί­ας, απε­λευ­θε­ρώ­νουν τη κωμό­πο­λη του Μελι­γα­λά, στην οποία είχαν ταμπου­ρω­θεί σχε­δόν 1.000 ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες σε μια ύστα­τη προ­σπά­θεια να εμπο­δί­σουν την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Μεσ­ση­νί­ας από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Ο Μελι­γα­λάς και η παρα­χά­ρα­ξη της Ιστορίας

1946 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της, Όλι­βερ Στό­ουν («Πλα­τούν», «Γεν­νη­μέ­νος την 4η Ιουλίου»)

1946 Γεν­νή­θη­κε η ηθο­ποιός και βου­λευ­τής του ΠΑΣΟΚ, Νόρα Κατσέλη

1946 Ανα­κη­ρύσ­σε­ται η Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Βουλγαρίας.

1952 Ο ΟΗΕ παρα­χω­ρεί την Ερυ­θραία στην Αιθιοπία.

1959 Ο Νική­τα Χρου­στσόφ είναι ο πρώ­τος ηγέ­της της ΕΣΣΔ που επι­σκέ­πτε­ται τις ΗΠΑ. Η επί­σκε­ψη θα διαρ­κέ­σει μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου.

1960 Στο σπή­λαιο των Πετρα­λώ­νων, στη Χαλ­κι­δι­κή, ανα­κα­λύ­πτε­ται κρα­νίο Αρχαν­θρώ­που που έζη­σε στην Παλαιο­λι­θι­κή Επο­χή. Η χρο­νο­λό­γη­ση του κρα­νί­ου έδει­ξε ότι ήταν έως και 700.000 ετών.

1963 Ο Αχμέτ Μπεν Μπέ­λα, ηγέ­της του Εθνι­κού Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Μετώ­που της Αλγε­ρί­ας, γίνε­ται ο πρώ­τος Πρό­ε­δρος της ανε­ξάρ­τη­της Αλγε­ρί­ας, που έως τότε ήταν Γαλ­λι­κή αποικία.

1968 Ιδρύ­ε­ται με από­φα­ση του ΚΚΕ, η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Ελλά­δας (ΚΝΕ).

1975 Στην Ελλά­δα, αρχί­ζουν να κυκλο­φο­ρούν δοκι­μα­στι­κά τρό­λεϊ χωρίς εισπράκτορα.

1982 Ο Πάπας Ιωάν­νης Παύ­λος Β’ ξεση­κώ­νει θύελ­λα στο Ισρα­ήλ, μετά την προ­σω­πι­κή ακρό­α­ση που έδω­σε στον Παλαι­στί­νιο ηγέ­τη, Γιά­σερ Αραφάτ.

1982 Στην Ελλά­δα, διε­ξά­γε­ται ο πρώ­τος ποδο­σφαι­ρι­κός αγώ­νας στο ΟΑΚΑ μετα­ξύ Ολυ­μπια­κού και Έστερ Σου­η­δί­ας (2–0) για το Κύπελ­λο Πρωταθλητριών.

1989 Κατα­τί­θε­ται στη Βου­λή το πόρι­σμα της προ­α­να­κρι­τι­κής επι­τρο­πής για το σκάν­δα­λο Κοσκω­τά, σύμ­φω­να με το οποίο βασι­κός υπεύ­θυ­νος φέρε­ται ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός, Ανδρέ­ας Παπανδρέου.

1994 Η Βου­λή παρα­πέ­μπει στο Ειδι­κό Δικα­στή­ριο τους Κων­στα­ντί­νο Μητσο­τά­κη, Ιωάν­νη Παλαιο­κρα­σά και Ανδρέα Ανδρια­νό­που­λο για την υπό­θε­ση της πώλη­σης της ΑΓΕΤ Ηρακλής.

1999 Ανα­λαμ­βά­νει Πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής ο ιτα­λός, Ρομά­νο Πρόντι.

2000 Ξεκι­νούν οι 27οι Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες στο Σίδνεϊ της Αυστρα­λί­ας. Μετέ­χουν 10.200 αθλη­τές και αθλή­τριες από 200 χώρες σε 28 αθλή­μα­τα. Ο Νίκος Κακλα­μα­νά­κης είναι ο πρώ­τος αθλη­τής που πατά­ει τον αγω­νι­στι­κό χώρο του Ολυ­μπια­κού Στα­δί­ου ως σημαιο­φό­ρος της Ελλη­νι­κής Αποστολής.

2001 «Βρι­σκό­μα­στε σε πόλε­μο» ανα­φέ­ρει ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, σε δήλω­σή του και υπό­σχε­ται «σαρω­τι­κή, επί­μο­νη και απο­τε­λε­σμα­τι­κή» απά­ντη­ση στα χτυ­πή­μα­τα των τρομοκρατών.

2001 Ενθρο­νί­ζε­ται ο νέος Πατριάρ­χης Ιερο­σο­λύ­μων Ειρηναίος.

2006 Πέθα­νε η Ιτα­λί­δα δημο­σιο­γρά­φος, Οριά­να Φαλάτσι.

2008 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Σταύ­ρος Παρά­βας  (Γεν. 15/4/1935)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο