Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου 1890 γεννιέται ο Εντγκαρ Αλαν Πόε

Σαν σήμε­ρα 19 Ιανουα­ρί­ου 1890 γεν­νιέ­ται ο Εντ­γκαρ Αλαν Πόε. Ενας από τους μεγα­λύ­τε­ρους Αμε­ρι­κα­νούς συγ­γρα­φείς, που με το έργο του άνοι­ξε νέους δρό­μους στην παγκό­σμια λογοτεχνία.

Εχο­ντας ζήσει ο ίδιος μια μαρ­τυ­ρι­κή ζωή (φτώ­χεια, αλκο­ο­λι­σμός, ερω­τι­κή δυστυ­χία) απο­τυ­πώ­νει στο λογο­τε­χνι­κό του έργο το ζόφο αυτής της ζωής, καθο­ρι­σμέ­νης από τις πολύ σκλη­ρές συν­θή­κες της οικο­δό­μη­σης του καπι­τα­λι­σμού στη χώρα του.

Με το έργο του ανοί­γει νέους δρό­μους στην παγκό­σμια λογο­τε­χνία. Η μονα­ξιά απο­τε­λεί σημα­ντι­κό μοτί­βο των διη­γη­μά­των του, που η ζωή του, όπως είπε ο Γκόρ­κι, ήταν τρα­γι­κή, με τη βαθύ­τε­ρη έννοια της λέξης.

Ο Πόε ήταν ο ιδρυ­τής της αστυ­νο­μι­κής λογο­τε­χνί­ας (π.χ., τα διη­γή­μα­τα «Οι δολο­φό­νοι της Οδού Νεκρο­το­μεί­ου» και «Ο χρυ­σός σκα­ρα­βαί­ος»). Το 1848 έγρα­ψε ένα φιλο­σο­φι­κό πεζο­τρά­γου­δο με τίτλο «Εύρη­κα» και προ­α­νήγ­γει­λε το είδος της φαντα­στι­κής επι­στη­μο­νι­κής πεζογραφίας.

Αρχι­σε τη φιλο­λο­γι­κή του στα­διο­δρο­μία ως κρι­τι­κός βιβλί­ων. Ενα μεγά­λο μέρος αυτών των κρι­τι­κών τις συγκέ­ντρω­σε σε δοκί­μια τα οποία χαρα­κτη­ρι­ζό­ταν για το σαρ­κα­στι­κό πνεύ­μα τους αλλά και τη μαχη­τι­κή υπε­ρά­σπι­ση μιας σύγ­χρο­νης λογο­τε­χνί­ας υψη­λών απαι­τή­σε­ων. Οι αξιο­λο­γή­σεις του έχουν αντι­στα­θεί στη δοκι­μή του χρό­νου και έχουν κερ­δί­σει μια υψη­λή θέση μετα­ξύ των αμε­ρι­κα­νι­κών λογο­τε­χνι­κών κρι­τι­κών. Οι θεω­ρί­ες του για τη φύση της μυθι­στο­ριο­γρα­φί­ας και, ιδιαί­τε­ρα, οι από­ψεις τους για το διή­γη­μα έχουν μια μόνι­μη επιρ­ροή στους Αμε­ρι­κα­νούς και Ευρω­παί­ους συγγραφείς.

Στις 7 Οκτω­βρί­ου 1849, δυο χρό­νια μετά τον θάνα­το της γυναί­κας του από φθί­ση, βρέ­θη­κε νεκρός περι­πλα­νώ­με­νος στους δρό­μους της Βαλ­τι­μό­ρης απέ­ντα­ρος και αλκο­ο­λι­κός ο Εντ­γκαρ Αλαν Πόε. Ηταν μόλις 40 χρόνων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο