Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 21 Νοεμβρίου 1694 γεννήθηκε ο Βολταίρος

Σαν σήμε­ρα 21 Νοεμ­βρί­ου 1694 στην οικο­γέ­νεια του Γάλ­λου συμ­βο­λαιο­γρά­φου Αρουέ γεν­νή­θη­κε ο Φραν­σουά Μαρί, ο  οποί­ος αργό­τε­ρα έγι­νε γνω­στός σε όλο τον κόσμο ως Βολ­ταί­ρος. Πέθα­νε το 1778.

Ο Βολ­ταί­ρος , ο «επι­κε­φα­λής» του Δια­φω­τι­σμού του 18ου αιώ­να, ήταν ένας από τους προ­δρό­μους της Γαλ­λι­κής Επα­νά­στα­σης του 1789, παρό­λο που δεν είχε επα­να­στα­τι­κές «προ­θέ­σεις».

Ηθε­λε έναν καλύ­τε­ρο κόσμο και γι’ αυτό ήταν πυρ και μανία κατά της αντι­δρα­στι­κής φεου­δαρ­χί­ας και της τυραν­νι­κής Καθο­λι­κής Εκκλη­σί­ας. Η επί­δρα­σή του στην προ­ε­τοι­μα­σία της Γαλ­λι­κής Επα­νά­στα­σης ήταν πολύ μεγά­λη. Πολ­λά άρθρα της «Δια­κή­ρυ­ξης των δικαιω­μά­των του ανθρώ­που και του πολί­τη» και των κατο­πι­νών Συνταγ­μά­των είναι επη­ρε­α­σμέ­να από τη διδα­σκα­λία του Βολταίρου.

Πολ­λές από τις τρα­γω­δί­ες του προ­οιω­νί­ζο­νται τη Μεγά­λη Γαλ­λι­κή Επανάσταση.

Το «Φιλο­σο­φι­κό Λεξι­κό», απο­τέ­λε­σε «όργα­νο προ­πα­γάν­δας» των Εγκυ­κλο­παι­δι­στών και του Δια­φω­τι­σμού, του αγώ­να της γνώ­σης ενά­ντια στην άγνοια, είναι ένα αθά­να­το «κει­μή­λιο» που κατέ­λι­πε στην ανθρω­πό­τη­τα ο μεγα­λο­φυ­ής, πολυ­τά­λα­ντος και πολυ­γρα­φό­τα­τος (δρα­μα­τουρ­γός, ποι­η­τής, ιστο­ρι­κός, κρι­τι­κός, στο­χα­στής και δημιουρ­γός της επί­σης περί­φη­μης «Εγκυ­κλο­παι­δεί­ας») Βολταίρος.

«Πόλε­μος: Η πεί­να, η πανού­κλα και ο πόλε­μος, τα πιο ξακου­στά συστα­τι­κά αυτού του ευτε­λούς κόσμου»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο