Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 22 Μαρτίου 

1599 Γεν­νιέ­ται ο Φλα­μαν­δός ζωγρά­φος Άντο­νι Βαν Ντάικ.

1821 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται ένα απο­φα­σι­στι­κό βήμα για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Καλα­μά­τας, που ήταν και η πρώ­τη μεγά­λη νίκη της Επα­νά­στα­σης του 1821.

1832 πέθα­νε ο γερ­μα­νός ποι­η­τής, συγ­γρα­φέ­ας και φιλό­σο­φος, Γιό­χαν Βόγκλ­φανγκ φον Γκαίτε

1895 Στο Παρί­σι, οι αδελ­φοί Λιμιέρ, Αύγου­στος και Λου­δο­βί­κος, προ­βάλ­λουν την πρώ­τη κινη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία διάρ­κειας ενός ολό­κλη­ρου λεπτού.

1919 Στην Ελλά­δα, ιδρύ­ε­ται το Λιμε­νι­κό Σώμα.

1933 Ανοί­γει τις πύλες του το πρώ­το ναζι­στι­κό στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης στο Ντα­χά­ου της Βαυαρίας.

Σαν σήμε­ρα 22 Μαρ­τί­ου 1933 ιδρύ­θη­κε το Ντα­χά­ου – Πρώ­τοι του «ένοι­κοι» οι Γερ­μα­νοί κομμουνιστές

1935 Σε δίκη στη Νέα Υόρ­κη χρη­σι­μο­ποιεί­ται για πρώ­τη φορά ως απο­δει­κτι­κό στοι­χείο το τεστ αίματος.

1941 Ηλε­κτρο­δο­τεί­ται η Ουά­σινγ­κτον από το υδροη­λε­κτρι­κό φράγ­μα Γκραντ Κού­λι Νταμ.

1944 Γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα και τμή­μα­τα της αντι­κομ­μου­νι­στι­κής οργά­νω­σης ΠΑΟ (Πανελ­λή­νια Αντι­στα­σια­κή Οργά­νω­ση) κυκλώ­νουν και καί­νε ολο­κλη­ρω­τι­κά το χωριό Ελευ­θε­ρο­χώ­ρι Γιαν­νι­τσών, δολο­φο­νώ­ντας όσους βρή­καν μέσα στο χωριό, γέρους, γυναί­κες και παιδιά.

1945 Με προ­τρο­πή του τότε Βασι­λέ­ως της Αιγύ­πτου Φαρούκ συστή­νε­ται στο Κάι­ρο από επτά Αρα­βι­κές χώρες ο Αρα­βι­κός Σύνδεσμος.

1948 Γεν­νή­θη­κε ο βρε­τα­νός συν­θέ­της του μου­σι­κού θεά­τρου, Αντριου Λόιντ Βέμπερ

1950 Γεν­νή­θη­κε ο Γκό­ραν Μπρέ­γκο­βιτς, Σέρ­βος συνθέτης.

1954 Επα­να­λει­τουρ­γεί η αγο­ρά χρυ­σού του Λον­δί­νου, που είχε κλεί­σει από το 1939.

.… Την ίδια μέρα, στο Μίσι­γκαν των ΗΠΑ εγκαι­νιά­ζε­ται το πρώ­το εμπο­ρι­κό κέντρο του κόσμου.

1963 Στη Βρε­τα­νία, ξεσπά το «σκάν­δα­λο Προ­φιού­μο». Ο υπουρ­γός Πολέ­μου, Τζον Προ­φιού­μο, κατη­γο­ρεί­ται ότι είχε σεξουα­λι­κές σχέ­σεις με την επαγ­γελ­μα­τία του είδους Κρι­στίν Κέλερ, η οποία δια­τη­ρού­σε παράλ­λη­λο δεσμό με σοβιε­τι­κό διπλω­μά­τη στο Λονδίνο.

1982 Ψηφί­ζε­ται στη Βου­λή των Ελλή­νων νομο­σχέ­διο για τον πολι­τι­κό γάμο.

1985 Πέθα­νε ο ζωγρά­φος, Σπύ­ρος Βασι­λεί­ου. Από τους πιο παρα­γω­γι­κούς Ελλη­νες εικα­στι­κούς καλ­λι­τέ­χνες, με περισ­σό­τε­ρα από 5.000 έργα στο ενερ­γη­τι­κό του

Ο κύκλος του χρό­νου με ξυλο­γρα­φί­ες του Σπύ­ρου Βασιλείου

1994 Η ται­νία του Στί­βεν Σπίλ­μπεργκ “η Λίστα του Σίντλερ” κερ­δί­ζει επτά βρα­βεία Οσκαρ.

2008 Πεθαί­νει ο Κου­βα­νός μου­σι­κός Ισρα­έλ «Κατσάο» Λόπες, που θεω­ρεί­ται ο δημιουρ­γός της μου­σι­κής μάμπο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο