Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 24 Νοεμβρίου

1632 Γεν­νή­θη­κε ο ολλαν­δο­ε­βραί­ος φιλό­σο­φος, Μπα­ρούχ Σπινόζα

1639 Ο Άγγλος αστρο­νό­μος Τζε­ρε­μάια Χόροκς παρα­τη­ρεί τη διέ­λευ­ση της Αφρο­δί­της μπρο­στά από τον Ήλιο, επι­βε­βαιώ­νο­ντας την πρό­βλε­ψη που είχε κάνει ο ίδιος.

1642 Ο Ολλαν­δός θαλασ­σο­πό­ρος Άμπελ Τάσμαν ανα­κα­λύ­πτει ένα νησί στα νότια της Αυστρα­λί­ας, το οποίο προς τιμή του θα ονο­μα­στεί Τασμανία.

1826 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός συγ­γρα­φέ­ας, Κάρ­λο Λορεν­τσί­νι, γνω­στό­τε­ρος με το ψευ­δώ­νυ­μο Κάρ­λο Κολό­ντι («Πινό­κιο»)

1826 Ο Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης επι­τυγ­χά­νει μεγά­λη νίκη στην Αρά­χω­βα κατά των Τουρ­καλ­βα­νών, οι οποί­οι χάνουν 1.300 άνδρες.

1836 Ο Ρίχαρντ Βάγκνερ παντρεύ­ε­ται την ηθο­ποιό Μίνα Πλά­νερ στο Τρα­γκ­χάιμ του Καλίνιγκραντ.

1845 Ξεκι­νά τη λει­τουρ­γία του το «Ναυ­τι­κόν Σχο­λεί­ον», μετέ­πει­τα Σχο­λή Ναυ­τι­κών Δοκί­μων, επί της κορ­βέ­τας «Λου­δο­βί­κος», με Βασι­λι­κό Διά­ταγ­μα κατό­πιν ειση­γή­σε­ως του Υπουρ­γού επί των Ναυ­τι­κών, Κων­στα­ντί­νου Κανά­ρη του πυρπολητή

1859 Ο Κάρο­λος Δαρ­βί­νος δημο­σιεύ­ει το μνη­μειώ­δες έργο του «Η κατα­γω­γή των ειδών».

1864 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ζωγρά­φος, Ανρί Του­λούζ Λοτρέκ. που έκα­νε την αφί­σα τέχνη

1868 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός πια­νί­στας και συν­θέ­της Σκοτ Τζόπλιν.

1884 Ιδρύ­ε­ται στην Αθή­να η ΕΟΑ (Επι­τρο­πή Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων), με πρώ­το πρό­ε­δρο τον Διά­δο­χο Κων­στα­ντί­νο και σκο­πό τη διορ­γά­νω­ση των πρώ­των σύγ­χρο­νων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων. Το 2000 η ΕΟΑ θα μετο­νο­μα­στεί σε ΕΟΕ (Ελλη­νι­κή Ολυ­μπια­κή Επιτροπή).

1901 Ανοί­γει τις πύλες του για το κοι­νό το Βασι­λι­κό Θέα­τρο στο νεο­κλα­σι­κό κτί­ριο της οδού Αγί­ου Κων­στα­ντί­νου. Χτί­στη­κε με σχέ­δια του Ερνέ­στου Τσί­λερ και είχε πρό­τυ­πο για την πρό­σο­ψη, τη Βιβλιο­θή­κη του Αδρια­νού στην Αθή­να. Το θέα­τρο θα επα­νι­δρυ­θεί με νόμο το 1930 ως Εθνι­κό Θέατρο.

1908 Άγνω­στη ασθέ­νεια κατα­στρέ­φει τις βελα­νι­διές στην Κρή­τη. Οι κάτοι­κοι κάνουν λιτα­νεία, μετα­φέ­ρο­ντας στο νησί από τη Μονή Βατο­παι­δί­ου του Αγί­ου Όρους την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου.

1912 Συνα­ντώ­νται στο Λον­δί­νο οι αντι­προ­σω­πεί­ες Τουρ­κί­ας, Βουλ­γα­ρί­ας και Σερ­βί­ας για την ειρή­νη, μετά το τέλος του Α’ Βαλ­κα­νι­κού Πολέ­μου. Τις συζη­τή­σεις θα παρα­κο­λου­θή­σει και ο έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός Ελευ­θέ­ριος Βενιζέλος.

1912 Ελλη­νι­κό από­σπα­σμα απε­λευ­θε­ρώ­νει τους Αγί­ους Σαρά­ντα στη Βόρειο Ήπει­ρο, αλλά λόγω ισχυ­ρών πιέ­σε­ων από τους Οθω­μα­νούς θα ανα­γκα­στεί να υπο­χω­ρή­σει προς την Κέρκυρα.

1920 Τα συγκε­ντρω­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα του δημο­ψη­φί­σμα­τος της 22ας Νοεμ­βρί­ου που ανα­κοι­νώ­νει η κυβέρ­νη­ση δεί­χνουν ότι το 98% του ελλη­νι­κού λαού ψήφι­σε υπέρ της βασι­λεί­ας και της επι­στρο­φής του Κων­στα­ντί­νου στο θρό­νο της Ελλά­δας. Η κυβέρ­νη­ση τηλε­γρα­φεί στον Κων­στα­ντί­νο να επα­νέλ­θει το συντο­μό­τε­ρο στην Ελλάδα.

1929 Πέθα­νε ο Για­τρός, δημο­σιο­γρά­φος, πολι­τι­κός και πρω­θυ­πουρ­γός της Γαλ­λί­ας Ζορζ Κλεμανσό

1939 Η Γκε­στά­πο εκτε­λεί στην Τσε­χο­σλο­βα­κία 120 μαθη­τές, που κατη­γο­ρή­θη­καν για αντι­να­ζι­στι­κή συνωμοσία.

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Σλο­βα­κία προ­σχω­ρεί στις δυνά­μεις του Άξονα.

1944 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Αμε­ρι­κα­νοί βομ­βαρ­δί­ζουν για πρώ­τη φορά το Τόκιο.

1947 Το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ κατα­δι­κά­ζει 10 καλ­λι­τέ­χνες που αρνού­νταν να «συνερ­γα­στούν» με την Επι­τρο­πή Αντια­με­ρι­κα­νι­κών Ενερ­γειών του Γερου­σια­στή Μακάρ­θι, κατα­δί­δο­ντας τους κομ­μου­νι­στές συνα­δέλ­φους τους.

1949 Μετά από 5 σχε­δόν χρό­νια από την έλευ­σή τους, τα βρε­τα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα φεύ­γουν από την Αθήνα.

1951 Το ερευ­νη­τι­κό πλοίο «Καλυ­ψώ» του Ζακ Υβ Κου­στό σαλ­πά­ρει από την Του­λόν για το πρώ­το ταξί­δι του με κατεύ­θυν­ση την Ερυ­θρά Θάλασσα.

1954 Γεν­νή­θη­κε ο σερ­βο­βόσ­νιος σκη­νο­θέ­της, ηθο­ποιός και μου­σι­κός, Εμίρ Κουστουρίτσα

1957 Πέθα­νε ο Μεξι­κά­νος ζωγρά­φος, Ντιέ­γκο Ριβέ­ρα, που έμει­νε στην ιστο­ρία για τις τοι­χο­γρα­φί­ες του

Ο επα­να­στά­της κομ­μου­νι­στής ζωγρά­φος Ντιέ­γκο Ριβέρα

1960 Ο Κανα­δάς δε θα δεχτεί να εξο­πλι­στεί με πυρη­νι­κά όπλα, εκτός αν του παρα­χω­ρη­θεί το δικαί­ω­μα ισό­τι­μου ελέγ­χου με τους Αμε­ρι­κα­νούς, δηλώ­νει ο Κανα­δός πρω­θυ­πουρ­γός, Τζον Ντιφενμπέκερ

1963 Πυρο­βο­λεί­ται θανά­σι­μα την ώρα που μετα­φέ­ρε­ται στις φυλα­κές του Ντά­λας ο Λι Χάρ­βεϊ Οσβαλντ, κρα­τού­με­νος για τη δολο­φο­νία του Αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Τζον Κένε­ντι. Δρά­στης είναι ο Τζακ Ρού­μπι, ιδιο­κτή­της νυχτε­ρι­νού κέντρου και θαυ­μα­στής του Κένε­ντι. Εκα­τομ­μύ­ρια πολί­τες παρα­κο­λου­θούν το φόνο από την τηλεόραση.

1969 Επι­κυ­ρώ­νε­ται, με την ταυ­τό­χρο­νη υπο­γρα­φή της σε Ουά­σιγ­κτον και Μόσχα, η Συν­θή­κη για τη Μη Διά­δο­ση των Πυρη­νι­κών Όπλων.

1972 Η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Συνέ­λευ­ση του ΝΑΤΟ ζητά την απο­κα­τά­στα­ση της Δημο­κρα­τί­ας στην Ελλάδα.

1974 Στην Αθή­να πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πορεία προς την αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία για την πρώ­τη επέ­τειο του Πολυ­τε­χνεί­ου. Παίρ­νουν μέρος ένα εκα­τομ­μύ­ριο δια­δη­λω­τές. Απαι­τούν την τιμω­ρία των χου­ντι­κών και την απαλ­λα­γή της χώρας από την αμερικανοκρατία.

1983 Η Οργά­νω­ση για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαι­στί­νης απε­λευ­θε­ρώ­νει έξι ισραη­λι­νούς κρα­του­μέ­νους και τους ανταλ­λάσ­σει με 4.424 Παλαι­στι­νί­ους που βρί­σκο­νται στις φυλα­κές του Ισραήλ.

1991 Πέθα­νε ο Βρε­τα­νός τρα­γου­δι­στής του ροκ συγκρο­τή­μα­τος «Queen», Φρέ­ντι Μέρκιουρι

1993 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός κιθα­ρί­στας της μπλουζ Άλμπερτ Κόλινς.

1999 Ο Γιώρ­γος Τζε­λί­λης κατα­κτά τρία αργυ­ρά μετάλ­λια στην κατη­γο­ρία των 69 κιλών και ο Βαλέ­ριος Λεω­νί­δης τρία χάλ­κι­να στην ίδια κατη­γο­ρία, κατά το Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Άρσης Βαρών που διε­ξά­γε­ται στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλίας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο